กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 7 / Ezra 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

เอสรากับเพื่อน ๆ ไปยังเยรูซาเล็ม
7:1 บัดนี้ ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ในรัชกาลของอารทาเซอร์ซีส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เอสราบุตรชายของเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮิลคียาห์

Ezra and Companions Go to Jerusalem
7:1 Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

7:2 ผู้เป็นบุตรชายของชัลลูม ผู้เป็นบุตรชายของศาโดก ผู้เป็นบุตรชายของอาหิทูบ

7:2 The son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub,

7:3 ผู้เป็นบุตรชายของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมราโยท

7:3 The son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth,

7:4 ผู้เป็นบุตรชายของเศ-ราหิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอุสซี ผู้เป็นบุตรชายของบุคคี

7:4 The son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki,

7:5 ผู้เป็นบุตรชายของอาบีชูวา ผู้เป็นบุตรชายของฟีเนหัส ผู้เป็นบุตรชายของเอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตใหญ่

7:5 The son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest:

7:6 เอสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลน และท่านเป็นธรรมาจารย์ชำนาญในเรื่องพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ประทานให้ และกษัตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอ ตามพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่อยู่กับท่าน

7:6 This Ezra went up from Babylon; and he was a ready scribe in the law of Moses, which the LORD God of Israel had given: and the king granted him all his request, according to the hand of the LORD his God upon him.

7:7 และมีบางคนในชนชาติอิสราเอล ในพวกปุโรหิต คนเลวี พวกนักร้อง พวกคนเฝ้าประตู และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร ได้ขึ้นไปถึงเยรูซาเล็ม ในปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส

7:7 And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers, and the porters, and the Nethinims, unto Jerusalem, in the seventh year of Artaxerxes the king.

7:8 และท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลของกษัตริย์

7:8 And he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king.

7:9 เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลน และในวันที่หนึ่งของเดือนที่ห้าท่านมายังเยรูซาเล็ม ตามพระหัตถ์อันประเสริฐของพระเจ้าของท่านที่อยู่กับท่าน

7:9 For upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him.

7:10 เพราะเอสราได้เตรียมจิตใจของท่านที่จะแสวงหาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ และกระทำตามพระราชบัญญัตินั้น และสอนบรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสินต่าง ๆ ในอิสราเอล

7:10 For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments.

อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รับความช่วยเหลือ
7:11 บัดนี้ นี่เป็นสำเนาจดหมายที่กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสประทานแก่เอสรา ผู้เป็นปุโรหิต ผู้เป็นธรรมาจารย์ คือธรรมาจารย์คนหนึ่งแห่งบรรดาถ้อยคำของพระบัญญัติต่าง ๆ ของพระเยโฮวาห์ และกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์เพื่ออิสราเอล โดยมีเนื้อความว่า

Artaxerxes Orders Support for Ezra
7:11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.

7:12 “อารทาเซอร์ซีส พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ถึงเอสราผู้เป็นปุโรหิต ผู้เป็นธรรมาจารย์คนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์ ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างสมบูรณ์เถิด เป็นต้น

7:12 Artaxerxes, king of kings, unto Ezra the priest, a scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and at such a time.

7:13 เราออกกฤษฎีกาว่า บรรดาคนอิสราเอล พวกปุโรหิตของพระองค์และคนเลวีในราชอาณาจักรของเรา ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม ก็ให้ไปพร้อมกับเจ้าได้

7:13 I make a decree, that all they of the people of Israel, and of his priests and Levites, in my realm, which are minded of their own freewill to go up to Jerusalem, go with thee.

7:14 เนื่องด้วยกษัตริย์และที่ปรึกษาทั้งเจ็ดของพระองค์ได้ส่งเจ้าไป ให้ถามเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม ตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือของเจ้านั้น

7:14 Forasmuch as thou art sent of the king, and of his seven counsellors, to enquire concerning Judah and Jerusalem, according to the law of thy God which is in thine hand;

7:15 และให้นำเงินและทองคำซึ่งกษัตริย์และพวกที่ปรึกษาของพระองค์ได้สมัครใจถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ประทับในเยรูซาเล็ม

7:15 And to carry the silver and gold, which the king and his counsellors have freely offered unto the God of Israel, whose habitation is in Jerusalem,

7:16 ทั้งเงินและทองคำทั้งสิ้นซึ่งเจ้าจะหาได้ทั่วตลอดมณฑลแห่งบาบิโลน พร้อมกับเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของประชากรและของพวกปุโรหิต ที่เต็มใจถวายสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเขา ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

7:16 And all the silver and gold that thou canst find in all the province of Babylon, with the freewill offering of the people, and of the priests, offering willingly for the house of their God which is in Jerusalem:

7:17 เพื่อเจ้าจะซื้ออย่างรวดเร็วด้วยเงินนี้คือ บรรดาวัวหนุ่ม แกะตัวผู้และลูกแกะ พร้อมกับเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน และจงถวายสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาของพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

7:17 That thou mayest buy speedily with this money bullocks, rams, lambs, with their meat offerings and their drink offerings, and offer them upon the altar of the house of your God which is in Jerusalem.

7:18 และสิ่งใดก็ตามที่เจ้าและพี่น้องของเจ้าเห็นดีที่จะทำกับเงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้น ก็จงกระทำเถิด ตามพระประสงค์ของพระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

7:18 And whatsoever shall seem good to thee, and to thy brethren, to do with the rest of the silver and the gold, that do after the will of your God.

7:19 ภาชนะต่าง ๆ เช่นกันซึ่งได้มอบให้เจ้าสำหรับการปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเจ้า เจ้าจงมอบถวายไว้ต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งเยรูซาเล็ม

7:19 The vessels also that are given thee for the service of the house of thy God, those deliver thou before the God of Jerusalem.

7:20 และยิ่งกว่านั้น สิ่งใดก็ตามซึ่งจะเป็นที่ต้องการสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเจ้า ซึ่งเจ้าจะมีโอกาสจัดหานั้น จงจัดหาสิ่งเหล่านั้นจากพระคลังของกษัตริย์

7:20 And whatsoever more shall be needful for the house of thy God, which thou shalt have occasion to bestow, bestow it out of the king's treasure house.

7:21 และเรา คือตัวเรา กษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ได้ออกกฤษฎีกาไปยังบรรดานายคลังฟากแม่น้ำข้างโน้นว่า สิ่งใด ๆ ที่เอสราผู้เป็นปุโรหิต ผู้เป็นธรรมาจารย์แห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์ต้องการจากพวกเจ้า จงกระทำให้เขาด้วยความรวดเร็ว

7:21 And I, even I Artaxerxes the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily,

7:22 ถึงจำนวนเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ ข้าวสาลีถึงหนึ่งร้อยโคระ น้ำองุ่นหนึ่งร้อยบัท น้ำมันหนึ่งร้อยบัท และเกลือไม่จำกัดจำนวนว่าเท่าไร

7:22 Unto an hundred talents of silver, and to an hundred measures of wheat, and to an hundred baths of wine, and to an hundred baths of oil, and salt without prescribing how much.

7:23 สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงบัญชา ก็จงกระทำให้อย่างขยันขันแข็งสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะว่าเหตุใดจะต้องให้พระพิโรธของพระองค์มีต่อราชอาณาจักรของกษัตริย์และโอรสทั้งหลายของพระองค์เล่า

7:23 Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven: for why should there be wrath against the realm of the king and his sons?

7:24 เราขอแจ้งแก่เจ้าทั้งหลายด้วยว่า สำหรับพวกปุโรหิต คนเลวี พวกนักร้อง พวกคนเฝ้าประตู พวกคนใช้ประจำพระวิหาร หรือพวกผู้ปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์นี้ของพระเจ้า ไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายที่จะเรียกเอาบรรณาการ ค่าธรรมเนียม หรือภาษีจากคนหนึ่งคนใดในพวกเขา

7:24 Also we certify you, that touching any of the priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom, upon them.

7:25 และตัวเจ้า เอสรา ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือของเจ้า จงแต่งตั้งพวกผู้ปกครองและพวกผู้พิพากษา ซึ่งจะพิพากษาประชากรทั้งปวงที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น คือทุกคนที่รู้บรรดาพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และเจ้าทั้งหลายจงสอนคนเหล่านั้นที่ไม่รู้พระราชบัญญัติเหล่านั้น

7:25 And thou, Ezra, after the wisdom of thy God, that is in thine hand, set magistrates and judges, which may judge all the people that are beyond the river, all such as know the laws of thy God; and teach ye them that know them not.

7:26 และผู้ใดก็ตามที่จะไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายของกษัตริย์ ก็ให้พิพากษาลงโทษเขาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงการเนรเทศ หรือถึงการยึดทรัพย์สิ่งของ หรือถึงการจำขังก็ได้”

7:26 And whosoever will not do the law of thy God, and the law of the king, let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment.

เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
7:27 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้ได้ทรงดลพระทัยของกษัตริย์เช่นนี้ เพื่อให้เสริมความงามแก่พระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

Ezra Thanks God
7:27 Blessed be the LORD God of our fathers, which hath put such a thing as this in the king's heart, to beautify the house of the LORD which is in Jerusalem:

7:28 และได้ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระพักตร์กษัตริย์ ต่อหน้าพวกที่ปรึกษาของพระองค์ และต่อหน้าพวกเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์ และข้าพเจ้าก็เข้มแข็งขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นผู้นำจากคนอิสราเอลให้ขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้า

7:28 And hath extended mercy unto me before the king, and his counsellors, and before all the king's mighty princes. And I was strengthened as the hand of the LORD my God was upon me, and I gathered together out of Israel chief men to go up with me.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope