กลับหน้าแรก / Main Menu

 

มัทธิว 2 / Matthew 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

นักปราชญ์จากทางทิศตะวันออก
2:1 บัดนี้เมื่อพระเยซูได้ทรงบังเกิดในบ้านเบธเลเฮมแห่งแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ดูเถิด มีพวกนักปราชญ์จากทางทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม

Wise Men from the East
2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

2:2 โดยกล่าวว่า “กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน ด้วยว่าพวกเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก และได้มาเพื่อจะนมัสการท่าน”

2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

2:3 เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้ว ท่านก็ปั่นป่วน และกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดด้วยกันกับท่าน

2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.

2:4 และเมื่อท่านได้รวบรวมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชากรเข้าด้วยกันแล้ว ท่านก็เรียกร้องจากพวกเขาว่า พระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใด

2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

2:5 และพวกเขาทูลท่านว่า “ในบ้านเบธเลเฮมแห่งแคว้นยูเดีย เพราะว่ามีเขียนไว้แล้วโดยศาสดาพยากรณ์ผู้นั้นดังนี้ว่า

2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,

2:6 ‘และเจ้า บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินแห่งยูเดียเอ๋ย เจ้าเล็กน้อยที่สุดในท่ามกลางบรรดาผู้ครอบครองแห่งยูเดียมิใช่หรือ เพราะว่าจากเจ้าจะมีเจ้านายคนหนึ่งออกมา ที่จะปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา’”

2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

2:7 แล้วเฮโรด เมื่อท่านได้เชิญพวกนักปราชญ์เข้ามาเป็นการลับ ก็สอบถามพวกเขาอย่างขมีขมันถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น

2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.

2:8 และท่านได้ส่งพวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮม และตรัสว่า “จงไปและค้นหากุมารนั้นอย่างขยันขันแข็งเถิด และเมื่อพวกท่านพบกุมารนั้นแล้ว จงนำข่าวมายังเราอีก เพื่อเราจะได้มาและนมัสการท่านด้วย”

2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

2:9 เมื่อพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้ว พวกเขาก็ได้ลาไป และดูเถิด ดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไป จนดาวนั้นมาและหยุดอยู่เหนือที่ซึ่งกุมารอยู่นั้น

2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.

2:10 เมื่อพวกเขาได้เห็นดาวนั้นแล้ว พวกเขาก็ปีติยินดีด้วยความชื่นบานยิ่งนัก

2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

2:11 และเมื่อพวกเขาได้เข้ามาในบ้านแล้ว พวกเขาก็เห็นกุมารพร้อมกับนางมารีย์มารดาของกุมารนั้น และกราบลงและนมัสการกุมารนั้น และเมื่อพวกเขาได้เปิดสมบัติทั้งหลายของพวกเขาออกมาแล้ว พวกเขาก็ถวายแด่กุมารเป็นของกำนัล คือ ทองคำ และกำยาน และมดยอบ

2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

2:12 และเมื่อถูกเตือนจากพระเจ้าในความฝันว่า พวกเขาไม่ควรกลับไปเฝ้าเฮโรด พวกเขาจึงกลับไปยังประเทศของตนทางอื่น

2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

พระกุมารเยซูถูกพาไปยังประเทศอียิปต์
2:13 และเมื่อพวกเขาไปแล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันโดยกล่าวว่า “จงลุกขึ้น และพากุมารกับมารดาของกุมารนั้น และหนีไปยังประเทศอียิปต์ และท่านจงคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะนำคำตรัสมาให้แก่ท่าน เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะทำลายพระองค์”

Jesus Carried to Egypt
2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

2:14 เมื่อเขาลุกขึ้น เขาก็พากุมารกับมารดาของกุมารนั้นไปในเวลากลางคืน และออกเดินทางเข้าไปในประเทศอียิปต์

2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

2:15 และได้อยู่ที่นั่นจนถึงการสิ้นพระชนม์ของเฮโรด เพื่อสิ่งนี้จะสำเร็จซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น โดยกล่าวว่า ‘จากประเทศอียิปต์ เราได้เรียกบุตรชายของเรา’

2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

กษัตริย์เฮโรดมีบัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม
2:16 แล้วเฮโรด เมื่อท่านเห็นว่าท่านถูกเยาะเย้ยโดยพวกนักปราชญ์ ก็กริ้วโกรธยิ่งนัก และส่งคนออกไป และฆ่าเด็ก ๆ ทุกคนที่อยู่ในบ้านเบธเลเฮม และในเขตแดนทั้งสิ้นของที่นั่น ตั้งแต่อายุสองขวบลงมา ตามเวลาซึ่งท่านได้ซักถามอย่างขยันขันแข็งจากพวกนักปราชญ์นั้น

Herod Kills Babies of Bethlehem
2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.

2:17 แล้วก็ได้สำเร็จสิ่งซึ่งกล่าวไว้โดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ โดยกล่าวว่า

2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

2:18 ‘ในเมืองรามาห์มีเสียงหนึ่งถูกได้ยิน เสียงคร่ำครวญ และร้องไห้ และการไว้ทุกข์เป็นอันมาก นางราเชลที่ร้องไห้เพราะบุตรทั้งหลายของตน และไม่ยอมรับคำเล้าโลม เพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้ว’

2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.

การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
2:19 แต่เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์

Return to Nazareth (Luke 2:39-40)
2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,

2:20 โดยกล่าวว่า “จงลุกขึ้น และพากุมารกับมารดาของกุมารนั้น และเข้าไปในแผ่นดินแห่งอิสราเอล เพราะคนเหล่านั้นตายแล้ว ผู้ซึ่งได้แสวงหาชีวิตของกุมารนั้น”

2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.

2:21 และเขาจึงลุกขึ้น และพากุมารกับมารดาของกุมารนั้น และเข้ามาในแผ่นดินแห่งอิสราเอล

2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.

2:22 แต่เมื่อเขาได้ยินว่า อารเคลาอัสได้ครอบครองในแคว้นยูเดียแทนเฮโรดบิดาของท่าน เขาก็กลัวที่จะไปที่นั่น อย่างไรก็ตามเมื่อถูกเตือนจากพระเจ้าในความฝัน เขาจึงเลี่ยงไปยังบริเวณต่าง ๆ แห่งแคว้นกาลิลี

2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:

2:23 และเขามาและอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งที่ถูกเรียกว่า นาซาเร็ธ เพื่อสิ่งนี้จะสำเร็จซึ่งได้ถูกกล่าวไว้โดยพวกศาสดาพยากรณ์ว่า ‘ท่านจะถูกเรียกว่าเป็นชาวนาซาเร็ธ’

2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope