กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 24 / Job 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชั่วร้าย
24:1 “เมื่อเห็นว่าวาระต่าง ๆ ไม่ถูกปิดบังไว้จากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทำไมคนเหล่านั้นที่รู้จักพระองค์ถึงไม่เห็นวันเวลาของพระองค์

Job Complains of God's Indifference to Wickedness
24:1 Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days?

24:2 บางคนย้ายหลักเขตต่าง ๆ พวกเขายึดฝูงแพะแกะไปด้วยความรุนแรง และรับประทานพวกมันเสีย

24:2 Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.

24:3 เขาทั้งหลายไล่ต้อนลาของลูกกำพร้าพ่อไป พวกเขาเอาวัวตัวผู้ของหญิงม่ายไปเป็นประกัน

24:3 They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge.

24:4 เขาทั้งหลายผลักคนขัดสนออกนอกหนทาง คนยากจนแห่งแผ่นดินโลกก็ซ่อนตัวด้วยกันหมด

24:4 They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together.

24:5 ดูเถิด เหมือนอย่างบรรดาลาป่าในถิ่นทุรกันดาร คนยากจนนั้นออกไปทำงานของตนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อหาเหยื่อ ถิ่นทุรกันดารมีอาหารสำหรับพวกเขาและบุตรทั้งหลายของพวกเขา

24:5 Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children.

24:6 เขาทั้งหลายทุกคนเก็บข้าวคั่วในทุ่งนา และพวกเขาเก็บเกี่ยวผลองุ่นของคนชั่ว

24:6 They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.

24:7 เขาทั้งหลายทำให้คนที่เปลือยกายนอนพักโดยไม่มีเสื้อผ้า จนพวกเขาไม่มีเครื่องปกปิดกายในความหนาว

24:7 They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold.

24:8 เขาทั้งหลายเปียกปอนด้วยฝนตกปรอย ๆ แห่งภูเขา และเกาะหินอยู่เพราะขาดที่กำบัง

24:8 They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter.

24:9 เขาทั้งหลายฉวยเด็กกำพร้าพ่อไปจากอก และเอาของประกันของคนยากจนไปเสีย

24:9 They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor.

24:10 เขาทั้งหลายทำให้เขาเดินเปลือยกายไปโดยไม่มีเสื้อผ้า และพวกเขาก็เอาฟ่อนข้าวไปจากคนที่หิว

24:10 They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;

24:11 ซึ่งทำน้ำมันอยู่ภายในกำแพงของพวกเขา และย่ำบ่อย่ำองุ่นของพวกเขา และทนความกระหาย

24:11 Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst.

24:12 คนทั้งหลายคร่ำครวญออกมาจากนคร และจิตใจของคนบาดเจ็บก็ร้องขอ แต่พระเจ้ามิได้สนพระทัยในความโง่เขลาของพวกเขา

24:12 Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.

24:13 เขาทั้งหลายอยู่ในพวกที่กบฏต่อความสว่าง พวกเขาไม่รู้จักบรรดาหนทางของความสว่างนั้น ทั้งไม่ได้อาศัยอยู่ในวิถีเหล่านั้นแห่งความสว่างนั้น

24:13 They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof.

24:14 ฆาตกรที่ลุกขึ้นมาแต่เช้าตรู่ฆ่าคนยากจนและคนขัดสน และในเวลากลางคืนเป็นเหมือนอย่างขโมย

24:14 The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.

24:15 นัยน์ตาของคนเล่นชู้คอยเวลาพลบค่ำด้วย กล่าวว่า ‘ไม่มีตาใดจะเห็นข้า’ และอำพรางหน้าของตน

24:15 The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face.

24:16 ในยามมืดเขาทั้งหลายขุดเข้าไปในบ้านเรือนต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาได้หมายไว้สำหรับตนเองในเวลากลางวัน เขาทั้งหลายไม่รู้จักความสว่าง

24:16 In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light.

24:17 เพราะเวลาเช้าสำหรับพวกเขาก็เหมือนอย่างเงาแห่งความตาย ถ้าใครรู้จักพวกเขา พวกเขาก็อยู่ในความสยดสยองของเงาแห่งความตาย

24:17 For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death.

24:18 เขารวดเร็วเหมือนอย่างน้ำมากหลาย ส่วนแบ่งของพวกเขาถูกสาปแช่งในแผ่นดินโลก เขาไม่เห็นทางไปสู่สวนองุ่นทั้งหลาย

24:18 He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards.

24:19 ความแห้งแล้งและความร้อนผลาญน้ำหิมะ แดนคนตายก็ผลาญคนเหล่านั้นที่ได้ทำบาปเช่นกัน

24:19 Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned.

24:20 ครรภ์จะลืมเขา ตัวหนอนจะกินเขาอย่างเอร็ดอร่อย เขาจะไม่ถูกจดจำอีกต่อไปเลย และความชั่วจะถูกหักลงเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่ง

24:20 The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree.

24:21 เขาปฏิบัติหยาบช้าต่อหญิงหมันที่ไม่มีลูก และไม่ทำดีอะไรต่อหญิงม่าย

24:21 He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.

24:22 เขาชนะคนที่มีกำลังด้วยอำนาจของตนด้วย เขาลุกขึ้น และไม่มีใครมั่นใจเรื่องชีวิต

24:22 He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life.

24:23 ถึงแม้ว่าได้ประทานให้เขาอยู่อย่างปลอดภัย ซึ่งเขาก็พึ่งอยู่ แต่พระเนตรของพระองค์ก็อยู่บนทางทั้งหลายของพวกเขา

24:23 Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways.

24:24 เขาทั้งหลายถูกยกย่องขึ้นครู่หนึ่งแต่ก็ต้องสิ้นไปและถูกนำลงมา พวกเขาถูกเอาออกไปจากทางเหมือนอย่างคนอื่น ๆ ทั้งสิ้นและถูกตัดออกเหมือนอย่างยอดรวงข้าว

24:24 They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.

24:25 และบัดนี้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ใครจะทำให้ข้าเป็นคนพูดมุสา และทำให้สิ่งที่ข้ากล่าวนั้นไร้สาระ”

24:25 And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope