กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 2 / Ezra 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

รายการประชากรที่กลับไปยังเยรูซาเล็ม
2:1 ต่อไปนี้เป็นประชากรแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ได้ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดเอาไปยังบาบิโลน และกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ ทุกคนมายังนครของตน

List of People Who Return
2:1 Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;

2:2 ผู้ซึ่งมากับเศรุบบาเบล ได้แก่ เยชูอา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์ จำนวนผู้ชายของคนอิสราเอล มีดังนี้

2:2 Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:

2:3 ลูกหลานของปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน

2:3 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.

2:4 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน

2:4 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.

2:5 ลูกหลานของอาราห์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคน

2:5 The children of Arah, seven hundred seventy and five.

2:6 ลูกหลานของปาหัทโมอับ จากลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน

2:6 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.

2:7 ลูกหลานของเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน

2:7 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.

2:8 ลูกหลานของศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน

2:8 The children of Zattu, nine hundred forty and five.

2:9 ลูกหลานของศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน

2:9 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.

2:10 ลูกหลานของบานี หกร้อยสี่สิบสองคน

2:10 The children of Bani, six hundred forty and two.

2:11 ลูกหลานของเบบัย หกร้อยยี่สิบสามคน

2:11 The children of Bebai, six hundred twenty and three.

2:12 ลูกหลานของอัสกาด หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองคน

2:12 The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.

2:13 ลูกหลานของอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบหกคน

2:13 The children of Adonikam, six hundred sixty and six.

2:14 ลูกหลานของบิกวัย สองพันห้าสิบหกคน

2:14 The children of Bigvai, two thousand fifty and six.

2:15 ลูกหลานของอาดีน สี่ร้อยห้าสิบสี่คน

2:15 The children of Adin, four hundred fifty and four.

2:16 ลูกหลานของอาเทอร์ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน

2:16 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.

2:17 ลูกหลานของเบไซ สามร้อยยี่สิบสามคน

2:17 The children of Bezai, three hundred twenty and three.

2:18 ลูกหลานของโยราห์ หนึ่งร้อยสิบสองคน

2:18 The children of Jorah, an hundred and twelve.

2:19 ลูกหลานของฮาชูม สองร้อยยี่สิบสามคน

2:19 The children of Hashum, two hundred twenty and three.

2:20 ลูกหลานของกิบบาร์ เก้าสิบห้าคน

2:20 The children of Gibbar, ninety and five.

2:21 ลูกหลานของชาวเบธเลเฮม หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน

2:21 The children of Bethlehem, an hundred twenty and three.

2:22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน

2:22 The men of Netophah, fifty and six.

2:23 ชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน

2:23 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.

2:24 ลูกหลานของอัสมาเวท สี่สิบสองคน

2:24 The children of Azmaveth, forty and two.

2:25 ลูกหลานของชาวคีริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน

2:25 The children of Kirjatharim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.

2:26 ลูกหลานของชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน

2:26 The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.

2:27 ชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน

2:27 The men of Michmas, an hundred twenty and two.

2:28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยี่สิบสามคน

2:28 The men of Bethel and Ai, two hundred twenty and three.

2:29 ลูกหลานของชาวเนโบ ห้าสิบสองคน

2:29 The children of Nebo, fifty and two.

2:30 ลูกหลานของชาวมักบีช หนึ่งร้อยห้าสิบหกคน

2:30 The children of Magbish, an hundred fifty and six.

2:31 ลูกหลานของเอลามอีกคน หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน

2:31 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.

2:32 ลูกหลานของชาวฮาริม สามร้อยยี่สิบคน

2:32 The children of Harim, three hundred and twenty.

2:33 ลูกหลานของชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าคน

2:33 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.

2:34 ลูกหลานของชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน

2:34 The children of Jericho, three hundred forty and five.

2:35 ลูกหลานของเสนาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน

2:35 The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.

พวกปุโรหิตที่กลับไป
2:36 พวกปุโรหิตคือ ลูกหลานของเยดายาห์ จากวงศ์วานเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน

Returning Priests
2:36 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.

2:37 ลูกหลานของอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน

2:37 The children of Immer, a thousand fifty and two.

2:38 ลูกหลานของปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน

2:38 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.

2:39 ลูกหลานของฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

2:39 The children of Harim, a thousand and seventeen.

พวกคนเลวีที่กลับไป
2:40 คนเลวีคือ ลูกหลานของเยชูอาและขัดมีเอล จากลูกหลานของโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน

Levites Returning
2:40 The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.

2:41 พวกนักร้องคือ ลูกหลานของอาสาฟ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน

2:41 The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.

2:42 ลูกหลานของคนเฝ้าประตูคือ ลูกหลานของชัลลูม ลูกหลานของอาเทอร์ ลูกหลานของทัลโมน ลูกหลานของอักขูบ ลูกหลานของฮาทิธา และลูกหลานของโชบัย รวมกันทั้งหมดมีหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคน

2:42 The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.

2:43 คนใช้ประจำพระวิหารคือ ลูกหลานของศีหะ ลูกหลานของฮาสูฟา ลูกหลานของทับบาโอท

2:43 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,

2:44 ลูกหลานของเคโรส ลูกหลานของสีอาฮา ลูกหลานของพาโดน

2:44 The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,

2:45 ลูกหลานของเลบานาห์ ลูกหลานของฮากาบาห์ ลูกหลานของอักขูบ

2:45 The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,

2:46 ลูกหลานของฮากาบ ลูกหลานของชัลมัย ลูกหลานของฮานัน

2:46 The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,

2:47 ลูกหลานของกิดเดล ลูกหลานของกาฮาร์ ลูกหลานของเรอายาห์

2:47 The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,

2:48 ลูกหลานของเรซีน ลูกหลานของเนโคดา ลูกหลานของกัสซาม

2:48 The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,

2:49 ลูกหลานของอุสซาห์ ลูกหลานของปาเสอาห์ ลูกหลานของเบสัย

2:49 The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,

2:50 ลูกหลานของอัสนาห์ ลูกหลานของเมอูนิม ลูกหลานของเนฟิสิม

2:50 The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,

2:51 ลูกหลานของบัคบูค ลูกหลานของฮาคูฟา ลูกหลานของฮารฮูร

2:51 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,

2:52 ลูกหลานของบัสลูท ลูกหลานของเมหิดา ลูกหลานของฮารชา

2:52 The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,

2:53 ลูกหลานของบารโขส ลูกหลานของสิเสรา ลูกหลานของเทมาห์

2:53 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,

2:54 ลูกหลานของเนซิยาห์ และลูกหลานของฮาทิฟา

2:54 The children of Neziah, the children of Hatipha.

2:55 ลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอนคือ ลูกหลานของโสทัย ลูกหลานของโสเฟเรท ลูกหลานของเปรุดา

2:55 The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,

2:56 ลูกหลานของยาอาลาห์ ลูกหลานของดารโคน ลูกหลานของกิดเดล

2:56 The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,

2:57 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ ลูกหลานของฮัทธิล ลูกหลานของโปเคเรทแห่งซาบาอิม และลูกหลานของอามี

2:57 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.

2:58 คนใช้ประจำพระวิหารและลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอนทั้งสิ้น เป็นจำนวนสามร้อยเก้าสิบสองคน

2:58 All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.

2:59 และคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดดาน และอิมเมอร์ แต่เขาทั้งหลายพิสูจน์ครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตนและเชื้อสายของตนไม่ได้ว่า เขาทั้งหลายเป็นคนอิสราเอลหรือไม่

2:59 And these were they which went up from Telmelah, Telharsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:

2:60 คือลูกหลานของเดไลยาห์ ลูกหลานของโทบีอาห์ และลูกหลานของเนโคดา เป็นจำนวนหกร้อยห้าสิบสองคน

2:60 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.

2:61 และจากลูกหลานของพวกปุโรหิตคือ ลูกหลานของฮาบายาห์ ลูกหลานของโคส และลูกหลานของบารซิลลัย ผู้ได้ภรรยาจากบุตรสาวเหล่านั้นของบารซิลลัยคนกิเลอาด และได้เรียกชื่อตามพวกนาง

2:61 And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:

2:62 คนเหล่านี้ค้นหาชื่อของตนในทะเบียนของคนที่ลงไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล แต่พวกเขาหาไม่พบ เพราะฉะนั้นพวกเขาซึ่งถือว่าเป็นมลทิน จึงถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต

2:62 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.

2:63 และผู้ว่าราชการเมืองพูดกับเขาทั้งหลายว่า อย่าให้พวกเขารับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

2:63 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.

จำนวนคนที่กลับไปทั้งหมด
2:64 ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน

Total Returning
2:64 The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,

2:65 นอกเหนือจากพวกคนใช้ชายหญิงของพวกเขาซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และในท่ามกลางพวกเขามีพวกนักร้องชายหญิงสองร้อยคน

2:65 Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.

ทรัพย์สินของคนที่กลับไป
2:66 บรรดาม้าของพวกเขามี เจ็ดร้อยสามสิบหกตัว บรรดาล่อของพวกเขามี สองร้อยสี่สิบห้าตัว

Property and Gifts of Those Returning
2:66 Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;

2:67 บรรดาอูฐของพวกเขามี สี่ร้อยสามสิบห้าตัว และบรรดาลาของพวกเขามี หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว

2:67 Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.

2:68 และบางคนในพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษ เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศน์ของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิเวศน์ขึ้นในที่ของพระองค์

2:68 And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:

2:69 เขาทั้งหลายถวายตามกำลังของพวกเขาเข้ากองทรัพย์สำหรับพระราชกิจ เป็นทองคำหกหมื่นหนึ่งพันดาริค เงินห้าพันมาเน และเครื่องแต่งกายของพวกปุโรหิตหนึ่งร้อยตัว

2:69 They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.

2:70 ดังนั้น พวกปุโรหิต คนเลวี ประชากรบางคน พวกนักร้อง พวกคนเฝ้าประตู และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร จึงอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ของตน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่ในนครต่าง ๆ ของพวกเขา

2:70 So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope