กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ลูกา 21 / Luke 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
21:1 และพระองค์เงยพระพักตร์ และทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายโยนเงินถวายของตนเข้าไปในตู้เก็บเงินถวาย

The Widow's Mite (Mark 12:41-44)
21:1 And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.

21:2 และพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งโยนเหรียญทองแดงสองอันไว้ในนั้นด้วย

21:2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.

21:3 และพระองค์ตรัสว่า “เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้โยนไว้ข้างในมากกว่าบรรดาคนเหล่านี้

21:3 And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:

21:4 เพราะว่าคนเหล่านี้ทุกคนได้โยนเงินจากทรัพย์เหลือเฟือของตนเข้าไปในบรรดาของถวายของพระเจ้า แต่นางจากความขัดสนของนางได้โยนสิ่งเลี้ยงชีพทั้งหมดที่นางมีอยู่ไว้ในนั้น”

21:4 For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)
21:5 และขณะที่บางคนกล่าวถึงพระวิหารว่า พระวิหารได้ถูกตกแต่งไว้ด้วยศิลางามต่าง ๆ และเครื่องถวายทั้งหลาย พระองค์ก็ตรัสว่า

The Olivet Discourse Begins (Matt. 24-25; Mark 13)
21:5 And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said,

21:6 “สำหรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็น วันเหล่านั้นจะมาซึ่งจะไม่มีศิลาก้อนใดที่ซ้อนทับกันเหลืออยู่เลย ที่จะไม่ถูกขว้างลง”

21:6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

21:7 และเขาทั้งหลายทูลถามพระองค์ โดยทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า แต่สิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร และอะไรจะเป็นหมายสำคัญเมื่อสิ่งเหล่านี้จะต้องบังเกิดขึ้น”

21:7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? and what sign will there be when these things shall come to pass?

เส้นทางของยุคนี้ (มธ 24:4-14)
21:8 และพระองค์ตรัสว่า “จงระวังให้ดีเพื่อพวกท่านจะไม่ถูกล่อลวงให้หลง ด้วยว่าหลายคนจะมาในนามของเรา โดยกล่าวว่า ‘ข้าคือพระคริสต์’ และว่า ‘เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว’ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าตามพวกเขาไปเลย

The Course of This Age (Matt. 24:4-14)
21:8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.

21:9 แต่เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องบรรดาการสงครามและความสับสนวุ่นวายทั้งหลาย อย่าหวาดกลัวเลย ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องบังเกิดขึ้นก่อน แต่ที่สุดปลายยังจะไม่มาทันที”

21:9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by.

21:10 แล้วพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “‘ประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ และราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักร’

21:10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom:

21:11 และบรรดาแผ่นดินไหวใหญ่จะเกิดขึ้นในสถานที่หลายแห่ง และจะเกิดบรรดาการกันดารอาหาร และโรคระบาดอย่างร้ายแรงทั้งหลาย และภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ อันน่ากลัว และจะมีหมายสำคัญใหญ่ ๆ จากฟ้าสวรรค์

21:11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.

21:12 แต่ก่อนสิ่งสารพัดเหล่านี้ พวกเขาจะลงไม้ลงมือกับพวกท่าน และจะข่มเหงพวกท่าน โดยมอบพวกท่านไว้แก่ธรรมศาลาทั้งหลาย และเข้าไปในคุกทั้งหลาย โดยถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าบรรดากษัตริย์และผู้ปกครองทั้งหลาย เพราะเห็นแก่นามของเรา

21:12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake.

21:13 และมันจะกลายเป็นโอกาสที่พวกท่านจะได้เป็นพยาน

21:13 And it shall turn to you for a testimony.

21:14 เหตุฉะนั้น จงตัดสินในใจของพวกท่านเลยว่า จะไม่ไตร่ตรองล่วงหน้าว่าพวกท่านจะตอบอะไรดี

21:14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer:

21:15 ด้วยว่าเราจะให้ปากและสติปัญญาแก่พวกท่าน ซึ่งปฏิปักษ์ทั้งสิ้นของพวกท่านจะไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านได้

21:15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist.

21:16 และท่านทั้งหลายจะถูกทรยศโดยทั้งบิดามารดา และพี่น้อง และพวกญาติ และมิตรสหายทั้งหลาย และพวกเขาจะเป็นเหตุให้บางคนในพวกท่านถูกประหารชีวิต

21:16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death.

21:17 และพวกท่านจะถูกเกลียดชังโดยคนทั้งสิ้นเพราะเห็นแก่นามของเรา

21:17 And ye shall be hated of all men for my name's sake.

21:18 แต่จะไม่มีผมสักเส้นเดียวแห่งศีรษะของพวกท่านพินาศเลย

21:18 But there shall not an hair of your head perish.

21:19 ท่านทั้งหลายครอบครองจิตใจของพวกท่านไว้โดยความอดทนของพวกท่าน

21:19 In your patience possess ye your souls.

การทำลายกรุงเยรูซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)
21:20 และเมื่อพวกท่านจะเห็นกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมรอบไว้ด้วยกองทัพทั้งหลาย เมื่อนั้นจงรู้เถิดว่าการทิ้งร้างของกรุงนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว

The Future Destruction of Jerusalem (Matt. 24:15-21; Mark 13:14-23)
21:20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh.

21:21 แล้วจงให้คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลาย และจงให้คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในท่ามกลางกรุงออกไป และอย่าให้คนทั้งหลายที่อยู่บ้านนอกเข้ามาในกรุง

21:21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto.

21:22 เพราะว่าวันเหล่านี้เป็นวันทั้งหลายแห่งการแก้แค้น เพื่อสิ่งสารพัดซึ่งถูกเขียนไว้นั้นจะสำเร็จจริง

21:22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.

21:23 แต่วิบัติแก่คนทั้งหลายที่มีเด็กในครรภ์ และแก่คนทั้งหลายที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่ในวันเหล่านั้น เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงในแผ่นดิน และพระพิโรธบนประชาชนนี้

21:23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

21:24 และเขาทั้งหลายจะล้มลงด้วยคมดาบ และจะถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยในทุกประชาชาติ และกรุงเยรูซาเล็มจะถูกพวกต่างชาติเหยียบย่ำ จนกว่าเวลาทั้งหลายแห่งพวกต่างชาตินั้นจะครบถ้วน

21:24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
21:25 และจะมีบรรดาหมายสำคัญในดวงอาทิตย์ และในดวงจันทร์ และในดวงดาวทั้งหลาย และบนแผ่นดินโลกจะมีความทุกข์ร้อนของประชาชาติต่าง ๆ พร้อมกับความงงงวย ทะเลและคลื่นทั้งหลายที่คำราม

Christ's Return in Glory (Matt. 24:29-31; Mark 13:24-27)
21:25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;

21:26 ใจของคนทั้งหลายที่ทำให้พวกเขาหมดสิ้นเรี่ยวแรงเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ่งที่มีอำนาจที่อยู่ในฟ้าสวรรค์จะถูกเขย่าให้สะเทือน’

21:26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.

21:27 และเมื่อนั้นเขาทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆก้อนหนึ่ง ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่

21:27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.

21:28 และเมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น แล้วจงมองขึ้น และเงยศีรษะของพวกท่านขึ้นเถิด ด้วยว่าการไถ่ของพวกท่านใกล้เข้ามาแล้ว”

21:28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh.

คำอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)
21:29 และพระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งแก่เขาทั้งหลายว่า “จงดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งสิ้นเถิด

Parable of the Fig Tree (Matt. 24:32-33; Mark 13:28-29)
21:29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;

21:30 เมื่อพวกมันแตกหน่อแล้วตอนนี้ ท่านทั้งหลายก็เห็นและทราบอยู่เองว่า บัดนี้ฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว

21:30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand.

21:31 ดังนั้นพวกท่านก็เช่นกัน เมื่อพวกท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น พวกท่านจงทราบเถิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว

21:31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.

21:32 เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไป จนกว่าสิ่งสารพัดจะสำเร็จจริง

21:32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.

21:33 ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป แต่บรรดาคำของเราจะไม่สูญหายไปเลย

21:33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
21:34 และจงระวังตัวพวกท่านเองให้ดี เกรงว่าในเวลาใดใจของพวกท่านจะล้นไปด้วยการดื่มหรือกินเกินขนาด และด้วยความมึนเมา และด้วยบรรดาความกังวลแห่งชีวิตนี้ และวันนั้นจึงมาถึงพวกท่านโดยไม่ทันรู้ตัว

Watch and Pray
21:34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares.

21:35 เพราะว่าดุจกับดักอันหนึ่งวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่อาศัยอยู่บนพื้นแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

21:35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.

21:36 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอ เพื่อท่านทั้งหลายจะถูกนับว่าสมควรที่จะหนีพ้นสิ่งสารพัดเหล่านี้ที่จะบังเกิดมานั้น และเพื่อจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้”

21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

21:37 และในเวลากลางวันพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหาร และในเวลากลางคืนพระองค์ก็เสด็จออกไป และประทับในภูเขาที่ถูกเรียกว่า ภูเขามะกอกเทศ

21:37 And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode in the mount that is called the mount of Olives.

21:38 และบรรดาประชาชนก็มาหาพระองค์แต่เช้าตรู่ในพระวิหารเพื่อจะฟังพระองค์

21:38 And all the people came early in the morning to him in the temple, for to hear him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope