กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 1 / Acts 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ภารกิจของพระคริสต์หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์
1:1 ข้าพเจ้าได้เขียนหนังสือก่อนหน้านี้แล้ว โอ ท่านเธโอฟีลัส เกี่ยวกับบรรดาสิ่งซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอน

Christ's Ministry following His Resurrection
1:1 The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,

1:2 จนถึงวันนั้นที่พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไป หลังจากที่พระองค์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ตรัสคำบัญชาทั้งหลายแก่พวกอัครสาวก ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วนั้น

1:2 Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:

1:3 ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงพระองค์เองว่าทรงพระชนม์อยู่ หลังจากการทรงทนทุกข์ทรมานของพระองค์แล้ว ด้วยการพิสูจน์อย่างแน่นอนหลายอย่าง และทรงถูกพบเห็นโดยพวกเขาเป็นเวลาสี่สิบวัน และตรัสถึงสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระเจ้า

1:3 To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:

การรอคอยบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1:4 และเมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับพวกเขา จึงกำชับพวกเขาว่า พวกเขาไม่ควรออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา ซึ่งพระองค์ตรัสว่า “ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละ

Wait for Baptism with the Holy Ghost
1:4 And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.

1:5 เพราะว่ายอห์นได้ให้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริง แต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกไม่กี่วันนับจากนี้”

1:5 For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.

1:6 เหตุฉะนั้นเมื่อพวกเขาได้ประชุมพร้อมกัน พวกเขาจึงทูลถามพระองค์ โดยทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ณ เวลานี้พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่อิสราเอลหรือ”

1:6 When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?

1:7 และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “ไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะทราบเวลาหรือวาระทั้งหลาย ซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ให้อยู่ในสิทธิอำนาจของพระองค์

1:7 And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.

1:8 แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช หลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบนพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม และในแคว้นยูเดียทั้งหมด และในแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก”

1:8 But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

1:9 และเมื่อพระองค์ได้ตรัสสิ่งเหล่านี้แล้ว ขณะที่พวกเขากำลังพินิจดู พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไป และมีเมฆก้อนหนึ่งคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของพวกเขา

1:9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์
1:10 และขณะที่พวกเขากำลังเขม้นดูฟ้าสวรรค์ ขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยู่ข้าง ๆ พวกเขาสวมเสื้อสีขาว

Christ's Ascension and Second Coming
1:10 And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;

1:11 ซึ่งกล่าวด้วยว่า “พวกท่าน ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนพวกท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์เดียวกันนี้ ซึ่งทรงถูกรับไปจากพวกท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกันตามที่พวกท่านได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น”

1:11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.

การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิ์อำนาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)
1:12 แล้วพวกเขาได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มจากภูเขาที่เรียกกันว่า มะกอกเทศ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเท่ากับระยะที่อนุญาตให้เดินทางในวันสะบาโต

"Prayer and Supplication" for the Promised Enduement of Power (Luke 24:49)
1:12 Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey.

1:13 และเมื่อพวกเขาได้เข้ามาแล้ว พวกเขาได้ขึ้นไปในห้องชั้นบนห้องหนึ่ง ซึ่งมีทั้งเปโตร และยากอบ และยอห์น และอันดรูว์ ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับมัทธิว ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส และซีโมนเศโลเท และยูดาสน้องชายของยากอบ พักอยู่นั้น

1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.

1:14 คนเหล่านี้ทุกคนอยู่พร้อมใจกันต่อเนื่องในการอธิษฐานและการอ้อนวอน กับพวกผู้หญิง และมารีย์มารดาของพระเยซู และกับพวกน้องชายของพระองค์

1:14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.

มัทธีอัสถูกเลือกให้แทนที่ยูดาส
1:15 และในวันเวลาเหล่านั้นเปโตรได้ยืนขึ้นท่ามกลางพวกสาวก และกล่าวว่า (จำนวนชื่อรวมกันมีประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบชื่อ)

Matthias Chosen to Replace Judas
1:15 And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)

1:16 “พวกท่านและพี่น้องทั้งหลาย ข้อพระคัมภีร์นี้จำเป็นจะต้องสำเร็จจริงแล้ว ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้ก่อนโดยโอษฐ์ของดาวิด เกี่ยวกับยูดาส ซึ่งเป็นผู้นำทางของคนเหล่านั้นที่จับพระเยซู

1:16 Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

1:17 เพราะยูดาสนั้นได้ถูกนับเข้ากับพวกเรา และได้รับส่วนของการรับใช้นี้

1:17 For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.

1:18 บัดนี้ชายผู้นี้ได้ซื้อทุ่งนาแปลงหนึ่งด้วยบำเหน็จแห่งความชั่วช้า และเมื่อล้มลงหัวทิ่ม เขาก็แตกออกกลางตัว และไส้พุงทั้งหมดของเขาก็ทะลักออกมา

1:18 Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.

1:19 และเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม จนถึงขนาดที่ว่าทุ่งนานั้นได้ถูกเรียกตามภาษาของพวกเขาว่า อาเคลดามา คือทุ่งนาแห่งโลหิต

1:19 And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.

1:20 เพราะมีเขียนไว้แล้วในหนังสือสดุดีว่า ‘ขอให้ที่อยู่อาศัยของเขารกร้าง และอย่าให้ผู้ใดอาศัยอยู่ที่นั่น’ และ ‘ขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขา’

1:20 For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.

1:21 ดังนั้นจากชายเหล่านี้ซึ่งได้ร่วมคณะกับพวกเราตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้ามาและออกไปท่ามกลางพวกเรา

1:21 Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,

1:22 ตั้งแต่บัพติศมาของยอห์น จนถึงวันเดียวกันนั้นที่พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปจากพวกเรา คนหนึ่งในพวกนี้จะต้องถูกแต่งตั้งไว้ให้เป็นพยานคนหนึ่งกับพวกเราถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์”

1:22 Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

1:23 และพวกเขาได้แต่งตั้งคนสองคน คือโยเซฟที่ถูกเรียกว่าบารซับบาส ผู้มีนามสกุลว่ายุสทัส และมัทธีอัส

1:23 And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

1:24 และพวกเขาจึงอธิษฐาน และกล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจทั้งหลายของมนุษย์ทุกคน ขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหน

1:24 And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen,

1:25 เพื่อเขาจะรับส่วนในการรับใช้นี้ และตำแหน่งอัครสาวก ซึ่งโดยการละเมิดนั้นยูดาสได้หลงไปจากตำแหน่งอัครสาวก เพื่อเขาจะไปยังสถานที่ของเขาเอง”

1:25 That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.

1:26 และพวกเขาจึงจับสลากกัน และสลากนั้นได้ตกแก่มัทธีอัส และเขาจึงถูกนับเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั้น

1:26 And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope