กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 18 / Acts 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์
18:1 และหลังจากสิ่งเหล่านี้ เปาโลได้ออกจากกรุงเอเธนส์ และมายังเมืองโครินธ์

Paul with Aquila and Priscilla at Corinth
18:1 After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth;

18:2 และได้พบยิวคนหนึ่งชื่อ อาควิลลา ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มาจากประเทศอิตาลี พร้อมกับภรรยาของเขาชื่อ ปริสสิลลา (เพราะว่าคลาวดิอัสได้มีรับสั่งให้พวกยิวทุกคนออกไปจากกรุงโรม) และได้มาหาคนทั้งสองนั้น

18:2 And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them.

18:3 และเพราะว่าท่านมีอาชีพอย่างเดียวกันกับเขาทั้งสอง ท่านจึงได้อาศัยอยู่กับเขาทั้งสอง และทำงาน เพราะโดยอาชีพของพวกเขา พวกเขาเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกัน

18:3 And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought: for by their occupation they were tentmakers.

18:4 และท่านได้ให้เหตุผลในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต และได้โน้มน้าวทั้งพวกยิวและพวกกรีก

18:4 And he reasoned in the synagogue every sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks.

18:5 และเมื่อสิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียแล้ว เปาโลถูกบีบคั้นในจิตวิญญาณ และเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์

18:5 And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.

18:6 และเมื่อคนเหล่านั้นต่อต้านตัวเอง และหมิ่นประมาท ท่านก็สะบัดเสื้อผ้าของตน และกล่าวแก่พวกเขาว่า “เลือดของท่านทั้งหลายจงตกอยู่บนศีรษะของพวกท่านเองเถิด ข้าพเจ้าก็สะอาดแล้ว ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ”

18:6 And when they opposed themselves, and blasphemed, he shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto the Gentiles.

18:7 และท่านจึงออกจากที่นั่น และเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อ ยุสทัส ผู้หนึ่งที่นมัสการพระเจ้า ผู้ซึ่งบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลา

18:7 And he departed thence, and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue.

18:8 และคริสปัส ผู้เป็นหัวหน้านายธรรมศาลาได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับทั้งครัวเรือนของท่าน และชาวโครินธ์หลายคนเมื่อได้ฟังแล้วก็ได้เชื่อและรับบัพติศมา

18:8 And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.

18:9 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลในเวลากลางคืนโดยทางนิมิตว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป และเจ้าอย่านิ่งเสีย

18:9 Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace:

18:10 เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า และจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดต่อสู้กับเจ้าเพื่อทำร้ายเจ้า เพราะว่าเรามีคนจำนวนมากในเมืองนี้”

18:10 For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee: for I have much people in this city.

18:11 และท่านอยู่ที่นั่นต่อไปเป็นเวลาหนึ่งปีกับหกเดือน โดยสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าในท่ามกลางพวกเขา

18:11 And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them.

ผู้สำเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโล
18:12 และเมื่อกัลลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งแคว้นอาคายา พวกยิวได้พร้อมใจกันก่อการจลาจลต่อต้านเปาโล และพาท่านมายังบัลลังก์พิพากษา

The Roman Deputy Refuses Jews' Demand against Paul
18:12 And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul, and brought him to the judgment seat,

18:13 โดยกล่าวว่า “คนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นมัสการพระเจ้าในทางที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ”

18:13 Saying, This fellow persuadeth men to worship God contrary to the law.

18:14 และเมื่อเปาโลกำลังจะอ้าปากพูด กัลลิโอก็กล่าวแก่พวกยิวว่า “ถ้าเป็นเรื่องของการกระทำผิดหรือความชั่วช้า โอ ท่านทั้งหลาย พวกยิว มีเหตุผลที่เราควรจะอดทนกับพวกท่าน

18:14 And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:

18:15 แต่ถ้าเป็นเรื่องของบรรดาถ้อยคำกับชื่อต่าง ๆ และของพระราชบัญญัติของพวกท่านแล้ว ท่านทั้งหลายจงวินิจฉัยกันเองเถิด เพราะเราจะไม่เป็นผู้พิพากษาของเรื่องเช่นนี้”

18:15 But if it be a question of words and names, and of your law, look ye to it; for I will be no judge of such matters.

18:16 และท่านจึงไล่พวกเขาไปจากบัลลังก์พิพากษา

18:16 And he drave them from the judgment seat.

18:17 แล้วชาติกรีกทุกคนจึงจับโสสเธเนส ผู้เป็นหัวหน้านายธรรมศาลา และโบยตีเขาต่อหน้าบัลลังก์พิพากษา และกัลลิโอไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเลย

18:17 Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things.

เปาโลไปยังกรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา
18:18 และเปาโล หลังจากเหตุการณ์นี้ได้รออยู่ที่นั่นสักพักใหญ่ ๆ และท่านจึงลาพวกพี่น้อง และแล่นเรือจากที่นั่นไปยังแคว้นซีเรีย และพร้อมกับท่านมีปริสสิลลากับอาควิลลา โดยได้โกนศีรษะของท่านในเมืองเคนเครีย เพราะท่านได้ปฏิญาณตัวไว้

Paul Goes by Ephesus and Caesarea toward Jerusalem
18:18 And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila; having shorn his head in Cenchrea: for he had a vow.

18:19 และท่านมายังเมืองเอเฟซัส และได้ละปริสสิลลากับอาควิลลาไว้ที่นั่น แต่ท่านเองได้เข้าไปในธรรมศาลา และให้เหตุผลกับพวกยิว

18:19 And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews.

18:20 เมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับพวกเขาต่อไป ท่านก็ไม่ยอม

18:20 When they desired him to tarry longer time with them, he consented not;

18:21 แต่ได้ลาพวกเขาไป โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะต้องรักษาเทศกาลเลี้ยงนี้ที่จะมาถึงในกรุงเยรูซาเล็มโดยทุกวิถีทาง แต่ข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทั้งหลายอีก ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า” และท่านได้แล่นเรือจากเมืองเอเฟซัส

18:21 But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.

18:22 และเมื่อท่านได้มาถึงเมืองซีซารียา และได้ขึ้นไป และคำนับคริสตจักรแล้ว ท่านก็ลงไปยังเมืองอันทิโอก

18:22 And when he had landed at Caesarea, and gone up, and saluted the church, he went down to Antioch.

18:23 และหลังจากท่านได้ใช้เวลาอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่ง ท่านก็จากไป และไปตลอดทั่วแว่นแคว้นกาลาเทียและแคว้นฟรีเจียตามลำดับ โดยช่วยชูกำลังพวกสาวกทุกคน

18:23 And after he had spent some time there, he departed, and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples.

อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
18:24 และมียิวคนหนึ่งชื่อ อปอลโล ซึ่งเกิดที่เมืองอเล็กซานเดรีย เป็นคนมีโวหารดี และชำนาญมากในทางพระคัมภีร์ ได้มายังเมืองเอเฟซัส

Apollos at Ephesus
18:24 And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus.

18:25 คนนี้ได้รับการสั่งสอนในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า และโดยมีความกระตือรือร้นในจิตวิญญาณ ท่านกล่าวและสั่งสอนอย่างขยันขันแข็งเรื่องสิ่งต่าง ๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยรู้จักบัพติศมาของยอห์นเท่านั้น

18:25 This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.

18:26 และท่านได้ตั้งต้นกล่าวโดยใจกล้าในธรรมศาลา ผู้ซึ่งเมื่ออาควิลลากับปริสสิลลาได้ฟังแล้ว เขาทั้งสองจึงรับท่านมายังพวกเขา และอธิบายอย่างละเอียดแก่ท่านถึงทางของพระเจ้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

18:26 And he began to speak boldly in the synagogue: whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly.

18:27 และเมื่อท่านใคร่จะผ่านไปยังแคว้นอาคายา พวกพี่น้องก็เขียนจดหมาย โดยเตือนสติพวกสาวกให้รับรองท่านไว้ ผู้ซึ่ง เมื่อท่านมาถึงแล้ว ได้ช่วยคนทั้งหลายซึ่งได้เชื่อแล้วโดยทางพระคุณนั้นอย่างมากมาย

18:27 And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who, when he was come, helped them much which had believed through grace:

18:28 เพราะท่านได้ชักจูงพวกยิวอย่างเปี่ยมด้วยฤทธิ์ และต่อหน้าคนทั้งหลาย และสำแดงโดยทางพระคัมภีร์ให้เห็นว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์

18:28 For he mightily convinced the Jews, and that publickly, shewing by the scriptures that Jesus was Christ.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope