กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 10 / Ezra 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

คนอิสราเอลแยกออกจากคนต่างชาติ
10:1 บัดนี้ เมื่อเอสราได้อธิษฐาน และเมื่อท่านได้ทำการสารภาพ ร้องไห้และทิ้งตัวลงต่อหน้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าแล้ว มีชุมนุมชนหมู่ใหญ่โตมากทั้งชายหญิงและเด็ก ๆ จากอิสราเอลประชุมกันต่อหน้าท่าน เพราะประชากรร้องไห้สะอึกสะอื้น

Separation Restored
10:1 Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children: for the people wept very sore.

10:2 และเชคานิยาห์บุตรชายของเยฮีเอล คนหนึ่งในลูกหลานของเอลาม ตอบและกล่าวแก่เอสราว่า “เราทั้งหลายได้ละเมิดต่อพระเจ้าของพวกเราเสียแล้ว และได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยาจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนี้ แต่บัดนี้ยังมีความหวังในอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่

10:2 And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, We have trespassed against our God, and have taken strange wives of the people of the land: yet now there is hope in Israel concerning this thing.

10:3 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ให้เราทั้งหลายกระทำพันธสัญญากับพระเจ้าของพวกเรา ที่จะทิ้งภรรยาทั้งหลาย และลูก ๆ ซึ่งเกิดมาจากพวกนางเสียทั้งสิ้น ตามคำปรึกษาของเจ้านายของข้าพเจ้า และของบรรดาผู้ที่สั่นสะท้านเพราะเหตุพระบัญญัติของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และขอให้เรื่องนี้กระทำตามพระราชบัญญัติเถิด

10:3 Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives, and such as are born of them, according to the counsel of my lord, and of those that tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.

10:4 จงลุกขึ้นเถิด เพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของท่าน เราทั้งหลายจะอยู่ฝ่ายท่านด้วย ขอจงมีความกล้าหาญและกระทำเสียเถิด”

10:4 Arise; for this matter belongeth unto thee: we also will be with thee: be of good courage, and do it.

10:5 แล้วเอสราก็ลุกขึ้น และให้พวกปุโรหิตใหญ่ คนเลวีและอิสราเอลทั้งปวงปฏิญาณว่า เขาทั้งหลายจะกระทำตามถ้อยคำนี้ และเขาทั้งหลายก็ปฏิญาณไว้

10:5 Then arose Ezra, and made the chief priests, the Levites, and all Israel, to swear that they should do according to this word. And they sware.

10:6 แล้วเอสราก็ลุกขึ้นจากต่อหน้าพระนิเวศน์ของพระเจ้า และเข้าไปในห้องของโยฮานันบุตรชายของเอลียาชีบ และเมื่อท่านมาถึงที่นั่นแล้ว ท่านไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำ เพราะท่านโศกเศร้าด้วยเรื่องการละเมิดของพวกที่ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยนั้น

10:6 Then Ezra rose up from before the house of God, and went into the chamber of Johanan the son of Eliashib: and when he came thither, he did eat no bread, nor drink water: for he mourned because of the transgression of them that had been carried away.

10:7 และเขาทั้งหลายทำการประกาศทั่วยูดาห์และเยรูซาเล็ม แก่ลูกหลานทั้งสิ้นของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยว่า พวกเขาควรมาชุมนุมกันที่เยรูซาเล็ม

10:7 And they made proclamation throughout Judah and Jerusalem unto all the children of the captivity, that they should gather themselves together unto Jerusalem;

10:8 และว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่ยอมมาภายในสามวัน ตามคำปรึกษาของพวกประมุขและพวกผู้อาวุโส จะต้องริบทรัพย์สมบัติของเขาเสียทั้งสิ้น และผู้นั้นเองต้องถูกตัดขาดจากชุมนุมชนของพวกที่ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย

10:8 And that whosoever would not come within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited, and himself separated from the congregation of those that had been carried away.

10:9 แล้วชายทั้งปวงของยูดาห์และเบนยามินได้ชุมนุมกันที่เยรูซาเล็มภายในสามวัน ตอนนั้นเป็นเดือนที่เก้า ณ วันที่ยี่สิบของเดือนนั้น และประชากรทั้งปวงนั่งอยู่ที่ถนนหน้าพระนิเวศน์ของพระเจ้า ตัวสั่นสะท้านด้วยเรื่องนี้ และเพราะฝนตกหนัก

10:9 Then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within three days. It was the ninth month, on the twentieth day of the month; and all the people sat in the street of the house of God, trembling because of this matter, and for the great rain.

10:10 และเอสราผู้เป็นปุโรหิตก็ลุกขึ้น และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายได้ละเมิดและได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา เพื่อเพิ่มการละเมิดของอิสราเอล

10:10 And Ezra the priest stood up, and said unto them, Ye have transgressed, and have taken strange wives, to increase the trespass of Israel.

10:11 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย และกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ และจงแยกตัวท่านทั้งหลายออกเสียจากประชาชนแห่งแผ่นดินและจากบรรดาภรรยาต่างชาติ”

10:11 Now therefore make confession unto the LORD God of your fathers, and do his pleasure: and separate yourselves from the people of the land, and from the strange wives.

10:12 แล้วชุมนุมชนทั้งสิ้นได้ตอบและพูดด้วยเสียงอันดังว่า “ตามที่ท่านพูดแล้ว เราทั้งหลายต้องกระทำตาม”

10:12 Then all the congregation answered and said with a loud voice, As thou hast said, so must we do.

10:13 แต่ประชากรมีมาก และเป็นเวลาที่ฝนตกหนัก และเราทั้งหลายไม่สามารถอยู่กลางแจ้งได้ ทั้งงานนี้จะจัดให้เสร็จในวันสองวันก็ไม่ได้ เพราะพวกเราที่ได้ละเมิดในเรื่องนี้ก็มีมากนัก

10:13 But the people are many, and it is a time of much rain, and we are not able to stand without, neither is this a work of one day or two: for we are many that have transgressed in this thing.

10:14 “บัดนี้ ขอให้พวกหัวหน้าแห่งชุมนุมชนทั้งสิ้นของเราทั้งหลายยืน และให้คนเหล่านั้นทั้งปวงที่ได้รับภรรยาต่างชาติในนครต่าง ๆ ของพวกเรามาตามเวลาที่กำหนด และพร้อมกับพวกเขา ให้มีพวกผู้อาวุโสของทุกนคร และผู้วินิจฉัยของนครเหล่านั้นมา จนกว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าของพวกเราเพราะเรื่องนี้หันไปเสียจากเราทั้งหลาย”

10:14 Let now our rulers of all the congregation stand, and let all them which have taken strange wives in our cities come at appointed times, and with them the elders of every city, and the judges thereof, until the fierce wrath of our God for this matter be turned from us.

10:15 มีแต่โยนาธานบุตรชายของอาสาเฮล และยาไซอาห์บุตรชายของทิกวาห์ เท่านั้นที่รับทำหน้าที่ในเรื่องนี้ และเมชุลลามกับชับเบธัย คนเลวีช่วยเหลือเขาทั้งสอง

10:15 Only Jonathan the son of Asahel and Jahaziah the son of Tikvah were employed about this matter: and Meshullam and Shabbethai the Levite helped them.

10:16 และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยก็ได้กระทำตาม และเอสราผู้เป็นปุโรหิต กับหัวหน้าของบรรพบุรุษบางคน ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และทุกคนที่ระบุชื่อไว้ ได้ถูกแยกไว้ และนั่งลงในวันที่หนึ่งของเดือนที่สิบเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้

10:16 And the children of the captivity did so. And Ezra the priest, with certain chief of the fathers, after the house of their fathers, and all of them by their names, were separated, and sat down in the first day of the tenth month to examine the matter.

10:17 และเขาทั้งหลายก็จบเรื่องกับชายทั้งปวงที่ได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา ในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่ง

10:17 And they made an end with all the men that had taken strange wives by the first day of the first month.

10:18 และในท่ามกลางบุตรชายเหล่านั้นของพวกปุโรหิต มีผู้ที่ได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา นั่นคือ จากบุตรชายทั้งหลายของเยชูอาบุตรชายของโยซาดักและพี่น้องของท่าน ได้แก่ มาอาเสอาห์ เอลีเอเซอร์ ยารีบและเกดาลิยาห์

10:18 And among the sons of the priests there were found that had taken strange wives: namely, of the sons of Jeshua the son of Jozadak, and his brethren; Maaseiah, and Eliezer, and Jarib, and Gedaliah.

10:19 และเขาทั้งหลายปฏิญาณตนว่า เขาทั้งหลายจะทิ้งภรรยาของพวกเขาเสีย และเพราะว่ามีความผิด เขาทั้งหลายจึงถวายแกะตัวผู้ตัวหนึ่งจากฝูงแพะแกะเพราะเหตุการละเมิดของพวกเขา

10:19 And they gave their hands that they would put away their wives; and being guilty, they offered a ram of the flock for their trespass.

10:20 และจากบุตรชายทั้งหลายของอิมเมอร์ คือ ฮานานีและเศบาดิยาห์

10:20 And of the sons of Immer; Hanani, and Zebadiah.

10:21 และจากบุตรชายทั้งหลายของฮาริม คือ มาอาเสอาห์ เอลียาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และอุสซียาห์

10:21 And of the sons of Harim; Maaseiah, and Elijah, and Shemaiah, and Jehiel, and Uzziah.

10:22 และจากบุตรชายทั้งหลายของปาชเฮอร์ คือ เอลีโอนัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห์

10:22 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, and Elasah.

10:23 จากพวกคนเลวีด้วย คือ โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิทา) เปธาหิยาห์ ยูดาห์ และเอลีเอเซอร์

10:23 Also of the Levites; Jozabad, and Shimei, and Kelaiah, (the same is Kelita,) Pethahiah, Judah, and Eliezer.

10:24 จากพวกนักร้องด้วย คือ เอลียาชีบ และจากคนเฝ้าประตู คือ ชัลลูม เทเลม และอุรี

10:24 Of the singers also; Eliashib: and of the porters; Shallum, and Telem, and Uri.

10:25 ยิ่งกว่านั้นจากคนอิสราเอล คือจากบุตรชายทั้งหลายของปาโรช ได้แก่ รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคิยาห์ มิยามิน เอเลอาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์

10:25 Moreover of Israel: of the sons of Parosh; Ramiah, and Jeziah, and Malchiah, and Miamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah.

10:26 และจากบุตรชายทั้งหลายของเอลาม คือ มัทธานิยาห์ เศคาริยาห์ เยฮีเอล อับดี เยรีโมท และเอลียาห์

10:26 And of the sons of Elam; Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Eliah.

10:27 และจากบุตรชายทั้งหลายของศัทธู ได้แก่ เอลีโอนัย เอลียาชีบ มัทธานิยาห์ เยรีโมท ศาบาด และอาซีซา

10:27 And of the sons of Zattu; Elioenai, Eliashib, Mattaniah, and Jeremoth, and Zabad, and Aziza.

10:28 จากบุตรชายทั้งหลายของเบบัยด้วย คือ เยโฮฮานัน ฮานันยาห์ ศับบัย และอัทลัย

10:28 Of the sons also of Bebai; Jehohanan, Hananiah, Zabbai, and Athlai.

10:29 และจากบุตรชายทั้งหลายของบานี คือ เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และราโมท

10:29 And of the sons of Bani; Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, and Ramoth.

10:30 และจากบุตรชายทั้งหลายของปาหัทโมอับ คือ อัดนา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธานิยาห์ เบซาเลล บินนุย และมนัสเสห์

10:30 And of the sons of Pahathmoab; Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezaleel, and Binnui, and Manasseh.

10:31 และจากบุตรชายทั้งหลายของฮาริม ได้แก่ เอลีเอเซอร์ อิสชีอาห์ มัลคิยาห์ เชไมอาห์ ชิเมโอน

10:31 And of the sons of Harim; Eliezer, Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,

10:32 เบนยามิน มัลลูค และเชมาริยาห์

10:32 Benjamin, Malluch, and Shemariah.

10:33 จากบุตรชายทั้งหลายของฮาชูม ได้แก่ มัทเธนัย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์ และชิเมอี

10:33 Of the sons of Hashum; Mattenai, Mattathah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh, and Shimei.

10:34 จากบุตรชายทั้งหลายของบานี ได้แก่ มาอาดัย อัมราม อูเอล

10:34 Of the sons of Bani; Maadai, Amram, and Uel,

10:35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์

10:35 Benaiah, Bedeiah, Chelluh,

10:36 วานิยาห์ เมเรโมท เอลียาชีบ

10:36 Vaniah, Meremoth, Eliashib,

10:37 มัทธานิยาห์ มัทเธนัย ยาอาสุ

10:37 Mattaniah, Mattenai, and Jaasau,

10:38 บานี บินนุย ชิเมอี

10:38 And Bani, and Binnui, Shimei,

10:39 เชเลมิยาห์ นาธัน อาดายาห์

10:39 And Shelemiah, and Nathan, and Adaiah,

10:40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย

10:40 Machnadebai, Shashai, Sharai,

10:41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เชมาริยาห์

10:41 Azareel, and Shelemiah, Shemariah,

10:42 ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ

10:42 Shallum, Amariah, and Joseph.

10:43 จากบุตรชายทั้งหลายของเนโบ คือ เยอีเอล มัททีธิยาห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์

10:43 Of the sons of Nebo; Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jadau, and Joel, Benaiah.

10:44 บุคคลเหล่านี้ทั้งสิ้นได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา และบางคนมีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่านั้น

10:44 All these had taken strange wives: and some of them had wives by whom they had children.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope