กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ประชากรได้รับการเชิญชวนให้ถวายเพื่อสร้างพลับพลา
25:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
25:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลให้พวกเขานำของมาถวายแก่เรา พวกเจ้าจงรับของถวายแก่เรานั้นจากทุก ๆ คนที่ถวายด้วยความสมัครใจ
25:3 และนี่เป็นของถวายซึ่งพวกเจ้าจะต้องรับจากพวกเขาคือ ทองคำ เงิน ทองเหลือง
25:4 ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ผ้าป่านเนื้อละเอียดและขนแพะ
25:5 หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนังของแบดเจอร์ และไม้กระถิน
25:6 น้ำมันสำหรับจุดประทีป เครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงน้ำมันเจิม และเครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงเครื่องหอม
25:7 พลอยสีน้ำข้าวและพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังในเอโฟดและในทับทรวง
25:8 และจงให้พวกเขาสร้างสถานบริสุทธิ์ถวายแก่เรา เพื่อเราจะได้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา
25:9 แบบอย่างของพลับพลาและแบบอย่างของเครื่องใช้ทั้งปวงแห่งพลับพลานั้น เจ้าจงทำตามที่เราเปิดเผยแก่เจ้าทุกประการ

หีบแห่งพันธสัญญา
25:10 และจงให้พวกเขาทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กระถิน ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง
25:11 และเจ้าจงหุ้มหีบนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ เจ้าจงหุ้มหีบนั้นทั้งด้านในและด้านนอก และจงทำคิ้วรอบหีบนั้นด้วยทองคำ
25:12 และเจ้าจงหล่อห่วงด้วยทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้น และติดห่วงไว้ที่มุมทั้งสี่ของหีบนั้น ด้านนี้มีสองห่วงและด้านนั้นมีสองห่วง
25:13 และเจ้าจงทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองคำ
25:14 และเจ้าจงสอดไม้คานนั้นเข้าที่ห่วงข้างหีบ สำหรับใช้หามหีบนั้น
25:15 ไม้คานนั้นจงสอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดไม้คานนั้นออกเลย
25:16 และเจ้าจงเก็บพระโอวาทที่เราจะให้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น
25:17 และเจ้าจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง และกว้างหนึ่งศอกครึ่ง
25:18 และเจ้าจงทำเครูบสองตนด้วยทองคำ เจ้าจงทำโดยใช้ค้อนเคาะ ตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง
25:19 และจงทำเครูบหนึ่งตนไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนี้ และจงทำเครูบอีกหนึ่งตนไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนั้น คือทำไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง พวกเจ้าจงทำเครูบนั้นเป็นเนื้อเดียวกันกับพระที่นั่งกรุณา
25:20 และจงให้เครูบนั้นกางปีกออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีกของเครูบนั้น และจงให้เครูบนั้นหันหน้าเข้าหากัน จงให้เครูบนั้นหันหน้ามาทางพระที่นั่งกรุณา
25:21 และเจ้าจงวางพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบ และเจ้าจงเก็บพระโอวาทซึ่งเราจะให้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น
25:22 และที่นั่น เราจะพบกับเจ้า และเราจะสนทนากับเจ้าจากบนพระที่นั่งกรุณา ระหว่างกลางเครูบทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะบัญชาเจ้าให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอล

โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์
25:23 และเจ้าจงทำโต๊ะตัวหนึ่งด้วยไม้กระถินด้วย ยาวสองศอก กว้างหนึ่งศอก และสูงหนึ่งศอกครึ่ง
25:24 และเจ้าจงหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำคิ้วรอบโต๊ะนั้นด้วยทองคำ
25:25 และเจ้าจงทำขอบกว้างหนึ่งฝ่ามือให้รอบโต๊ะนั้น และเจ้าจงทำคิ้วด้วยทองคำให้รอบขอบนั้น
25:26 และสำหรับโต๊ะนั้นเจ้าจงทำห่วงด้วยทองคำสี่ห่วง และติดห่วงไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้งสี่
25:27 ห่วงนั้นให้ติดชิดกับขอบ เพื่อเอาไว้สอดไม้คานสำหรับหามโต๊ะนั้น
25:28 และเจ้าจงทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ เพื่อให้หามโต๊ะด้วยไม้คานนั้น
25:29 และเจ้าจงทำจานและช้อน ฝาครอบ และชามสำหรับโต๊ะนั้น เพื่อวางไว้บนโต๊ะนั้น สิ่งเหล่านี้เจ้าจงทำด้วยทองคำบริสุทธิ์
25:30 และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั้นต่อหน้าเราเป็นนิตย์

คันประทีปทองคำ
25:31 และเจ้าจงทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ จงทำคันประทีปนั้นโดยใช้ค้อนเคาะ ให้ทั้งลำต้น กิ่ง ดอก ดอกตูม และดอกบานติดเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีปนั้น
25:32 และจงให้มีกิ่งหกกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น ให้สามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนี้ และให้สามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนั้น
25:33 กิ่งหนึ่งจงทำถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยให้ทำดอกตูมและดอกบาน และอีกกิ่งหนึ่งจงทำถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยให้ทำดอกตูมและดอกบาน จงทำอย่างนี้สำหรับกิ่งทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีป
25:34 และที่ลำต้นคันประทีปนั้นจงทำถ้วยสี่ถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยให้ทำดอกตูมและดอกบาน
25:35 และใต้กิ่งคู่หนึ่งจงทำดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งจงทำดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งจงทำดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป ตามที่ทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น
25:36 ดอกตูมและกิ่งจงทำเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป จงทำทุกส่วนให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนเคาะ
25:37 และเจ้าจงทำตะเกียงเจ็ดดวงสำหรับคันประทีปนั้น และพวกเขาจะจุดตะเกียงของคันประทีป เพื่อให้ตะเกียงส่องสว่างอยู่ต่อหน้าคันประทีปนั้น
25:38 และกรรไกรตัดไส้ตะเกียงของคันประทีป และถาดสำหรับวางไส้ตะเกียงจากคันประทีปนั้น จงทำด้วยทองคำบริสุทธิ์
25:39 คันประทีปกับภาชนะทุกอย่าง จงให้เขาทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งตะลันต์
25:40 และเจ้าจงระวัง ให้ทำสิ่งเหล่านี้ตามแบบอย่างที่ได้สำแดงแก่เจ้าบนภูเขานั้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope