กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 6 / Ezra 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ดาริอัสทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส
6:1 แล้วกษัตริย์ดาริอัสทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้นดูในหอเก็บหนังสือซึ่งเป็นที่ราชทรัพย์สะสมไว้ในบาบิโลน

Darius Confirms Decree of Cyrus
6:1 Then Darius the king made a decree, and search was made in the house of the rolls, where the treasures were laid up in Babylon.

6:2 และได้พบหนังสือม้วนหนึ่งที่อาคเมตาห์ในพระราชวังซึ่งอยู่ในมณฑลของคนมีเดีย และมีข้อความเขียนอยู่ในหนังสือม้วนนั้นดังต่อไปนี้

6:2 And there was found at Achmetha, in the palace that is in the province of the Medes, a roll, and therein was a record thus written:

6:3 “ในปีต้นแห่งรัชกาลของกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ไซรัสองค์นี้ได้ทรงออกกฤษฎีกาเรื่องพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มว่า ‘ให้สร้างพระนิเวศน์นั้นขึ้นมา คือสถานที่ซึ่งเขาทั้งหลายได้ถวายบรรดาเครื่องสัตวบูชา และให้ลงรากของพระนิเวศน์นั้นอย่างมั่นคง ให้พระนิเวศน์สูงหกสิบศอกและให้พระนิเวศน์กว้างหกสิบศอก

6:3 In the first year of Cyrus the king the same Cyrus the king made a decree concerning the house of God at Jerusalem, Let the house be builded, the place where they offered sacrifices, and let the foundations thereof be strongly laid; the height thereof threescore cubits, and the breadth thereof threescore cubits;

6:4 ให้ก่อด้วยหินใหญ่ทับกันเป็นสามชั้นและทับด้วยไม้ใหม่อีกชั้นหนึ่ง และให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์

6:4 With three rows of great stones, and a row of new timber: and let the expenses be given out of the king's house:

6:5 และภาชนะทองคำและเงินแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าด้วย ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงนำออกมาจากพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเล็ม และนำมาไว้ที่บาบิโลนนั้น ให้คืนเสียและให้นำกลับไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม ไว้ตามที่ของสิ่งนั้น ๆ และจงเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า’

6:5 And also let the golden and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took forth out of the temple which is at Jerusalem, and brought unto Babylon, be restored, and brought again unto the temple which is at Jerusalem, every one to his place, and place them in the house of God.

6:6 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น เชธาร์โบเซนัย และภาคีของพวกท่าน คือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น ท่านทั้งหลายจงอยู่ห่างไปจากที่นั่นเถิด

6:6 Now therefore, Tatnai, governor beyond the river, Shetharboznai, and your companions the Apharsachites, which are beyond the river, be ye far from thence:

6:7 จงให้งานสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าหลังนี้ดำเนินไปเถิด ให้ผู้ว่าราชการของพวกยิว และบรรดาพวกผู้อาวุโสของพวกยิวสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้านี้ในที่ของพระองค์

6:7 Let the work of this house of God alone; let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in his place.

6:8 ยิ่งกว่านั้น เราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายจงกระทำต่อพวกผู้อาวุโสของพวกยิวสำหรับการสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าหลังนี้ นั่นคือ จงเอาเงินจากราชทรัพย์ คือบรรณาการของมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น ชำระเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่คนเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกหยุดยั้ง

6:8 Moreover I make a decree what ye shall do to the elders of these Jews for the building of this house of God: that of the king's goods, even of the tribute beyond the river, forthwith expenses be given unto these men, that they be not hindered.

6:9 และสิ่งใด ๆ ที่เขาทั้งหลายต้องการ ทั้งบรรดาวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ ทั้งข้าวสาลี เกลือ น้ำองุ่น และน้ำมัน ตามที่พวกปุโรหิตซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็มกำหนดไว้ ให้มอบแก่พวกเขาเป็นวัน ๆ ไปอย่าได้ขาด

6:9 And that which they have need of, both young bullocks, and rams, and lambs, for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the appointment of the priests which are at Jerusalem, let it be given them day by day without fail:

6:10 เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ถวายเครื่องสัตวบูชา อันเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ และให้อธิษฐานเพื่อชีวิตของกษัตริย์และบรรดาโอรสของพระองค์

6:10 That they may offer sacrifices of sweet savours unto the God of heaven, and pray for the life of the king, and of his sons.

6:11 และเราออกกฤษฎีกาแล้วด้วยว่า ผู้ใดก็ตามที่จะเปลี่ยนแปลงคำประกาศนี้ ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่งออกเสียจากบ้านของเขา และเมื่อตั้งไว้แล้ว จงให้เขาถูกแขวนไว้บนไม้นั้น และให้บ้านของเขาถูกทำเป็นกองขยะเพราะเรื่องนี้

6:11 Also I have made a decree, that whosoever shall alter this word, let timber be pulled down from his house, and being set up, let him be hanged thereon; and let his house be made a dunghill for this.

6:12 และขอพระเจ้าผู้ได้ทรงกระทำให้พระนามของพระองค์สถิตอยู่ที่นั่นทรงคว่ำกษัตริย์และประชาชาติทั้งปวงที่จะยื่นมือของตนออกเปลี่ยนแปลงและทำลายพระนิเวศน์หลังนี้ของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าดาริอัสออกกฤษฎีกานี้แล้ว ขอให้กระทำกันด้วยความรวดเร็ว”

6:12 And the God that hath caused his name to dwell there destroy all kings and people, that shall put to their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be done with speed.

6:13 แล้วทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ เชธาร์โบเซนัย และภาคีของพวกท่านได้กระทำตามพระดำรัสซึ่งกษัตริย์ดาริอัสได้ทรงบัญชามา แล้วเขาทั้งหลายกระทำกันด้วยความรวดเร็ว

6:13 Then Tatnai, governor on this side the river, Shetharboznai, and their companions, according to that which Darius the king had sent, so they did speedily.

6:14 และพวกผู้อาวุโสของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้าง และเขาทั้งหลายจำเริญโดยการพยากรณ์ของฮักกัยผู้พยากรณ์ และเศคาริยาห์บุตรชายของอิดโด และพวกเขาทำการก่อสร้าง และเสร็จสิ้นการก่อสร้างนั้น ตามพระบัญชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล และตามคำบัญชาของไซรัสและดาริอัสและอารทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

6:14 And the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. And they builded, and finished it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of Persia.

พระวิหารได้สำเร็จและมอบถวายแด่พระเจ้า
6:15 และพระนิเวศน์นี้ได้สำเร็จในวันที่สามของเดือนอาดาร์ ซึ่งอยู่ในปีที่หกแห่งรัชกาลของกษัตริย์ดาริอัส

The Temple Finished and Dedicated
6:15 And this house was finished on the third day of the month Adar, which was in the sixth year of the reign of Darius the king.

6:16 และชนชาติอิสราเอล พวกปุโรหิตและคนเลวี และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยที่เหลืออยู่ ได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศน์ของพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบาน

6:16 And the children of Israel, the priests, and the Levites, and the rest of the children of the captivity, kept the dedication of this house of God with joy,

6:17 และถวาย ณ การมอบถวายพระนิเวศน์ของพระเจ้านี้ วัวหนุ่มหนึ่งร้อยตัว แกะตัวผู้สองร้อยตัว ลูกแกะสี่ร้อยตัว และสำหรับเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่ออิสราเอลทั้งปวงนั้น มีแพะตัวผู้สิบสองตัว ตามจำนวนเผ่าของอิสราเอล

6:17 And offered at the dedication of this house of God an hundred bullocks, two hundred rams, four hundred lambs; and for a sin offering for all Israel, twelve he goats, according to the number of the tribes of Israel.

6:18 และเขาทั้งหลายตั้งปุโรหิตไว้ในกองเวรของพวกเขา และคนเลวีในกองเวรของพวกเขา สำหรับการปรนนิบัติพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือของโมเสส

6:18 And they set the priests in their divisions, and the Levites in their courses, for the service of God, which is at Jerusalem; as it is written in the book of Moses.

การถือเทศกาลปัสกาอีก
6:19 และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง

The Passover Again Observed
6:19 And the children of the captivity kept the passover upon the fourteenth day of the first month.

6:20 เพราะพวกปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนด้วยกัน ทุกคนในพวกเขาก็บริสุทธิ์ และฆ่าแกะปัสกาสำหรับลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยทั้งหมด และสำหรับพวกพี่น้องที่เป็นปุโรหิต และสำหรับตัวเขาทั้งหลายเอง

6:20 For the priests and the Levites were purified together, all of them were pure, and killed the passover for all the children of the captivity, and for their brethren the priests, and for themselves.

6:21 และชนชาติอิสราเอลผู้ได้กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย และทุกคนที่ได้แยกตัวออกจากการมลทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั้นมาสมทบกับพวกเขา เพื่อจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทาน

6:21 And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the LORD God of Israel, did eat,

6:22 และได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เขาทั้งหลายชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียมาหาพวกเขา เพื่อเสริมกำลังมือของเขาทั้งหลายในงานสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

6:22 And kept the feast of unleavened bread seven days with joy: for the LORD had made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria unto them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope