กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 34 / Job 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฮูกล่าวถึงเหตุผลต่าง ๆ ของโยบ
34:1 ยิ่งกว่านั้น เอลีฮูตอบและพูดว่า

Elihu Speaks of Job's Logic
34:1 Furthermore Elihu answered and said,

34:2 “โอ ท่านทั้งหลายผู้มีปัญญา ขอตั้งใจฟังบรรดาถ้อยคำของข้า และขอเงี่ยหูฟังข้า พวกท่านผู้มีความรู้

34:2 Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.

34:3 เพราะหูก็ทดลองบรรดาถ้อยคำ เหมือนอย่างปากชิมอาหาร

34:3 For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.

34:4 ขอให้เราทั้งหลายเลือกความยุติธรรมสำหรับพวกเรา ขอให้เราทั้งหลายรู้ในท่ามกลางพวกเราว่าอะไรดี

34:4 Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.

34:5 เพราะโยบได้กล่าวว่า ‘ข้าชอบธรรม และพระเจ้าได้ทรงนำความยุติธรรมของข้าไปเสีย’

34:5 For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.

34:6 ข้าควรมุสาโดยที่ไม่มีสิทธิ์หรือ แผลของข้ารักษาไม่หายโดยปราศจากการละเมิดเลย

34:6 Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.

34:7 มนุษย์คนใดเล่าเหมือนอย่างโยบ ผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่มน้ำ

34:7 What man is like Job, who drinketh up scorning like water?

34:8 ผู้ซึ่งเข้าสังคมกับบรรดาคนกระทำความชั่วช้า และเดินไปกับคนชั่วทั้งหลาย

34:8 Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.

34:9 เพราะเขาได้กล่าวว่า ‘ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อมนุษย์ที่เขาจะชื่นชมยินดีในพระเจ้า’

34:9 For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.

34:10 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายผู้มีความเข้าใจ ขอตั้งใจฟังข้าพเจ้า ที่พระเจ้าจะทรงกระทำความชั่ว ก็อยู่ห่างไกลจากพระองค์ และที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงกระทำความชั่วช้า ก็อยู่ห่างไกลจากพระองค์

34:10 Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.

34:11 เพราะพระองค์จะทรงสนองแก่มนุษย์ตามการงานของเขา และทรงให้เกิดแก่ทุกคนตามทางทั้งหลายของเขา

34:11 For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.

34:12 ใช่แล้ว แน่นอนพระเจ้าจะไม่ทรงกระทำสิ่งชั่ว ทั้งองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงผันแปรความยุติธรรม

34:12 Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.

34:13 ใครแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองเหนือแผ่นดินโลก หรือใครเล่าได้มอบหมายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นไว้กับพระองค์

34:13 Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?

34:14 ถ้าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่กับมนุษย์ ถ้าพระองค์ทรงรวบรวมวิญญาณและลมปราณของเขากลับมาสู่พระองค์

34:14 If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;

34:15 เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงคลีดินอีก

34:15 All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.

34:16 ถ้าบัดนี้ท่านมีความเข้าใจ ขอฟังข้อนี้ ขอตั้งใจฟังเสียงแห่งบรรดาถ้อยคำของข้าเถิด

34:16 If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.

34:17 ผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมจะปกครองหรือ และท่านจะประณามผู้ที่ทรงชอบธรรมที่สุดหรือ

34:17 Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?

34:18 เหมาะสมหรือที่จะทูลต่อกษัตริย์ว่า ‘ท่านชั่ว’ และแก่พวกประมุขว่า ‘ท่านทั้งหลายอธรรม’

34:18 Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?

34:19 ยิ่งไม่เหมาะสมกว่านั้นสักเท่าใดที่จะกล่าวเช่นนั้นต่อพระองค์ผู้ไม่ทรงเข้าข้างพวกประมุขหรือเห็นแก่หน้าคนมั่งคั่งมากกว่าคนยากจน เพราะคนทั้งหมดนี้เป็นพระหัตถกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์

34:19 How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.

34:20 ในชั่วขณะเดียวเขาทั้งหลายจะตาย และประชาชนจะตัวสั่นตอนเที่ยงคืนและตายไป และผู้มีอำนาจจะถูกเอาไปเสียโดยปราศจากมือมนุษย์

34:20 In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.

34:21 เพราะพระเนตรของพระองค์มองดูทางทั้งหลายของมนุษย์ และพระองค์ทรงเห็นการสัญจรทั้งสิ้นของเขา

34:21 For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.

34:22 ไม่มีความมืดหรือเงาแห่งความตายซึ่งบรรดาคนกระทำความชั่วช้าสามารถซ่อนตัวได้

34:22 There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.

34:23 เพราะพระองค์จะไม่ทรงวางลงบนมนุษย์เกินกว่าสิ่งที่ยุติธรรม จนเขาจะสู้ความกับพระเจ้าได้

34:23 For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.

34:24 พระองค์จะทรงทุบผู้มีอำนาจเป็นชิ้น ๆ โดยนับไม่ถ้วน และทรงตั้งคนอื่น ๆ ไว้แทนพวกเขา

34:24 He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.

34:25 เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงทราบกิจการทั้งหลายของพวกเขา และพระองค์จึงทรงคว่ำพวกเขาเสียในเวลากลางคืน จนพวกเขาถูกทำลายเสีย

34:25 Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.

34:26 พระองค์ทรงตีพวกเขาเหมือนอย่างคนชั่วต่อหน้าต่อตาของคนอื่น ๆ

34:26 He striketh them as wicked men in the open sight of others;

34:27 เพราะว่าเขาทั้งหลายหันกลับเสียจากพระองค์ และไม่ยอมพิจารณาทางหนึ่งทางใดของพระองค์เลย

34:27 Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:

34:28 จนพวกเขากระทำให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึงพระองค์ และพระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องของผู้ที่ถูกกระทำให้ทุกข์ใจ

34:28 So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.

34:29 เมื่อพระองค์ประทานความสงบให้ แล้วใครจะก่อความยุ่งยากได้ และเมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์ไว้ แล้วใครจะเห็นพระองค์ได้ ไม่ว่าจะกระทำสิ่งนั้นต่อประชาชาติหนึ่งหรือต่อมนุษย์คนหนึ่งก็ตาม

34:29 When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:

34:30 เพื่อว่าคนหน้าซื่อใจคดจะไม่ครอบครอง เกรงว่าประชาชนจะติดกับดักเสีย

34:30 That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.

34:31 แน่นอนเป็นสิ่งเหมาะสมที่จะกราบทูลพระเจ้าว่า ‘ข้าพระองค์ได้รับการตีสอนแล้ว ข้าพระองค์จะไม่ทำผิดต่อไปอีก

34:31 Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:

34:32 สิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็น ขอโปรดสอนข้าพระองค์เถิด ถ้าข้าพระองค์ได้กระทำความชั่วช้า ข้าพระองค์จะไม่กระทำอีก’

34:32 That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.

34:33 การตอบสนองของพระองค์ควรจะเป็นตามความคิดของท่านหรือ พระองค์จะทรงตอบสนองสิ่งนั้น ไม่ว่าท่านปฏิเสธ หรือไม่ว่าท่านเลือกหรือไม่ก็ตาม และไม่ใช่ข้า เพราะฉะนั้นจงกล่าวสิ่งที่ท่านทราบเถิด

34:33 Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.

34:34 ขอให้บรรดาคนที่มีความเข้าใจบอกข้า และให้ผู้มีปัญญาสักคนตั้งใจฟังข้าเถิด

34:34 Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.

34:35 โยบได้พูดอย่างไม่มีความรู้ และบรรดาถ้อยคำของเขาก็ปราศจากสติปัญญา

34:35 Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.

34:36 ความปรารถนาของข้าคือให้โยบถูกทดลองต่อไปจนถึงที่สุด เพราะเหตุคำตอบทั้งหลายของเขาสำหรับคนชั่ว

34:36 My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.

34:37 เพราะเขาเพิ่มการกบฏเข้ากับบาปของเขา เขาตบมือของตนอยู่ท่ามกลางพวกเรา และทวีถ้อยคำทั้งหลายของเขาต่อสู้พระเจ้า”

34:37 For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope