กลับหน้าแรก / Main Menu

 

มัทธิว 28 / Matthew 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
28:1 หลังจากวันสะบาโตสิ้นสุดแล้ว ขณะที่เริ่มสว่างขึ้นในวันต้นสัปดาห์ มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่งมาเพื่อดูอุโมงค์

The Resurrection of Jesus Christ (Mark 16:1-4; Luke 24:1-49; John 20:1-23)
28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

28:2 และดูเถิด ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เพราะว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ และมาและกลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์ และนั่งอยู่บนหินนั้น

28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.

28:3 ใบหน้าของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบ และเสื้อของทูตนั้นก็ขาวเหมือนหิมะ

28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

28:4 และเพราะเหตุกลัวทูตสวรรค์นั้น พวกยามที่เฝ้าอยู่ก็ตัวสั่น และกลายเป็นเหมือนคนตาย

28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.

28:5 และทูตสวรรค์นั้นตอบและกล่าวแก่หญิงเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลย เพราะเราทราบอยู่ว่าพวกท่านแสวงหาพระเยซู ผู้ซึ่งได้ถูกตรึงที่กางเขน

28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.

28:6 พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้น มาเถิด ดูสถานที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บรรทมอยู่นั้น

28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.

28:7 และจงรีบไป และบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น ดูเถิด เราได้บอกพวกท่านแล้ว”

28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

28:8 และหญิงเหล่านั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว ด้วยความกลัวและความปีติยินดียิ่งนัก และได้วิ่งไปเพื่อนำข่าวไปบอกพวกสาวกของพระองค์

28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.

28:9 และขณะที่หญิงเหล่านั้นไปเพื่อบอกพวกสาวกของพระองค์ ดูเถิด พระเยซูได้เสด็จมาพบพวกเธอ โดยตรัสว่า “จงจำเริญเถิด” และหญิงเหล่านั้นก็มาและกอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการพระองค์

28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.

28:10 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเธอว่า “อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้พวกเขาไปยังแคว้นกาลิลี และที่นั่นพวกเขาจะได้เห็นเรา”

28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

รายงานของพวกทหารยาม
28:11 บัดนี้เมื่อพวกผู้หญิงกำลังไปอยู่นั้น ดูเถิด บางคนในพวกที่เฝ้ายามได้เข้าไปในกรุง และแสดงให้พวกปุโรหิตใหญ่ทราบถึงสิ่งทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นนั้น

The Report of the Guard
28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.

28:12 และเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่ประชุมกับพวกผู้อาวุโส และได้ปรึกษากันแล้ว พวกเขาก็ให้เงินเป็นอันมากแก่ทหารเหล่านั้น

28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,

28:13 โดยกล่าวว่า “พวกเจ้าจงพูดว่า ‘พวกสาวกของเขาได้มาในเวลากลางคืน และลักเอาเขาไปขณะที่พวกเรานอนหลับอยู่’

28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.

28:14 และถ้าเรื่องนี้ทราบถึงหูของเจ้าเมือง พวกเราจะชักชวนท่านและทำให้พวกเจ้าปลอดภัย”

28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.

28:15 ดังนั้นพวกทหารจึงยอมรับเงิน และทำตามที่พวกเขาถูกสอนมา และถ้อยคำนี้เป็นที่รายงานกันทั่วไปในท่ามกลางพวกยิวจนถึงทุกวันนี้

28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.

พระบัญชาอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
28:16 แล้วสาวกสิบเอ็ดคนนั้นได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาลูกหนึ่งที่พระเยซูได้ทรงกำหนดพวกเขาไว้

Jesus Gives Great Commission
28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.

28:17 และเมื่อพวกเขาเห็นพระองค์ พวกเขาก็นมัสการพระองค์ แต่บางคนยังสงสัยอยู่

28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.

28:18 และพระเยซูเสด็จมา และตรัสกับพวกเขา โดยตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นทรงมอบไว้แก่เราแล้ว ทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลก

28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.

28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ โดยให้บัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา และของพระบุตร และของพระวิญญาณบริสุทธิ์

28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

28:20 โดยสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดใดก็ตามที่เราได้สั่งพวกท่านไว้ และดูเถิด เราอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป แม้กระทั่งถึงการสิ้นสุดของโลกนี้ เอเมน”

28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope