กลับหน้าแรก / Main Menu

 

มัทธิว 24 / Matthew 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

คำสอนบนภูเขามะกอกเทศ: การทำลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
24:1 และพระเยซูเสด็จออกไป และจากพระวิหารไป และพวกสาวกของพระองค์มาหาพระองค์ เพื่อแสดงอาคารทั้งหลายของพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร

Olivet Discourse: Destruction of the Temple (Mark 13:1-13; Luke 21:5-19)
24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.

24:2 และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่านเห็นสิ่งสารพัดเหล่านี้แล้วมิใช่หรือ เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า จะไม่มีศิลาก้อนใดที่ซ้อนทับกันเหลืออยู่ที่นี่ ที่จะไม่ถูกขว้างลง”

24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

24:3 และขณะที่พระองค์ประทับนั่งบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัว โดยทูลว่า “ขอโปรดบอกข้าพระองค์ทั้งหลายว่า สิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร และอะไรจะเป็นหมายสำคัญแห่งการเสด็จมาของพระองค์ และของการสิ้นสุดของโลกนี้”

24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?

24:4 และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวกเขาว่า “จงระวังให้ดีว่า อย่าให้ผู้ใดล่อลวงพวกท่านให้หลง

24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

24:5 ด้วยว่าหลายคนจะมาในนามของเรา โดยกล่าวว่า ‘ข้าคือพระคริสต์’ และจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลง

24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

24:6 และท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องบรรดาสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามทั้งหลาย พวกท่านจงอย่าเป็นทุกข์เลย ด้วยว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้จะต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง

24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

24:7 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ และราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักร และจะเกิดบรรดาการกันดารอาหาร และโรคระบาดอย่างร้ายแรงทั้งหลาย และแผ่นดินไหวในสถานที่ต่าง ๆ

24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

24:8 สารพัดเหล่านี้เป็นขั้นแรกแห่งบรรดาความเจ็บปวด

24:8 All these are the beginning of sorrows.

24:9 แล้วพวกเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบาก และจะฆ่าพวกท่านเสีย และพวกท่านจะถูกเกลียดชังโดยบรรดาประชาชาติเพราะเห็นแก่นามของเรา

24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.

24:10 และตอนนั้นคนเป็นอันมากจะสะดุด และจะทรยศซึ่งกันและกัน และจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน

24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

24:11 และผู้พยากรณ์เท็จหลายคนจะเกิดขึ้น และจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลง

24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

24:12 และเพราะเหตุความชั่วช้าจะมีมากขึ้น ความรักของคนเป็นอันมากจะเริ่มเย็นชา

24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

24:13 แต่ผู้ที่จะอดทนจนถึงที่สุดปลาย ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับการช่วยให้รอด

24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

24:14 และข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติ และเมื่อนั้นที่สุดปลายจะมาถึง

24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

ความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ (มก 13:14-23)
24:15 เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งการรกร้างว่างเปล่า ที่ถูกกล่าวถึงโดยดานิเอลศาสดาพยากรณ์นั้น ยืนอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์” (ผู้ใดที่อ่าน ก็จงให้ผู้นั้นเข้าใจเถิด)

The Great Tribulation (Mark 13:14-23)
24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)

24:16 “แล้วจงให้คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลาย

24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains:

24:17 จงให้คนซึ่งอยู่บนดาดฟ้าบ้าน อย่าลงมาเพื่อเก็บสิ่งของใด ๆ ออกจากบ้านของตน

24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:

24:18 และจงอย่าให้คนซึ่งอยู่ตามทุ่งนา กลับมาเอาเสื้อผ้าของตนไป

24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes.

24:19 และวิบัติแก่คนทั้งหลายที่มีเด็กในครรภ์ และแก่คนทั้งหลายที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่ในวันเหล่านั้น

24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!

24:20 แต่ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานว่า การหนีไปของพวกท่านจะไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาว หรือในวันสะบาโต

24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:

24:21 ด้วยว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากครั้งใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่การเริ่มต้นของโลกมาจนถึงเวลานี้ ไม่ และจะไม่เคยมีอย่างนี้เลย

24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

24:22 และยกเว้นวันเหล่านั้นจะถูกย่นสั้นเข้า จะไม่มีเนื้อหนังใด ๆ รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่บรรดาผู้ที่ทรงถูกเลือกสรรไว้ วันเหล่านั้นจะถูกย่นสั้นเข้า

24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.

24:23 แล้วถ้าผู้ใดจะกล่าวแก่พวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่’ หรือ ‘อยู่ที่โน่น’ อย่าเชื่อคำบอกนั้นเลย

24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.

24:24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะแสดงบรรดาหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ทั้งหลาย จนกระทั่งถ้าเป็นไปได้ พวกเขาจะล่อลวงแม้คนที่ถูกเลือกสรรให้หลง

24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

24:25 ดูเถิด เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว

24:25 Behold, I have told you before.

24:26 เหตุฉะนั้น ถ้าพวกเขาจะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ‘ดูเถิด พระองค์อยู่ในถิ่นทุรกันดาร’ ก็อย่าออกไป ‘ดูเถิด พระองค์อยู่ในห้องลับทั้งหลาย’ อย่าเชื่อคำบอกนั้นเลย

24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.

บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
24:27 ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออก และส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้นด้วย

The Son of Man to Return in Glory (Mark 13:24-27; Luke 21:25-36)
24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

24:28 ด้วยว่าที่ไหนก็ตามที่มีซากศพ ฝูงนกอินทรีก็จะรวมตัวกันอยู่ที่นั่น

24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

24:29 หลังจากความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นเสร็จแล้ว ในทันใดนั้น ‘ดวงอาทิตย์ก็จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมัน และดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าสวรรค์ และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งหลายจะถูกเขย่าให้สะเทือน’

24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

24:30 และเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในฟ้าสวรรค์ ‘และตอนนั้นเผ่าทุกเผ่าแห่งแผ่นดินโลกจะไว้ทุกข์’ และเขาทั้งหลายจะเห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์’ ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่

24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

24:31 และพระองค์จะทรงส่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก และทูตสวรรค์เหล่านั้นจะรวบรวมบรรดาคนที่ทรงถูกเลือกสรรไว้แล้วของพระองค์จากลมทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่งจนถึงที่สุดฟ้าสวรรค์อีกข้างหนึ่งนั้น

24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)
24:32 บัดนี้ จงเรียนคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อกิ่งก้านของมันยังอ่อนอยู่ และแตกใบทั้งหลายแล้ว พวกท่านก็ทราบว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว

From Tribulation to Millennial Reign (Mark 13:28-29; Luke 21:29-31)
24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:

24:33 ดังนั้นพวกท่านเช่นกัน เมื่อพวกท่านจะเห็นสิ่งสารพัดเหล่านี้ ก็จงทราบเถิดว่ามันอยู่ใกล้แล้ว คือที่ประตูเหล่านั้นแล้ว

24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.

24:34 เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไป จนกว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้จะถูกทำให้สำเร็จจริง

24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

24:35 ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป แต่บรรดาคำของเราจะไม่สูญหายไปเลย

24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาอย่างไม่คาดหมายของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-36)
24:36 แต่เกี่ยวกับวันนั้นและโมงนั้น ไม่มีผู้ใดทราบ ไม่ แม้แต่เหล่าทูตสวรรค์แห่งสวรรค์ก็ไม่ทราบ นอกจากพระบิดาของเราองค์เดียว

Watch for Christ's Unpredictable Return (Mark 13:32-37; Luke 21:34-36)
24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

24:37 แต่สมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย

24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.

24:38 ด้วยว่าในวันเหล่านั้นที่อยู่ก่อนน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายกำลังกินและดื่ม ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันนั้นที่โนอาห์เข้าไปในนาวา

24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,

24:39 และไม่ทราบจนน้ำท่วมมา และกวาดเอาพวกเขาไปสิ้น การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย

24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

24:40 แล้วสองคนจะอยู่ในทุ่งนา คนหนึ่งจะถูกรับไป และอีกคนหนึ่งจะถูกละไว้

24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

24:41 หญิงสองคนจะกำลังโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ คนหนึ่งจะถูกรับไป และอีกคนหนึ่งจะถูกละไว้

24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

24:42 เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะพวกท่านไม่ทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาโมงใด

24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

24:43 แต่จงทราบสิ่งนี้เถิดว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามใด เขาก็จะได้เฝ้าระวัง และจะได้ไม่ยอมให้บ้านของตนถูกทะลวงไปแล้ว

24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.

24:44 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ด้วย เพราะในโมงที่พวกท่านไม่คิดนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา

24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.

ผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ
24:45 แล้วใครเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อและฉลาด ผู้ซึ่งนายของเขาได้ตั้งไว้ให้เป็นผู้ปกครองเหนือครัวเรือนของท่าน เพื่อให้อาหารแก่พวกเขาตามเวลา

The Unfaithful Servant
24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?

24:46 ผู้รับใช้ผู้นั้นก็ได้รับพร ผู้ซึ่งเมื่อนายของเขามา จะพบเขากระทำอยู่อย่างนั้น

24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

24:47 เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะตั้งเขาไว้ให้เป็นผู้ปกครองเหนือบรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง

24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.

24:48 แต่และถ้าผู้รับใช้ชั่วร้ายนั้นจะคิดในใจของเขาว่า ‘นายของข้าชะลอการมาของท่าน’

24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;

24:49 และจะตั้งต้นโบยตีเพื่อนผู้รับใช้ของเขา และกินและดื่มอยู่กับพวกขี้เมา

24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;

24:50 นายของผู้รับใช้ผู้นั้นจะมาในวันหนึ่งเมื่อเขาไม่เฝ้าคอยท่าน และในโมงหนึ่งที่เขาไม่ตระหนักรู้

24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,

24:51 และจะผ่าเขาออกเป็นสองท่อน และกำหนดส่วนของเขาไว้ให้เขากับพวกหน้าซื่อใจคด ที่นั่นจะมีการร้องไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”

24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope