กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ประชากรถวายมากมาย งานสร้างพลับพลาก้าวหน้า
36:1 ดังนั้น เบซาเลลและโอโฮลีอับ กับบรรดาคนทั้งหลายที่เฉลียวฉลาดก็ทำการงาน ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาและความเข้าใจให้ ที่จะทำการงานทุกอย่างในการสร้างสถานบริสุทธิ์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้แล้วทุกประการ
36:2 และโมเสสเรียกเบซาเลลและโอโฮลีอับ กับบรรดาคนทั้งหลายที่เฉลียวฉลาดซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาให้แก่จิตใจของเขา คือทุกคนที่มีใจปรารถนามาทำการงาน
36:3 และคนเหล่านี้ได้รับของถวายทั้งหมดนั้นจากโมเสส ซึ่งชนชาติอิสราเอลได้นำมาถวายเพื่อสร้างสถานบริสุทธิ์ และพวกเขานำของที่เต็มใจถวายมาให้แก่ท่านอีกทุก ๆ เวลาเช้า
36:4 และคนทั้งหลายที่เฉลียวฉลาด ซึ่งทำบรรดาการงานต่าง ๆ ที่สถานบริสุทธิ์นั้น ทุกคนก็ละจากการงานต่าง ๆ ของตนมาพร้อมกัน
36:5 และเขาทั้งหลายพูดกับโมเสสว่า “ประชากรนำสิ่งของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในการงานนั้น ๆ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ”
36:6 และโมเสสจึงได้มีคำสั่งไว้ และพวกเขาได้ประกาศคำสั่งนั้นไปทั่วค่ายว่า “อย่าให้ชายหรือหญิงนำสิ่งของสำหรับสร้างสถานบริสุทธิ์มาถวายอีกเลย” ดังนั้นประชากรได้ยับยั้งจากการนำสิ่งของมาถวาย
36:7 เพราะสิ่งของที่เขามีอยู่แล้วก็พอสำหรับบรรดางานสร้างทั้งปวงนั้น และยังมีเหลืออีก
36:8 และบรรดาคนทั้งหลายในท่ามกลางพวกเขาที่มีใจเฉลียวฉลาดได้สร้างพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และผ้าทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม พร้อมกับทำภาพเครูบบนม่านเหล่านั้นโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ
36:9 ม่านผืนหนึ่งยาวยี่สิบแปดศอก และม่านผืนหนึ่งกว้างสี่ศอก ม่านทุกผืนมีขนาดเท่ากัน
36:10 และม่านห้าผืนเขาทำให้เกี่ยวติดกัน และม่านอีกห้าผืนนั้นเขาก็ทำให้เกี่ยวติดกัน
36:11 และเขาทำหูม่านด้วยด้ายสีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และตามขอบม่านอีกผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่สองเขาก็ทำไว้เช่นกัน
36:12 ม่านผืนหนึ่งเขาทำหูห้าสิบหู และตามขอบม่านด้านนอกชุดที่สองเขาก็ทำหูห้าสิบหูให้ตรงกัน
36:13 และเขาทำตะขอด้วยทองคำห้าสิบอัน และใช้เกี่ยวม่านด้วยตะขอเหล่านั้น เพื่อให้เป็นพลับพลาเดียวกัน
36:14 และเขาทำม่านด้วยขนแพะ สำหรับเป็นเต็นท์คลุมพลับพลา เขาได้ทำม่านสิบเอ็ดผืน
36:15 ม่านผืนหนึ่งยาวสามสิบศอก และม่านผืนหนึ่งกว้างสี่ศอก ม่านสิบเอ็ดผืนนั้นมีขนาดเท่ากัน
36:16 และเขาเกี่ยวม่านห้าผืนให้ติดกันต่างหาก และม่านหกผืนก็เกี่ยวติดกันต่างหาก
36:17 และเขาทำหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และเขาทำหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง
36:18 และเขาทำตะขอด้วยทองเหลืองห้าสิบอัน เกี่ยวให้ติดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน
36:19 และเขาทำที่คลุมไว้ข้างบนเต็นท์ ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั้นหนึ่ง และทำที่คลุมด้วยหนังของแบดเจอร์อีกชั้นหนึ่ง
36:20 และเขาทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลานั้น ด้วยไม้กระถินให้ตั้งตรงขึ้น
36:21 ไม้กระดานนั้นยาวแผ่นละสิบศอก และไม้กระดานนั้นกว้างแผ่นละหนึ่งศอกครึ่ง
36:22 มีเดือยที่ไม้กระดานแผ่นละสองเดือย เดือยของไม้กระดานแผ่นหนึ่งห่างจากเดือยของไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งเท่ากัน ดังนั้นเขาได้ทำไม้กระดานสำหรับพลับพลาทั้งหมดอย่างนี้
36:23 และเขาทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลา ด้านทิศใต้เขาทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น
36:24 และเขาทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐานใต้ไม้กระดานยี่สิบแผ่น ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน
36:25 และสำหรับอีกด้านหนึ่งของพลับพลา คือด้านมุมทิศเหนือนั้น เขาทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น
36:26 และทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐาน ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐาน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐาน
36:27 และสำหรับด้านทิศตะวันตกของพลับพลา เขาทำไม้กระดานหกแผ่น
36:28 และเขาทำไม้กระดานสองแผ่นสำหรับมุมพลับพลาทั้งสองด้าน
36:29 และไม้กระดานนั้นด้านล่างติดกัน และไม้กระดานนั้นตอนบนสุดติดเข้าในห่วงเดียวกัน ไม้กระดานเหล่านั้นเขากระทำดังนี้สำหรับมุมทั้งสองนั้น
36:30 และรวมเป็นไม้กระดานแปดแผ่นด้วยกัน และฐานรองรับทำด้วยเงินสิบหกฐาน ใต้ไม้กระดานแต่ละแผ่นมีฐานรองรับสองฐาน
36:31 และเขาทำไม้ดาลด้วยไม้กระถิน คือทำห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านหนึ่ง
36:32 และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาอีกด้านหนึ่ง และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านทิศตะวันตก
36:33 และเขาทำไม้ดาลตัวกลางให้อยู่ตรงกลางของไม้กระดานเหล่านั้น ให้ยื่นไปถึงไม้กระดานทั้งสองด้าน
36:34 และเขาหุ้มไม้กระดานเหล่านั้นด้วยทองคำ และทำห่วงไม้กระดานด้วยทองคำสำหรับร้อยไม้ดาล และไม้ดาลนั้นได้หุ้มด้วยทองคำ
36:35 และเขาทำม่านผืนหนึ่ง ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด เขาทำภาพเครูบบนม่านนั้นโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ
36:36 และเขาทำเสาสี่ต้นด้วยไม้กระถิน และหุ้มเสานั้นด้วยทองคำ ตะขอของเสานั้นก็ทำด้วยทองคำ และเขาหล่อฐานรองรับด้วยเงินสี่ฐานสำหรับเสานั้น
36:37 และเขาทำม่านสำหรับประตูพลับพลานั้นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย
36:38 และทำเสาห้าต้นสำหรับม่านนั้นพร้อมด้วยตะขอ และเขาหุ้มบัวคว่ำและราวยึดเสานั้นด้วยทองคำ แต่ฐานห้าฐานสำหรับรองรับเสานั้นทำด้วยทองเหลือง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope