กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 14 / Acts 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี
14:1 และต่อมาในเมืองอิโคนียูม เปาโลกับบารนาบัสได้เข้าไปพร้อมกันในธรรมศาลาของพวกยิว และกล่าวจนถึงขนาดที่คนเป็นอันมากของทั้งพวกยิวและชนชาติกรีกได้เชื่อ

Paul at Iconium, Lystra and Derbe
14:1 And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed.

14:2 แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงพวกต่างชาติ และทำให้ใจของพวกเขาคิดร้ายต่อพวกพี่น้อง

14:2 But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles, and made their minds evil affected against the brethren.

14:3 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นช้านาน โดยกล่าวด้วยใจกล้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งได้เป็นพยานถึงพระดำรัสแห่งพระคุณของพระองค์ และได้โปรดให้บรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ทั้งหลายถูกกระทำโดยมือของท่านทั้งสอง

14:3 Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands.

14:4 แต่คนเป็นอันมากของเมืองนั้นแตกเป็นสองพวก และพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิว และอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกอัครสาวก

14:4 But the multitude of the city was divided: and part held with the Jews, and part with the apostles.

14:5 และเมื่อทั้งคนต่างชาติและพวกยิวพร้อมกับพวกผู้ปกครองของพวกเขา ได้ร่วมคิดกันจะทำการอัปยศ และเอาก้อนหินขว้างท่านทั้งสอง

14:5 And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully, and to stone them,

14:6 ท่านทั้งสองได้ทราบเรื่องนี้ และหนีไปยังเมืองลิสตรากับเมืองเดอร์บี ซึ่งเป็นเมืองแห่งแคว้นลิคาโอเนีย และไปยังชนบทที่อยู่ล้อมรอบ

14:6 They were ware of it, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about:

14:7 และที่นั้นท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐ

14:7 And there they preached the gospel.

ชายพิการได้รับการรักษาจนหาย
14:8 และมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เมืองลิสตรา ใช้เท้าของเขาไม่ได้ โดยเป็นคนพิการตั้งแต่ครรภ์มารดาของเขา ผู้ซึ่งยังไม่เคยเดินเลย

Crippled Man Healed
14:8 And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked:

14:9 คนเดียวกันนั้นได้ฟังเปาโลพูด ผู้ซึ่งเขม้นดูเขา และรับรู้ว่าเขามีความเชื่อที่จะรับการรักษาให้หายได้

14:9 The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,

14:10 จึงกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า “จงลุกขึ้นยืนตรงบนเท้าของท่าน” และคนนั้นก็กระโดดขึ้นและเดินไป

14:10 Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked.

14:11 และเมื่อประชาชนเห็นสิ่งที่เปาโลได้กระทำนั้น พวกเขาก็ร้องด้วยเสียงอันดังของพวกเขา โดยกล่าวในภาษาของคนลิคาโอเนียว่า “พวกพระลงมาหาพวกเราแล้วในลักษณะของมนุษย์”

14:11 And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

14:12 และพวกเขาได้เรียกบารนาบัสว่า จูปิเตอร์ และเรียกเปาโลว่า เมอร์คิวเรียส เพราะเปาโลเป็นผู้นำในการพูด

14:12 And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

14:13 แล้วปุโรหิตประจำรูปพระจูปิเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองของพวกเขา ได้จูงบรรดาวัวตัวผู้และถือพวงมาลัยทั้งหลายมายังประตูเมือง และหมายจะถวายเครื่องบูชาด้วยกันกับประชาชน

14:13 Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

14:14 ซึ่งเมื่อพวกอัครสาวก คือบารนาบัสกับเปาโล ได้ยินดังนั้น ท่านทั้งสองก็ฉีกเสื้อผ้าของตนเสีย และวิ่งเข้าไปท่ามกลางประชาชน โดยร้องเสียงดัง

14:14 Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes, and ran in among the people, crying out,

14:15 และกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย เหตุไฉนพวกท่านจึงกระทำสิ่งเหล่านี้ พวกเราเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาเหมือนกับพวกท่าน และประกาศแก่พวกท่านว่า พวกท่านควรหันจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ซึ่งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก และทะเล และสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น

14:15 And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

14:16 ผู้ซึ่งในกาลก่อนได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติดำเนินชีวิตในทางทั้งหลายของตนเอง

14:16 Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

14:17 แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์มิได้ทรงให้ขาดพยานฝ่ายพระองค์เอง ในการที่พระองค์ได้ทรงกระทำดี และประทานฝนจากฟ้าสวรรค์แก่พวกเรา และให้มีฤดูกาลต่าง ๆ ที่เกิดผล โดยทำให้ใจทั้งหลายของพวกเราเต็มอิ่มด้วยอาหารและความยินดี”

14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

14:18 และโดยบรรดาคำกล่าวเหล่านี้ ท่านทั้งสองห้ามประชาชนโดยยาก เพื่อพวกเขาจะไม่ถวายเครื่องบูชาแก่ท่านทั้งสองนั้น

14:18 And with these sayings scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them.

เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้นขึ้นและไปยังเมืองเดอร์บี
14:19 และมีพวกยิวบางคนมายังที่นั่นจากเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนียูม ผู้ซึ่งชักชวนประชาชน และเมื่อเอาหินขว้างเปาโลแล้ว ได้ลากท่านออกไปจากเมือง โดยคิดว่าท่านตายแล้ว

Paul, Stoned but Revived, Goes to Derbe
14:19 And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead.

14:20 อย่างไรก็ดี ขณะที่พวกสาวกได้ยืนล้อมรอบท่านแล้ว ท่านก็ลุกขึ้น และเข้ามาในเมือง และวันต่อมาท่านก็ออกเดินทางกับบารนาบัส ไปยังเมืองเดอร์บี

14:20 Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up, and came into the city: and the next day he departed with Barnabas to Derbe.

14:21 และเมื่อท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่เมืองนั้น และได้สั่งสอนคนเป็นอันมากแล้ว ท่านทั้งสองก็กลับไปยังเมืองลิสตรา และเมืองอิโคนียูม และเมืองอันทิโอกอีก

14:21 And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch,

14:22 โดยกระทำจิตใจทั้งหลายของพวกสาวกให้มั่นคง และเตือนสติพวกเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อนั้น และว่าพวกเราจะต้องเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าโดยผ่านความทุกข์ยากมากมาย

14:22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
14:23 และเมื่อท่านทั้งสองได้ตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ในทุกคริสตจักร และได้อธิษฐานด้วยการอดอาหารแล้ว ท่านทั้งสองก็ฝากพวกสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งพวกเขาได้เชื่อนั้น

Paul Returns to Antioch
14:23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.

14:24 และหลังจากท่านทั้งสองได้ข้ามแคว้นปิสิเดียแล้ว ท่านทั้งสองก็มายังแคว้นปัมฟีเลีย

14:24 And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.

14:25 และเมื่อท่านทั้งสองได้ประกาศพระวจนะในเมืองเปอร์กาแล้ว ท่านทั้งสองก็ลงไปยังเมืองอัททาลิยา

14:25 And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:

14:26 และจากที่นั่นได้แล่นไปยังเมืองอันทิโอก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านทั้งสองได้รับการรับรองไว้ในพระคุณของพระเจ้า สำหรับกิจการซึ่งท่านทั้งสองได้กระทำให้สำเร็จนั้น

14:26 And thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled.

14:27 และเมื่อท่านทั้งสองมาถึง และได้รวบรวมคริสตจักรให้ชุมนุมกันแล้ว ท่านทั้งสองได้เล่าให้ฟังถึงสิ่งสารพัดที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับท่านทั้งสอง และที่พระองค์ได้ทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อให้คนต่างชาติ

14:27 And when they were come, and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles.

14:28 และท่านทั้งสองอยู่ที่นั่นช้านานกับพวกสาวก

14:28 And there they abode long time with the disciples.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope