กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าทรงย้ำเตือนถึงพันธสัญญาที่ทำไว้กับโมเสส
6:1 แล้วพระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “บัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์ เพราะด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพวกเขาไป และด้วยพระหัตถ์อันเข้มแข็ง เขาจะไล่พวกเขาออกจากแผ่นดินของเขา”
6:2 และพระเจ้าตรัสกับโมเสส และตรัสแก่ท่านว่า “เราคือพระเยโฮวาห์
6:3 และเราได้ปรากฏแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบด้วยนามว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เราไม่ได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาห์
6:4 และเราได้ตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาทั้งหลายด้วยว่า จะยกแผ่นดินแห่งคานาอันให้แก่พวกเขา เป็นแผ่นดินที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างชาติ
6:5 และเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอลด้วย ซึ่งคนอียิปต์ควบคุมไว้ให้เป็นทาส และเราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา
6:6 เหตุฉะนี้ จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ และเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่คนอียิปต์กำหนดให้ทำ และเราจะให้พวกเจ้าพ้นจากการเป็นทาสของพวกเขา และเราจะไถ่เจ้าทั้งหลายไว้ด้วยพระกรที่เหยียดออก และด้วยการพิพากษาต่าง ๆ อันใหญ่หลวง
6:7 และเราจะรับพวกเจ้าให้เป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า ผู้นำพวกเจ้าออกไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่คนอียิปต์กำหนดให้ทำ
6:8 และเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่อับราฮัม แก่อิสอัคและแก่ยาโคบ และเราจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่พวกเจ้าเป็นมรดก เราคือพระเยโฮวาห์’”
6:9 และโมเสสได้นำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจฟังโมเสสเพราะระอาใจ และเพราะถูกกำหนดให้ทำการหนักอย่างสาหัส
6:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:11 “จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ บอกให้เขาปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา”
6:12 และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด แม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็ไม่ได้ตั้งใจฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์เป็นคนมีริมฝีปากที่ไม่ได้เข้าสุหนัต”
6:13 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสและอาโรน และให้ท่านทั้งสองกำชับชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ว่า ให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์

หัวหน้าครอบครัวของคนอิสราเอล
6:14 คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าในวงศ์วานบรรพบุรุษของพวกเขา บุตรชายทั้งหลายของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอล คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของรูเบน
6:15 และบุตรชายทั้งหลายของสิเมโอน คือ เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูลผู้เป็นบุตรชายของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของสิเมโอน
6:16 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเลวีตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี และอายุแห่งชีวิตของเลวีนั้นคือหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปี
6:17 บุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน คือ ลิบนี และชิมอี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
6:18 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท คือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล และอายุแห่งชีวิตของโคฮาทคือหนึ่งร้อยสามสิบสามปี
6:19 และบุตรชายทั้งหลายของเมรารี คือ มาฮาลี และมูชี คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของเลวีตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา
6:20 และอัมรามได้โยเคเบดน้องสาวบิดาของตนเป็นภรรยา และนางคลอดอาโรนและโมเสสให้แก่เขา และอายุแห่งชีวิตของอัมรามคือหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปี
6:21 และบุตรชายทั้งหลายของอิสฮาร์ คือ โคราห์ เนเฟก และศิครี
6:22 และบุตรชายทั้งหลายของอุสซีเอล คือ มิชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี
6:23 และอาโรนได้เอลีเชบาบุตรสาวของอัมมีนาดับ น้องสาวของนาโชนเป็นภรรยา และนางคลอดนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์ให้แก่เขา
6:24 และบุตรชายทั้งหลายของโคราห์ คือ อัสสีร์ เอลคานาห์ และอาบียาสาฟ คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคราห์
6:25 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรน ได้รับบุตรสาวคนหนึ่งของปูทิเอลเป็นภรรยา และนางคลอดฟีเนหัสให้แก่เขา คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของคนเลวีตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
6:26 อาโรนและโมเสสสองคนนี้แหละ คือผู้ที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “จงพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ตามหมู่เหล่าต่าง ๆ ของพวกเขา”
6:27 สองคนนี้แหละเป็นผู้ที่กราบทูลฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ เพื่อพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ คือโมเสสและอาโรนคนเหล่านี้แหละ
6:28 และต่อมาในวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้น
6:29 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ เจ้าจงบอกฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ตามข้อความทั้งสิ้นซึ่งเราได้บอกแก่เจ้า”
6:30 และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เป็นคนมีริมฝีปากที่ไม่ได้เข้าสุหนัต และที่ไหนฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope