กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 8 / Acts 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

เซาโลข่มเหงคริสตจักร
8:1 และเซาโลเห็นชอบในการฆ่าสเทเฟนเสีย และในเวลานั้นมีการข่มเหงครั้งใหญ่ต่อคริสตจักรซึ่งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลายถูกกระจัดกระจายไปทั่วแว่นแคว้นยูเดียกับสะมาเรีย ยกเว้นพวกอัครสาวก

Saul Persecutes Christians
8:1 And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judaea and Samaria, except the apostles.

8:2 และพวกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็หามสเทเฟนไปยังการฝังศพของท่าน และทำการคร่ำครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ่ง

8:2 And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.

8:3 สำหรับเซาโลนั้น เขากระทำทารุณต่อคริสตจักร โดยเข้าไปในทุกบ้านทุกเรือน และฉุดลากผู้ชายและผู้หญิงทั้งหลายเอาไปจำไว้ในคุก

8:3 As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.

คริสเตียนที่ถูกกระจัดกระจายไปได้ชนะจิตวิญญาณ
8:4 เหตุฉะนั้นพวกสาวกทั้งหลายที่ถูกกระจัดกระจายไปนั้น ก็ไปทุกแห่งหนโดยประกาศพระวจนะนั้น

Christians Scattered Abroad Win Souls
8:4 Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.

8:5 แล้วฟีลิปได้ลงไปยังเมืองสะมาเรีย และประกาศพระคริสต์ให้แก่พวกเขา

8:5 Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.

8:6 และประชาชนก็พร้อมใจกันตั้งใจฟังสิ่งเหล่านั้นที่ฟีลิปกล่าว โดยได้ยินและได้เห็นการอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งท่านได้กระทำ

8:6 And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.

8:7 ด้วยว่าผีโสโครกทั้งหลาย ซึ่งร้องด้วยเสียงดัง ได้ออกมาจากหลายคนที่ถูกสิงอยู่ด้วยผีเหล่านั้น และหลายคนที่เป็นอัมพาต และคนเหล่านั้นที่เป็นง่อย ก็ได้รับการรักษาให้หาย

8:7 For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.

8:8 และมีความปีติยินดีอย่างยิ่งในเมืองนั้น

8:8 And there was great joy in that city.

ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตำหนิ
8:9 แต่มีชายคนหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่า ซีโมน ซึ่งแต่ก่อนในเมืองเดียวกันนั้นเคยใช้เวทมนตร์ และได้ทำให้ชาวสะมาเรียพิศวงหลงใหล โดยยกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษ

Simon, the Sorcerer, Believes but Is Rebuked
8:9 But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:

8:10 ผู้ซึ่งคนทั้งสิ้นได้ตั้งใจฟัง ตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดถึงผู้ใหญ่ที่สุด โดยกล่าวว่า “ชายคนนี้เป็นมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า”

8:10 To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.

8:11 และคนทั้งหลายนับถือเขา เพราะว่านานมาแล้วเขาได้ทำให้พวกเขาพิศวงหลงใหลด้วยการทำเวทมนตร์ต่าง ๆ

8:11 And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.

8:12 แต่เมื่อพวกเขาเชื่อฟีลิปที่ประกาศสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามของพระเยซูคริสต์แล้ว พวกเขาก็รับบัพติศมาทั้งชายและหญิง

8:12 But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.

8:13 แล้วซีโมนเองได้เชื่อด้วย และเมื่อเขารับบัพติศมาแล้ว เขาก็อยู่กับฟีลิปต่อไป และอัศจรรย์ใจ เมื่อเห็นบรรดาการอัศจรรย์กับหมายสำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกกระทำ

8:13 Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.

8:14 บัดนี้ เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่า ชาวสะมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว พวกท่านก็ส่งเปโตรกับยอห์นไปหาพวกเขา

8:14 Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:

8:15 ผู้ซึ่ง เมื่อท่านทั้งสองลงไปถึงแล้ว ก็อธิษฐานเผื่อพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

8:15 Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:

8:16 (ด้วยว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดในพวกเขา พวกเขาได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเท่านั้น)

8:16 (For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)

8:17 แล้วท่านทั้งสองได้วางมือของตนบนพวกเขา และพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

8:17 Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.

8:18 และเมื่อซีโมนเห็นว่า โดยการวางมือของอัครสาวกทั้งสอง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกมอบให้ เขาก็เสนอเงินให้ท่านทั้งสอง

8:18 And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,

8:19 โดยกล่าวว่า “โปรดให้ฤทธิ์เดชนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด เพื่อว่าบนผู้ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าจะวางมือ ผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์”

8:19 Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.

8:20 แต่เปโตรได้กล่าวแก่ซีโมนว่า “ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่าของประทานของพระเจ้านั้นสามารถถูกซื้อด้วยเงินได้

8:20 But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.

8:21 เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้เลย เพราะใจของเจ้าไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า

8:21 Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.

8:22 เหตุฉะนั้น จงกลับใจใหม่จากความชั่วของเจ้านี้ และอธิษฐานต่อพระเจ้า เผื่อว่าบางทีจะโปรดยกโทษความคิดแห่งใจของเจ้าให้แก่เจ้า

8:22 Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.

8:23 เพราะข้าดูออกว่าเจ้ากำลังอยู่ในน้ำดีแห่งความขมขื่น และในเครื่องจำจองแห่งความชั่วช้า”

8:23 For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.

8:24 แล้วซีโมนตอบและกล่าวว่า “ขอพวกท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าเถิด เพื่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งพวกท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียว”

8:24 Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.

8:25 และท่านทั้งสอง เมื่อท่านทั้งสองได้เป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และได้ประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านหลายแห่งของชาวสะมาเรีย

8:25 And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.

ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รับความรอด
8:26 และทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้พูดกับฟีลิป โดยตรัสว่า “จงลุกขึ้น และไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา ซึ่งเป็นทะเลทราย”

Ethiopian Eunuch Won
8:26 And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.

8:27 และท่านก็ลุกขึ้นและไป และดูเถิด มีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่ง เป็นขันทีที่มีอำนาจมากใต้อำนาจของพระนางคานดาสี พระราชินีของชาวเอธิโอเปีย ผู้เป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้น และได้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะนมัสการ

8:27 And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,

8:28 กำลังกลับไป และขณะนั่งอยู่ในรถม้าของท่าน ได้อ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์อยู่

8:28 Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.

8:29 แล้วพระวิญญาณตรัสกับฟีลิปว่า “จงเข้าไปใกล้ และให้ตัวเจ้าเข้าไปชิดรถม้าคันนี้เถิด”

8:29 Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.

8:30 และฟีลิปได้วิ่งเข้าไปใกล้ท่าน และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ และกล่าวว่า “ท่านเข้าใจสิ่งซึ่งท่านอ่านนั้นไหม”

8:30 And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?

8:31 และขันทีได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ยกเว้นใครสักคนจะชี้แนะข้าพเจ้า” และท่านเชิญฟีลิปให้ขึ้นมาและนั่งรถกับท่าน

8:31 And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.

8:32 พระคัมภีร์ตอนซึ่งท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อความนี้ ‘ท่านถูกนำไปเหมือนแกะเพื่อการฆ่า และเหมือนลูกแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ไม่อ้าปากของท่านเลยฉันนั้น

8:32 The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:

8:33 ในความอัปยศของท่านความยุติธรรมของท่านถูกนำไปเสีย และผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของท่าน เพราะว่าชีวิตของท่านถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว’

8:33 In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.

8:34 และขันทีตอบฟีลิป และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ศาสดาพยากรณ์ผู้นี้ได้กล่าวข้อความนี้เล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตัวท่านเอง หรือเล็งถึงผู้อื่น”

8:34 And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?

8:35 แล้วฟีลิปได้อ้าปากของท่าน และเริ่มต้นที่ข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวกันนั้น และประกาศเรื่องพระเยซูแก่ท่าน

8:35 Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.

8:36 และขณะที่ท่านทั้งสองกำลังไปตามทางของท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง และขันทีกล่าวว่า “ดูเถิด ที่นี่มีน้ำ มีอะไรขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาเล่า”

8:36 And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?

8:37 และฟีลิปกล่าวว่า “ถ้าท่านเชื่อด้วยสุดใจของท่าน ท่านก็รับได้” และขันทีตอบและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

8:37 And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.

8:38 และท่านได้สั่งให้หยุดรถม้า และท่านทั้งสองลงไปในน้ำ ทั้งฟีลิปกับขันทีผู้นั้น และฟีลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมา

8:38 And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.

8:39 และเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย ขันทีนั้นจึงไม่ได้เห็นท่านอีกเลย และท่านจึงไปตามทางของท่านด้วยความปีติยินดี

8:39 And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.

8:40 แต่ฟีลิปถูกพบที่เมืองอาโซทัส และเมื่อเดินทางผ่านเข้าไป ท่านก็ประกาศในทุกนคร จนกระทั่งท่านได้มาถึงเมืองซีซารียา

8:40 But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Caesarea.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope