กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

แท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม
30:1 “และเจ้าจงทำแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม เจ้าจงทำแท่นบูชานั้นด้วยไม้กระถิน
30:2 ให้ยาวหนึ่งศอกและกว้างหนึ่งศอก จงทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนของแท่นบูชานั้นให้เป็นไม้ท่อนเดียวกันกับแท่นบูชา
30:3 และเจ้าจงหุ้มแท่นบูชาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอนของแท่นบูชา และเจ้าจงทำคิ้วรอบแท่นบูชาด้วยทองคำ
30:4 และเจ้าจงทำห่วงด้วยทองคำสองห่วง ให้ติดไว้ใต้คิ้วของแท่นบูชานั้น เจ้าจงทำไว้ที่มุมทั้งสองของแท่นบูชา คือทั้งสองด้านของแท่นบูชา และห่วงนั้นสำหรับสอดใส่ไม้คาน เพื่อหามแท่นบูชานั้น
30:5 และเจ้าจงทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ
30:6 และเจ้าจงตั้งแท่นบูชานั้นไว้ข้างหน้าม่านซึ่งอยู่ข้างหีบพระโอวาท ต่อหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาท ที่ที่เราจะพบกับเจ้า
30:7 และอาโรนจะต้องเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชานั้นทุกเวลาเช้า เมื่อเขาตกแต่งตะเกียงเหล่านั้นไว้ เขาจะต้องเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชานั้น
30:8 และเมื่ออาโรนจุดตะเกียงเหล่านั้นในเวลาเย็น เขาจะต้องเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชา เป็นเครื่องหอมเนืองนิตย์ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า
30:9 พวกเจ้าอย่าถวายเครื่องหอมอื่น ๆ บนแท่นบูชานั้น ทั้งเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องธัญญบูชา ทั้งพวกเจ้าอย่าเทเครื่องดื่มบูชาบนแท่นบูชานั้น
30:10 และอาโรนจะต้องทำการบูชาไถ่บาปที่เชิงงอนของแท่นบูชานั้นปีละครั้งด้วยเลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปแห่งการลบมลทิน เขาจะต้องทำการลบมลทินบนแท่นบูชานั้นปีละครั้งตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า แท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮวาห์”

เงินครึ่งเชเขลเป็นค่าไถ่ของแต่ละคน
30:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
30:12 “เมื่อเจ้าจะสำรวจจำนวนชนชาติอิสราเอลตามจำนวนคนของพวกเขา จงให้พวกเขาทุกคนนำค่าไถ่ชีวิตมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขา เพื่อจะไม่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในท่ามกลางพวกเขา เมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขา
30:13 ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางผู้ที่ถูกนับเหล่านั้น พวกเขาจะต้องถวายของอย่างนี้ คือเงินครึ่งเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (หนึ่งเชเขลเท่ากับยี่สิบเกราห์) ครึ่งเชเขลเป็นเงินถวายแด่พระเยโฮวาห์
30:14 ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางผู้ที่ถูกนับเหล่านั้น ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป จะต้องนำเงินมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
30:15 เมื่อเขาทั้งหลายนำเงินมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อจะได้ไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลายนั้น สำหรับคนมั่งมีก็อย่าถวายเกินและสำหรับคนยากจนก็อย่าถวายน้อยกว่าครึ่งเชเขล
30:16 และเจ้าจงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอล และจงกำหนดเงินนั้นไว้สำหรับงานปรนนิบัติในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ สำหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลาย”

ขันสำหรับล้างมือและเท้าของพวกปุโรหิต
30:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
30:18 “เจ้าจงทำอ่างด้วยทองเหลืองและพานรองอ่างด้วยทองเหลืองเหมือนกันสำหรับล้างชำระ เจ้าจงตั้งอ่างนั้นไว้ระหว่างพลับพลาแห่งชุมนุมชนและแท่นบูชา และเจ้าจงใส่น้ำไว้ในอ่างนั้น
30:19 ด้วยว่าอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะต้องล้างมือและเท้าของพวกเขาที่อ่างนั้น
30:20 เมื่อเขาทั้งหลายจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน พวกเขาจะต้องชำระด้วยน้ำเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่ตาย หรือเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้แท่นบูชาเพื่อทำการปรนนิบัติ เพื่อเผาเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
30:21 ดังนั้น เขาทั้งหลายจะต้องล้างมือและเท้าของพวกเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่ตาย และจงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ประจำตัวพวกเขา คือเขากับเชื้อสายของเขาตลอดชั่วอายุของพวกเขาทั้งหลาย”

น้ำมันเจิมบริสุทธิ์
30:22 ยิ่งกว่านั้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
30:23 “นอกจากนี้ เจ้าจงเอาเครื่องเทศอย่างดีเยี่ยม คือมดยอบบริสุทธิ์หนักห้าร้อยเชเขล และอบเชยหอมครึ่งส่วนคือสองร้อยห้าสิบเชเขล และตะไคร้หอมสองร้อยห้าสิบเชเขล
30:24 และการบูรห้าร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และน้ำมันมะกอกหนึ่งฮิน
30:25 และเจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ เป็นน้ำหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงน้ำมันนั้น จะเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์
30:26 และเจ้าจงเอาน้ำมันนั้นเจิมพลับพลาแห่งชุมนุมชนและหีบพระโอวาท
30:27 ทั้งโต๊ะกับบรรดาภาชนะประจำโต๊ะ และคันประทีปกับภาชนะประจำคันประทีป และแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม
30:28 และแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชากับบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชา ทั้งอ่างและพานรองอ่างนั้น
30:29 และเจ้าจงชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์ เพื่อสิ่งเหล่านั้นจะได้บริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์
30:30 และเจ้าจงเจิมอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และถวายตัวพวกเขาทั้งหลายไว้ เพื่อพวกเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต
30:31 และเจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘นี่จะเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์สำหรับเราตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย
30:32 น้ำมันนี้อย่าเทบนเนื้อหนังของคนทั่วไป ทั้งอย่าทำน้ำมันอื่นเหมือนอย่างน้ำมันนี้ ตามการผสมของน้ำมันนี้ น้ำมันนี้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ และน้ำมันนี้จะเป็นของบริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลาย
30:33 ผู้ใดจะผสมน้ำมันใด ๆ เหมือนอย่างน้ำมันนี้ หรือผู้ใดจะใช้น้ำมันนี้เทบนคนต่างชาติ ผู้นั้นจะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา’”

เครื่องหอมสำหรับแท่นบูชาเผาเครื่องหอม
30:34 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงเอาเครื่องเทศหอม คือยางไม้หอม ชะมด และมหาหิงค์ ผสมเครื่องเทศเหล่านี้กับกำยานบริสุทธิ์ จงให้น้ำหนักเท่า ๆ กันทุกอย่าง
30:35 และเจ้าจงทำเป็นน้ำหอม เป็นเครื่องหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงเครื่องหอมนั้น เจือด้วยเกลือ ให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์
30:36 และเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งมาบดให้ละเอียด และวางส่วนนั้นไว้ข้างหน้าหีบพระโอวาทในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ที่ที่เราจะพบกับเจ้า เครื่องหอมนั้นจะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าทั้งหลาย
30:37 และสำหรับน้ำหอมที่เจ้าจะทำนั้น เจ้าทั้งหลายอย่าทำใช้เองตามส่วนที่ผสมนั้น สำหรับเจ้าน้ำหอมนั้นจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์
30:38 ผู้ใดจะทำน้ำหอมเช่นนี้ไว้สูดดม ผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope