กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 8 / Ezra 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา
8:1 ต่อไปนี้เป็นพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และนี่เป็นลำดับวงศ์ตระกูลของบรรดาผู้ที่ขึ้นไปกับข้าพเจ้าจากบาบิโลน ในรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส คือ

Ezra's Companions Listed
8:1 These are now the chief of their fathers, and this is the genealogy of them that went up with me from Babylon, in the reign of Artaxerxes the king.

8:2 จากลูกหลานของฟีเนหัส เกอร์โชม จากลูกหลานของอิธามาร์ ดานิเอล จากลูกหลานของดาวิด ฮัทธัช

8:2 Of the sons of Phinehas; Gershom: of the sons of Ithamar; Daniel: of the sons of David; Hattush.

8:3 จากลูกหลานของเชคานิยาห์ จากลูกหลานของปาโรช เศคาริยาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายที่ขึ้นทะเบียนลำดับวงศ์ตระกูลไว้เป็นจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน

8:3 Of the sons of Shechaniah, of the sons of Pharosh; Zechariah: and with him were reckoned by genealogy of the males an hundred and fifty.

8:4 จากลูกหลานของปาหัทโมอับ เอลีโอนัย บุตรชายของเศ-ราหิยาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยคน

8:4 Of the sons of Pahathmoab; Elihoenai the son of Zerahiah, and with him two hundred males.

8:5 จากลูกหลานของเชคานิยาห์ บุตรชายของยาฮาซีเอล และพร้อมกับท่านมีผู้ชายสามร้อยคน

8:5 Of the sons of Shechaniah; the son of Jahaziel, and with him three hundred males.

8:6 จากลูกหลานของอาดีนด้วย เอเบด บุตรชายของโยนาธาน และพร้อมกับท่านมีผู้ชายห้าสิบคน

8:6 Of the sons also of Adin; Ebed the son of Jonathan, and with him fifty males.

8:7 และจากลูกหลานของเอลาม เยชายาห์ บุตรชายของอาธาลิยาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคน

8:7 And of the sons of Elam; Jeshaiah the son of Athaliah, and with him seventy males.

8:8 และจากลูกหลานของเชฟาทิยาห์ เศบาดิยาห์ บุตรชายของมีคาเอล และพร้อมกับท่านมีผู้ชายแปดสิบคน

8:8 And of the sons of Shephatiah; Zebadiah the son of Michael, and with him fourscore males.

8:9 จากลูกหลานของโยอาบ โอบาดีห์ บุตรชายของเยฮีเอล และพร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยสิบแปดคน

8:9 Of the sons of Joab; Obadiah the son of Jehiel, and with him two hundred and eighteen males.

8:10 และจากลูกหลานของเชโลมิท บุตรชายของโยสิฟียาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่งร้อยหกสิบคน

8:10 And of the sons of Shelomith; the son of Josiphiah, and with him an hundred and threescore males.

8:11 และจากลูกหลานของเบบัย เศคาริยาห์ บุตรชายของเบบัย และพร้อมกับท่านมีผู้ชายยี่สิบแปดคน

8:11 And of the sons of Bebai; Zechariah the son of Bebai, and with him twenty and eight males.

8:12 และจากลูกหลานของอัสกาด โยฮานัน บุตรชายของฮักคาทาน และพร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่งร้อยสิบคน

8:12 And of the sons of Azgad; Johanan the son of Hakkatan, and with him an hundred and ten males.

8:13 และจากลูกหลานที่มาทีหลังของอาโดนีคัม ชื่อของพวกเขาคือ เอลีเฟเลท เยอีเอลและเชไมอาห์ และพร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบคน

8:13 And of the last sons of Adonikam, whose names are these, Eliphelet, Jeiel, and Shemaiah, and with them threescore males.

8:14 จากลูกหลานของบิกวัยด้วย อุธัยและศับบูด และพร้อมกับเขาทั้งสองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน

8:14 Of the sons also of Bigvai; Uthai, and Zabbud, and with them seventy males.

เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจำพระวิหารมากขึ้น
8:15 และข้าพเจ้าได้รวบรวมเขาทั้งหลายเข้ามายังแม่น้ำที่ไหลไปสู่อาหะวา และที่นั่นข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์เป็นเวลาสามวัน และข้าพเจ้าได้สำรวจดูประชากรและพวกปุโรหิต และไม่พบลูกหลานของเลวีที่นั่นเลย

Ezra Sends for Levites and Nethinim
8:15 And I gathered them together to the river that runneth to Ahava; and there abode we in tents three days: and I viewed the people, and the priests, and found there none of the sons of Levi.

8:16 แล้วข้าพเจ้าจึงส่งไปเรียกเอลีเอเซอร์ อารีเอล เชไมอาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นาธัน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม บุคคลชั้นหัวหน้า และเรียกโยยาริบและเอลนาธันด้วย ผู้เป็นคนมีความเข้าใจ

8:16 Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men; also for Joiarib, and for Elnathan, men of understanding.

8:17 และข้าพเจ้าส่งเขาทั้งหลายพร้อมกับคำสั่งไปยังอิดโด บุคคลชั้นหัวหน้าในสถานที่ที่ชื่อคาสิเฟีย และข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า พวกเขาควรจะกล่าวอะไรแก่อิดโด และแก่พี่น้องของท่านผู้เป็นคนใช้ประจำพระวิหาร ณ สถานที่ที่ชื่อคาสิเฟียว่า เขาทั้งหลายควรส่งพวกผู้ปรนนิบัติสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายมายังพวกข้าพเจ้า

8:17 And I sent them with commandment unto Iddo the chief at the place Casiphia, and I told them what they should say unto Iddo, and to his brethren the Nethinims, at the place Casiphia, that they should bring unto us ministers for the house of our God.

8:18 และโดยพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่กับพวกข้าพเจ้า เขาทั้งหลายได้นำคนที่มีความเข้าใจคนหนึ่งมาให้พวกข้าพเจ้า จากลูกหลานของมาห์ลี บุตรชายของเลวี ผู้เป็นบุตรชายของอิสราเอล และเชเรบิยาห์ พร้อมกับพวกบุตรชายและพี่น้องของท่าน รวมสิบแปดคน

8:18 And by the good hand of our God upon us they brought us a man of understanding, of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel; and Sherebiah, with his sons and his brethren, eighteen;

8:19 ทั้งฮาชาบิยาห์และพร้อมกับท่าน เยชายาห์ จากลูกหลานของเมรารี พี่น้องของท่านและบุตรชายทั้งหลายของพวกเขา รวมยี่สิบคน

8:19 And Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brethren and their sons, twenty;

8:20 จากพวกคนใช้ประจำพระวิหารด้วย ผู้ซึ่งดาวิดและพวกประมุขได้แต่งตั้งไว้สำหรับการปรนนิบัติคนเลวี มีคนใช้ประจำพระวิหารสองร้อยยี่สิบคน บุคคลเหล่านี้ทั้งสิ้นมีชื่อระบุไว้

8:20 Also of the Nethinims, whom David and the princes had appointed for the service of the Levites, two hundred and twenty Nethinims: all of them were expressed by name.

การอดอาหารที่แม่น้ำอาหะวา
8:21 แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้อดอาหารที่นั่น คือที่แม่น้ำอาหะวา เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้าของพวกข้าพเจ้า เพื่อจะทูลขอหนทางอันถูกต้องจากพระองค์ สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย สำหรับเด็กเล็ก ๆ ของพวกข้าพเจ้า และสำหรับข้าวของทั้งสิ้นของข้าพเจ้าทั้งหลาย

Fast at the River Ahava
8:21 Then I proclaimed a fast there, at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of him a right way for us, and for our little ones, and for all our substance.

8:22 เพราะข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและทหารม้าจากกษัตริย์เพื่อช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายต่อสู้กับศัตรูตามทาง ด้วยว่าพวกข้าพเจ้าได้กราบทูลกษัตริย์แล้วว่า “พระหัตถ์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่กับบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์เพื่อให้เกิดผลอันดี แต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้คนทั้งสิ้นที่ละทิ้งพระองค์”

8:22 For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way: because we had spoken unto the king, saying, The hand of our God is upon all them for good that seek him; but his power and his wrath is against all them that forsake him.

8:23 ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของพวกข้าพเจ้าเพื่อเรื่องนี้ และพระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องทูลของข้าพเจ้าทั้งหลาย

8:23 So we fasted and besought our God for this: and he was intreated of us.

ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน
8:24 แล้วข้าพเจ้าได้แยกปุโรหิตใหญ่ออกสิบสองคนคือ เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่น้องสิบคนของเขาทั้งหลายพร้อมกับพวกเขา

Treasure Committed to Twelve Priests
8:24 Then I separated twelve of the chief of the priests, Sherebiah, Hashabiah, and ten of their brethren with them,

8:25 และได้ชั่งให้แก่พวกเขาคือ เงิน ทองคำ และภาชนะต่าง ๆ คือเครื่องบูชาสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งกษัตริย์ พวกที่ปรึกษาและพวกเจ้านายของพระองค์ และคนอิสราเอลทั้งปวงที่นั่นได้ถวายไว้

8:25 And weighed unto them the silver, and the gold, and the vessels, even the offering of the house of our God, which the king, and his counsellors, and his lords, and all Israel there present, had offered:

8:26 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าได้ชั่งใส่มือของเขาทั้งหลายเป็นเงินหกร้อยห้าสิบตะลันต์ และภาชนะที่ทำด้วยเงินมีค่าหนึ่งร้อยตะลันต์ และทองคำหนึ่งร้อยตะลันต์

8:26 I even weighed unto their hand six hundred and fifty talents of silver, and silver vessels an hundred talents, and of gold an hundred talents;

8:27 ชามอ่างทองคำยี่สิบใบด้วย มีค่าหนึ่งพันดาริค และภาชนะทองแดงเนื้อละเอียดสุกใสสองใบ มีค่าเท่ากับทองคำ

8:27 Also twenty basons of gold, of a thousand drams; and two vessels of fine copper, precious as gold.

8:28 และข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์ และบรรดาภาชนะก็บริสุทธิ์ด้วย และเงินกับทองคำเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน

8:28 And I said unto them, Ye are holy unto the LORD; the vessels are holy also; and the silver and the gold are a freewill offering unto the LORD God of your fathers.

8:29 ท่านทั้งหลายจงเฝ้าและดูแลสิ่งเหล่านั้นไว้ จนกว่าพวกท่านชั่งสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าพวกปุโรหิตใหญ่ คนเลวีและหัวหน้าของบรรพบุรุษอิสราเอลที่เยรูซาเล็ม ในห้องเหล่านั้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”

8:29 Watch ye, and keep them, until ye weigh them before the chief of the priests and the Levites, and chief of the fathers of Israel, at Jerusalem, in the chambers of the house of the LORD.

8:30 ดังนั้น พวกปุโรหิตและคนเลวีจึงชั่งเงิน ทองคำและภาชนะต่าง ๆ เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นไปยังเยรูซาเล็ม ยังพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกข้าพเจ้า

8:30 So took the priests and the Levites the weight of the silver, and the gold, and the vessels, to bring them to Jerusalem unto the house of our God.

เอสราถึงเยรูซาเล็ม
8:31 แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็ออกเดินทางจากแม่น้ำอาหะวาในวันที่สิบสองของเดือนต้น เพื่อไปยังเยรูซาเล็ม และพระหัตถ์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่กับพวกข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง

Ezra Arrives at Jerusalem
8:31 Then we departed from the river of Ahava on the twelfth day of the first month, to go unto Jerusalem: and the hand of our God was upon us, and he delivered us from the hand of the enemy, and of such as lay in wait by the way.

8:32 และข้าพเจ้าทั้งหลายมาถึงเยรูซาเล็มและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามวัน

8:32 And we came to Jerusalem, and abode there three days.

8:33 บัดนี้ ในวันที่สี่ได้ชั่งเงิน ทองคำและภาชนะต่าง ๆ ภายในพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกข้าพเจ้า โดยมือของเมเรโมทบุตรชายของอุรีอาห์ผู้เป็นปุโรหิต และพร้อมกับเขาคือ เอเลอาซาร์ บุตรชายของฟีเนหัส และพร้อมกับพวกเขาคือ โยซาบาด บุตรชายของเยชูอา และโนอัดยาห์บุตรชายของบินนุย คนเหล่านี้เป็นคนเลวี

8:33 Now on the fourth day was the silver and the gold and the vessels weighed in the house of our God by the hand of Meremoth the son of Uriah the priest; and with him was Eleazar the son of Phinehas; and with them was Jozabad the son of Jeshua, and Noadiah the son of Binnui, Levites;

8:34 ได้นับและชั่งทั้งหมด และในเวลานั้นได้บันทึกน้ำหนักของทุกสิ่งไว้

8:34 By number and by weight of every one: and all the weight was written at that time.

8:35 บรรดาลูกหลานของพวกที่ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วย ซึ่งกลับมาจากการเป็นเชลย ได้ถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล มีวัวหนุ่มสิบสองตัวสำหรับพวกอิสราเอลทั้งปวง แกะตัวผู้เก้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว แพะตัวผู้สิบสองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์

8:35 Also the children of those that had been carried away, which were come out of the captivity, offered burnt offerings unto the God of Israel, twelve bullocks for all Israel, ninety and six rams, seventy and seven lambs, twelve he goats for a sin offering: all this was a burnt offering unto the LORD.

พวกเขามอบพระราชโองการให้แก่ผู้ว่าราชการมณฑล
8:36 และเขาทั้งหลายได้มอบพระราชโองการของกษัตริย์ให้แก่บรรดาสมุหเทศาภิบาลของกษัตริย์ และแก่ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ และท่านเหล่านี้ได้ช่วยเหลือประชากรและพระนิเวศน์ของพระเจ้า

King's Decree Given to the Governors
8:36 And they delivered the king's commissions unto the king's lieutenants, and to the governors on this side the river: and they furthered the people, and the house of God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope