กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 15 / Acts 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต
15:1 และบางคนซึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้อง และกล่าวว่า “ยกเว้นพวกท่านเข้าสุหนัตตามลักษณะของโมเสส พวกท่านจะรอดไม่ได้”

Council at Jerusalem Discusses Circumcision
15:1 And certain men which came down from Judaea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.

15:2 เหตุฉะนั้นเมื่อเปาโลและบารนาบัสมีความไม่ลงรอยกันและการโต้เถียงกันไม่น้อยกับพวกเขา คนเหล่านั้นได้ตั้งใจว่าเปาโลและบารนาบัส กับคนอื่น ๆ ในพวกเขานั้น ควรขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไปหาพวกอัครสาวกและพวกผู้ปกครองในเรื่องนี้

15:2 When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.

15:3 และเมื่อถูกส่งไปในทางของท่านทั้งสองโดยคริสตจักร ท่านทั้งสองได้ผ่านเข้าไปในแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นสะมาเรีย โดยบอกเล่าถึงการกลับใจเสียใหม่ของคนต่างชาติ และท่านทั้งสองได้ทำให้พี่น้องทุกคนมีความปีติยินดีอย่างยิ่ง

15:3 And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.

15:4 และเมื่อท่านทั้งสองมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว คริสตจักร และพวกอัครสาวก และผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านทั้งสอง และท่านทั้งสองได้ประกาศสิ่งสารพัดที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับพวกท่าน

15:4 And when they were come to Jerusalem, they were received of the church, and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.

15:5 แต่บางคนในนิกายของพวกฟาริสีซึ่งเชื่อแล้วได้ยืนขึ้น โดยกล่าวว่า จำเป็นที่คนต่างชาตินั้นต้องเข้าสุหนัต และต้องสั่งพวกเขาให้รักษาพระราชบัญญัติของโมเสส

15:5 But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.

15:6 และพวกอัครสาวกกับผู้ปกครองทั้งหลายได้มาชุมนุมกันเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้

15:6 And the apostles and elders came together for to consider of this matter.

รายงานเกี่ยวกับคนต่างชาติที่ได้รับความรอดโดยความเชื่อ
15:7 และเมื่อมีการโต้เถียงกันมากแล้ว เปโตรได้ยืนขึ้น และกล่าวแก่พวกเขาว่า “พวกท่านและพี่น้องทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่า คราวก่อนนั้นพระเจ้าได้ทรงทำการเลือกในท่ามกลางพวกเราว่า พวกต่างชาติ โดยปากของข้าพเจ้า ควรจะฟังพระวจนะแห่งข่าวประเสริฐและเชื่อ

Report of Gentiles Saved by Faith
15:7 And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel, and believe.

15:8 และพระเจ้า ผู้ซึ่งทรงทราบใจเหล่านั้น ได้ทรงเป็นพยานรับรองพวกเขา โดยประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขา เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ประทานแก่พวกเรา

15:8 And God, which knoweth the hearts, bare them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us;

15:9 และไม่ทรงถือว่ามีความแตกต่างกันระหว่างพวกเรากับพวกเขา โดยทรงชำระใจของพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อ

15:9 And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.

15:10 ดังนั้น เหตุไฉนบัดนี้พวกท่านจึงทดลองพระเจ้า เพื่อวางแอกบนคอของพวกสาวก ซึ่งทั้งบรรพบุรุษของพวกเราและพวกเราเองก็แบกไม่ไหว

15:10 Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?

15:11 แต่พวกเราเชื่อว่า โดยทางพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า พวกเราจะรอด เหมือนอย่างพวกเขา”

15:11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they.

15:12 และฝูงชนทั้งหมดนั้นก็นิ่งอยู่ และฟังบารนาบัสกับเปาโลที่ประกาศว่ามีบรรดาการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ใดบ้างที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในท่ามกลางพวกต่างชาติโดยท่านทั้งสอง

15:12 Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them.

ยากอบประกาศว่าไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัต
15:13 และหลังจากพวกเขาได้นิ่งอยู่ ยากอบก็ตอบ โดยกล่าวว่า “พวกท่านและพี่น้องทั้งหลาย จงตั้งใจฟังข้าพเจ้า

James Declares Circumcision Not Required
15:13 And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me:

15:14 ซีโมนได้ประกาศแล้วว่า ในตอนแรกนั้นพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนพวกต่างชาติ เพื่อจะทรงนำประชาชนกลุ่มหนึ่งออกจากพวกเขาเพื่อพระนามของพระองค์

15:14 Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.

15:15 และบรรดาคำของพวกศาสดาพยากรณ์ก็สอดคล้องกับสิ่งนี้ ตามที่ได้เขียนไว้แล้วว่า

15:15 And to this agree the words of the prophets; as it is written,

15:16 ‘หลังจากนี้เราจะกลับมา และจะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ และเราจะสร้างที่ปรักหักพังทั้งหลายของพลับพลานั้นขึ้นอีก และเราจะตั้งพลับพลานั้นขึ้นใหม่

15:16 After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up:

15:17 เพื่อผู้คนที่เหลืออยู่จะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งบรรดาคนต่างชาติ ผู้ซึ่งถูกเรียกด้วยนามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดเหล่านี้

15:17 That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things.

15:18 พระเจ้าทรงทราบกิจการทั้งสิ้นของพระองค์ตั้งแต่แรกสร้างโลกมาแล้ว’

15:18 Known unto God are all his works from the beginning of the world.

15:19 เหตุฉะนั้น การตัดสินของข้าพเจ้าก็คือว่า อย่าให้พวกเรารบกวนพวกเขา ซึ่งจากท่ามกลางพวกต่างชาตินั้นได้หันกลับมาหาพระเจ้า

15:19 Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God:

15:20 แต่ให้พวกเราเขียนถึงพวกเขาว่า ให้พวกเขางดเว้นเสียจากการรับประทานบรรดาสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพทั้งหลาย และจากการล่วงประเวณี และจากการรับประทานเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่ถูกรัดคอตาย และจากการรับประทานเลือด

15:20 But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood.

15:21 ด้วยว่าโมเสส ในสมัยโบราณ ในทุกนครมีคนเหล่านั้นที่ประกาศพระราชบัญญัติของท่าน ซึ่งถูกอ่านในธรรมศาลาทั้งหลายทุกวันสะบาโต”

15:21 For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.

15:22 แล้วพวกอัครสาวกและผู้ปกครองทั้งหลายเห็นชอบในสิ่งนี้ พร้อมกับคริสตจักรทั้งหมด เพื่อที่จะส่งบางคนที่ถูกเลือกไว้แล้วจากกลุ่มคนของพวกเขาให้ไปยังเมืองอันทิโอก พร้อมกับเปาโลและบารนาบัส คือ ยูดาส ผู้มีนามสกุลว่า บารซับบาส และสิลาส ซึ่งทั้งคู่เป็นคนสำคัญในท่ามกลางพวกพี่น้อง

15:22 Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:

15:23 และเขาทั้งหลายได้เขียนจดหมายหลายฉบับ ส่งไปโดยทางพวกเขา ตามลักษณะนี้ว่า “พวกอัครสาวกและพวกผู้ปกครองและพวกพี่น้อง ขอส่งคำทักทายมายังพวกพี่น้องซึ่งเป็นของพวกต่างชาติ ในเมืองอันทิโอก และแคว้นซีเรีย และแคว้นซีลีเซีย

15:23 And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:

15:24 เพราะเหตุที่พวกเราได้ยินว่า มีบางคนซึ่งออกไปจากพวกเราได้รบกวนพวกท่านด้วยคำพูดทั้งหลาย โดยบ่อนทำลายจิตใจทั้งหลายของพวกท่าน โดยกล่าวว่า ‘พวกท่านต้องเข้าสุหนัต และรักษาพระราชบัญญัติ’ ผู้ซึ่งพวกเราไม่ได้ให้คำสั่งเช่นนี้เลย

15:24 Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment:

15:25 พวกเราเห็นว่าเป็นการดี โดยได้ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมใจแล้ว ที่จะส่งบางคนที่ถูกเลือกไว้แล้วมายังพวกท่าน พร้อมกับบารนาบัสและเปาโล ผู้เป็นที่รักของพวกเรา

15:25 It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul,

15:26 คือคนทั้งหลายที่ได้เสี่ยงชีวิตของตน เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

15:26 Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.

15:27 เหตุฉะนั้น พวกเราจึงได้ส่งยูดาสกับสิลาส ผู้ซึ่งจะบอกสิ่งเดียวกันเหล่านี้แก่พวกท่านด้วยปากของพวกเขาเอง

15:27 We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth.

พวกต่างชาติที่เชื่อแล้วไม่ควรทำให้พวกยิวสะดุด
15:28 เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเราเห็นแล้วว่าเป็นการดีที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านมากไปกว่าสิ่งจำเป็นเหล่านี้

Gentile Believers Not to Offend Godly Jews
15:28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;

15:29 คือให้พวกท่านงดเว้นเสียจากการรับประทานอาหารทั้งหลายที่ถูกบูชาแก่บรรดารูปเคารพ และจากการรับประทานเลือด และจากการรับประทานเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่ถูกรัดคอตาย และจากการล่วงประเวณี ซึ่งถ้าหากพวกท่านรักษาตัวของพวกท่านไว้จากสิ่งเหล่านี้ พวกท่านก็จะทำดี ขอให้พวกท่านอยู่เป็นสุขเถิด”

15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.

15:30 ดังนั้นเมื่อพวกท่านได้รับอนุญาตให้ไปได้แล้ว พวกท่านก็มายังเมืองอันทิโอก และเมื่อพวกท่านได้รวบรวมคนทั้งปวงให้มาพร้อมกันแล้ว พวกท่านก็มอบจดหมายฉบับนั้นให้

15:30 So when they were dismissed, they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle:

15:31 ซึ่งเมื่อคนเหล่านั้นได้อ่านแล้ว พวกเขาก็มีความปีติยินดีเนื่องด้วยคำปลอบใจนั้น

15:31 Which when they had read, they rejoiced for the consolation.

15:32 และยูดาสกับสิลาส ซึ่งเป็นพวกผู้พยากรณ์เองเช่นกัน ได้เตือนสติพวกพี่น้องด้วยถ้อยคำหลายประการ และเสริมกำลังให้พวกเขา

15:32 And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

15:33 และหลังจากพวกท่านได้พักอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่งแล้ว พวกท่านก็ได้รับอนุญาตให้จากพวกพี่น้องไปถึงพวกอัครสาวกโดยสันติภาพ

15:33 And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles.

15:34 แต่อย่างไรก็ตาม สิลาสเห็นชอบที่จะอยู่ที่นั่นต่อไป

15:34 Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.

15:35 เปาโลเช่นกันและบารนาบัสได้อยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอก โดยสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนเช่นกัน

15:35 Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.

บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
15:36 และล่วงไปได้หลายวัน เปาโลได้กล่าวกับบารนาบัสว่า “ให้พวกเราไปอีก และเยี่ยมพวกพี่น้องของพวกเราในทุกนคร ซึ่งพวกเราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ และดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง”

Barnabas and Paul Separate
15:36 And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do.

15:37 และบารนาบัสได้ตั้งใจที่จะพายอห์นไปพร้อมกับท่านทั้งสอง โดยนามสกุลของเขาคือ มาระโก

15:37 And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.

15:38 แต่เปาโลคิดว่าไม่สมควรที่จะพายอห์นไปกับท่านทั้งสอง ผู้ซึ่งได้ละท่านทั้งสองเสียจากแคว้นปัมฟีเลีย และไม่ได้ไปพร้อมกับท่านทั้งสองในงานนั้น

15:38 But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.

15:39 และการโต้แย้งกันระหว่างท่านทั้งสองก็รุนแรงมากเหลือเกินจนท่านทั้งสองได้แยกย้ายกันไป และบารนาบัสจึงพามาระโกไป และแล่นเรือไปยังเกาะไซปรัส

15:39 And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;

15:40 และเปาโลได้เลือกสิลาส และเดินทางไป โดยถูกรับรองโดยพวกพี่น้องไว้กับพระคุณของพระเจ้า

15:40 And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.

15:41 และท่านผ่านไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซีลีเซีย โดยเสริมกำลังให้คริสตจักรเหล่านั้น

15:41 And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope