กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 17 / Acts 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

มีหลายคนได้รับความรอดที่เมืองเธสะโลนิกา ผู้คัดค้านก่อการจลาจล
17:1 บัดนี้เมื่อเปาโลกับสิลาสได้ผ่านเมืองอัมฟีบุรีและเมืองอปอลโลเนียแล้ว ท่านทั้งสองจึงมายังเมืองเธสะโลนิกา ซึ่งที่นั่นมีธรรมศาลาของพวกยิว

Many Saved at Thessalonica; Objectors Cause Riot
17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews:

17:2 และเปาโล ตามลักษณะของท่าน ได้เข้าไปยังพวกเขา และวันสะบาโตสามวันได้ให้เหตุผลกับพวกเขาจากในพระคัมภีร์

17:2 And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,

17:3 โดยการไขข้อความและการชี้แจงให้เห็นว่า จำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และว่า “พระเยซูองค์นี้ ผู้ที่เราประกาศแก่ท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์”

17:3 Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.

17:4 และบางคนในพวกเขาก็เชื่อ และสมาคมกับเปาโลและสิลาส และในพวกชาวกรีกที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นจำนวนมาก และในพวกสุภาพสตรีที่เป็นคนสำคัญ ๆ ก็ไม่น้อย

17:4 And some of them believed, and consorted with Paul and Silas; and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.

17:5 แต่พวกยิวซึ่งไม่เชื่อ ด้วยความรู้สึกอิจฉา ได้เอาบางคนที่เป็นคนลามกที่ต่ำช้ามายังพวกเขา และรวบรวมพวกคนมา และก่อการจลาจลทั่วทั้งเมือง และบุกเข้าบ้านของยาโสน และหาโอกาสที่จะพาท่านทั้งสองออกมาให้ประชาชน

17:5 But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.

17:6 และเมื่อพวกยิวหาท่านทั้งสองไม่พบ พวกเขาจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาพวกผู้ครอบครองเมือง โดยร้องว่า “คนเหล่านี้ที่ได้ทำให้โลกกลับหัวกลับหางก็มาที่นี่ด้วย

17:6 And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;

17:7 ผู้ซึ่งยาโสนต้อนรับแล้ว และบรรดาคนเหล่านี้ได้ขัดแย้งกับคำสั่งทั้งหลายของซีซาร์ โดยกล่าวว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่ชื่อ เยซู”

17:7 Whom Jason hath received: and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus.

17:8 และพวกเขารบกวนประชาชนและพวกผู้ครอบครองเมือง เมื่อคนเหล่านั้นได้ยินสิ่งเหล่านี้

17:8 And they troubled the people and the rulers of the city, when they heard these things.

17:9 และเมื่อพวกเขาได้เรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่น ๆ แล้ว พวกเขาก็ปล่อยท่านทั้งสองไป

17:9 And when they had taken security of Jason, and of the other, they let them go.

เปาโลที่เมืองเบโรอา
17:10 และทันทีทันใดพวกพี่น้องได้ส่งเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโรอาในเวลากลางคืน ผู้ซึ่งเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วได้เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว

Paul at Berea
17:10 And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews.

17:11 พวกยิวเหล่านี้สุภาพกว่าพวกยิวเหล่านั้นที่อยู่ในเธสะโลนิกา ในการที่พวกเขาได้รับพระวจนะด้วยความพร้อมใจทุกอย่าง และได้ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน เพื่อทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นดังกล่าวหรือไม่

17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

17:12 เหตุฉะนั้น หลายคนในพวกเขาได้เชื่อ ในพวกสตรีผู้มีเกียรติซึ่งเป็นชาติกรีกด้วย และในพวกผู้ชายก็มีไม่น้อย

17:12 Therefore many of them believed; also of honourable women which were Greeks, and of men, not a few.

17:13 แต่เมื่อพวกยิวแห่งเมืองเธสะโลนิกาทราบว่า พระวจนะของพระเจ้าได้ถูกประกาศโดยเปาโลที่เมืองเบโรอา พวกเขาก็มาที่นั่นด้วย และยุยงประชาชน

17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people.

17:14 และทันทีทันใดพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียังอยู่ที่นั่น

17:14 And then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea: but Silas and Timotheus abode there still.

เปาโลที่กรุงเอเธนส์
17:15 และคนเหล่านั้นที่ส่งเปาโลไปนั้น ได้นำท่านมาถึงกรุงเอเธนส์ และเมื่อได้รับคำสั่งมายังสิลาสกับทิโมธีเพื่อให้รีบมาหาท่านด้วยความเร็วทั้งสิ้นแล้ว พวกเขาก็จากไป

Paul at Athens
17:15 And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.

17:16 บัดนี้ ขณะที่เปาโลกำลังคอยเขาทั้งสองอยู่ที่กรุงเอเธนส์นั้น จิตวิญญาณของท่านก็ถูกรบกวนภายในตัวท่าน เมื่อท่านได้เห็นว่าเมืองนั้นถูกมอบไว้กับการนับถือรูปเคารพทั้งสิ้น

17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry.

17:17 เหตุฉะนั้น ท่านจึงโต้เถียงในธรรมศาลากับพวกยิว และกับบรรดาคนที่เกรงกลัวพระเจ้า และในตลาดทุกวันกับคนทั้งหลายที่พบกับท่าน

17:17 Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

17:18 แล้วพวกนักปรัชญาบางคนของพวกเอปีกูเรียว และของพวกสโตอิก ได้มาพบท่าน และบางคนกล่าวว่า “คนพูดพล่ามคนนี้จะพูดอะไร” คนอื่นว่า “เขาดูเหมือนว่าเป็นคนนำพระแปลก ๆ เข้ามาเผยแพร่” เพราะท่านได้ประกาศพระเยซูแก่พวกเขา และการเป็นขึ้นมาจากความตาย

17:18 Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection.

17:19 และพวกเขาจึงจับท่าน และพาท่านไปยังเนินเขาอาเรโอปากัส โดยกล่าวว่า “ขอให้พวกเราทราบว่า หลักคำสอนใหม่นี้ที่ท่านพูดนั้นคืออะไร

17:19 And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, is?

17:20 เพราะว่าท่านนำบรรดาสิ่งแปลกประหลาดมาถึงหูของพวกเรา เหตุฉะนั้นพวกเราจึงอยากจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายว่าอะไร”

17:20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean.

17:21 (เพราะบรรดาชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศทุกคนซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่น ไม่ได้ใช้เวลาของพวกเขาในการอื่น นอกจากจะกล่าวหรือจะฟังสิ่งใหม่ ๆ บ้าง)

17:21 (For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear some new thing.)

การประกาศของเปาโลบนเนินเขาแห่งเทพอาเรส
17:22 แล้วเปาโลจึงยืนขึ้นในท่ามกลางเนินเขาแห่งเทพอาเรส และกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย ชาวกรุงเอเธนส์ ข้าพเจ้ารับรู้ว่าในสิ่งทั้งปวงท่านทั้งหลายนับถือพระมากมายเกินไปจริง ๆ

Paul's Sermon on Mars' Hill
17:22 Then Paul stood in the midst of Mars' hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.

17:23 เพราะขณะที่ข้าพเจ้าได้ผ่านไป และได้สังเกตดูสิ่งบูชาต่าง ๆ ของพวกท่านนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นบูชาหนึ่งพร้อมกับคำจารึกนี้ที่ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ เหตุฉะนั้นพระองค์ผู้ซึ่งพวกท่านนมัสการโดยขาดความรู้ ข้าพเจ้าจึงขอประกาศพระเจ้าองค์นี้แก่พวกท่าน

17:23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

17:24 พระเจ้าผู้ได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น โดยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิตอยู่ในวิหารทั้งหลายที่ถูกสร้างไว้ด้วยมือมนุษย์

17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

17:25 ทั้งไม่ได้ถูกนมัสการด้วยมือมนุษย์ ราวกับว่าพระองค์ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเห็นว่าพระองค์ประทานชีวิต และลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งสิ้น

17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

17:26 และได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชนชาติจากสายเลือดอันเดียวกันเพื่อให้อาศัยอยู่ตลอดทั่วพื้นแผ่นดินโลก และได้ทรงกำหนดเวลาทั้งหลายไว้ล่วงหน้า และบรรดาเขตแดนแห่งที่อยู่อาศัยของพวกเขา

17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

17:27 เพื่อพวกเขาจะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าบางทีพวกเขาจะคลำหาพระองค์ และพบพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากทุกคนในพวกเราเลย

17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

17:28 ด้วยว่า ‘ในพระองค์ พวกเรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่’ ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวเช่นกันว่า ‘ด้วยว่าพวกเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เช่นกัน’

17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.

17:29 ดังนั้น เนื่องด้วยที่เราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว พวกเราจึงไม่ควรคิดว่าความเป็นพระเจ้านั้นเป็นเหมือนทองคำ หรือเงิน หรือหิน ซึ่งได้ถูกแกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์

17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.

17:30 และวันเวลาแห่งการขาดความรู้นี้ พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสีย แต่บัดนี้ทรงบัญชามนุษย์ทุกคนทั่วทุกแห่งให้กลับใจเสียใหม่

17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

17:31 เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ซึ่งในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกในความชอบธรรม โดยท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ เกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์ได้ให้ความมั่นใจกับทุกคนแล้ว ในการที่พระองค์ได้โปรดให้ท่านองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตาย”

17:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

17:32 และเมื่อคนทั้งหลายได้ยินเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว บางคนก็เยาะเย้ย และคนอื่น ๆ กล่าวว่า “พวกเราจะฟังท่านอีกในเรื่องนี้”

17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear thee again of this matter.

17:33 ดังนั้นเปาโลจึงออกไปจากท่ามกลางพวกเขา

17:33 So Paul departed from among them.

17:34 แต่ชายบางคนได้เกาะติดอยู่กับท่านและได้เชื่อ ซึ่งในท่ามกลางพวกเขามีดิโอนิสิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริส และคนอื่น ๆ กับพวกเขา

17:34 Howbeit certain men clave unto him, and believed: among the which was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope