กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

คนเลวีหามหีบของพระเจ้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
15:1 และดาวิดทรงสร้างพระราชวังสำหรับพระองค์หลายหลังในนครของดาวิด และพระองค์ทรงเตรียมสถานที่ไว้สำหรับหีบของพระเจ้าและทรงตั้งเต็นท์ไว้สำหรับหีบนั้น
15:2 แล้วดาวิดตรัสว่า “ไม่ควรมีใครหามหีบของพระเจ้านอกจากคนเลวี เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกเขาทั้งหลายไว้ให้หามหีบของพระเจ้า และให้ปรนนิบัติพระองค์เป็นนิตย์”
15:3 และดาวิดทรงรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้นมายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะอัญเชิญหีบของพระเยโฮวาห์มาสู่สถานที่ของหีบนั้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับหีบนั้น
15:4 และดาวิดทรงรวบรวมลูกหลานของอาโรนและคนเลวี
15:5 คือจากลูกหลานของโคฮาทคือ อุรีเอลเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบคน
15:6 จากลูกหลานของเมรารีคือ อาสายาห์เป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาจำนวนสองร้อยยี่สิบคน
15:7 จากลูกหลานของเกอร์โชมคือ โยเอลเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบคน
15:8 จากลูกหลานของเอลีซาฟานคือ เชไมอาห์เป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาจำนวนสองร้อยคน
15:9 จากลูกหลานของเฮโบรนคือ เอลีเอลเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาจำนวนแปดสิบคน
15:10 จากลูกหลานของอุสซีเอลคือ อัมมีนาดับเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาจำนวนหนึ่งร้อยสิบสองคน
15:11 และดาวิดทรงเรียกศาโดกและอาบียาธาร์ผู้เป็นปุโรหิต และคนเลวีคือ อุรีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลีเอล และอัมมีนาดับ
15:12 และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษของคนเลวี จงชำระตัวของพวกเจ้าเสีย ทั้งพวกเจ้าและพี่น้องของพวกเจ้า เพื่อเจ้าทั้งหลายจะอัญเชิญหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นมายังสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับหีบนั้น
15:13 เพราะเหตุว่าเจ้าทั้งหลายไม่ได้ไปหามหีบนั้นตั้งแต่แรก พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายจึงทรงทลายออกมาเหนือพวกเรา เพราะเราทั้งหลายไม่ได้แสวงหาพระองค์ตามระเบียบอันสมควร”
15:14 ดังนั้น พวกปุโรหิตและคนเลวีจึงได้ชำระตัวของพวกเขา เพื่อจะอัญเชิญหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นมา
15:15 และลูกหลานของคนเลวีได้หามหีบของพระเจ้าบนบ่าของพวกเขาด้วยคานหาม ตามที่โมเสสได้บัญชาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
15:16 และดาวิดตรัสกับบรรดาหัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตั้งพี่น้องของพวกเขาให้เป็นนักร้องเล่นเครื่องดนตรี พิณใหญ่ พิณเขาคู่ และฉาบ โดยทำเสียงดังด้วยความชื่นบาน
15:17 ดังนั้น คนเลวีจึงแต่งตั้งเฮมานบุตรชายของโยเอล และพี่น้องของเขาคือ อาสาฟบุตรชายของเบเรคิยาห์ และจากลูกหลานของเมรารีพี่น้องของพวกเขาคือ เอธานบุตรชายของคูชายาห์
15:18 และพร้อมกับเขาทั้งหลายคือ พี่น้องของพวกเขาในอันดับสอง ได้แก่ เศคาริยาห์ เบน ยาอาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัททีธิยาห์ เอลีฟัล มิกเนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอีเอล คนเหล่านี้เป็นคนเฝ้าประตู
15:19 ดังนั้น พวกนักร้องคือ เฮมาน อาสาฟ และเอธาน จึงถูกแต่งตั้งให้ตีฉาบทองเหลือง
15:20 และเศคาริยาห์ อาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ มาอาเสอาห์ และเบไนยาห์ เล่นพิณใหญ่ตามสำเนียงอาลาโมท
15:21 และมัททีธิยาห์ เอลีฟัล มิกเนยาห์ โอเบดเอโดม เยอีเอล และอาซาซิยาห์ เล่นพิณเขาคู่อย่างดีเยี่ยมตามสำเนียงเชมินิท
15:22 และเคนานิยาห์หัวหน้าของคนเลวีในเรื่องเพลง เขาสอนเรื่องเพลง เพราะเขาชำนาญมาก
15:23 และเบเรคิยาห์กับเอลคานาห์ เป็นนายประตูเฝ้าหีบ
15:24 และเชบานิยาห์ เยโฮชาฟัท เนธันเอล อามาสัย เศคาริยาห์ เบไนยาห์ และเอลีเอเซอร์ คนเหล่านี้ผู้เป็นปุโรหิตได้เป่าแตรต่อหน้าหีบของพระเจ้า และโอเบดเอโดมกับเยฮียาห์ เป็นนายประตูเฝ้าหีบ

ดาวิดทรงอัญเชิญหีบพันธสัญญาขึ้นมา
15:25 ดังนั้น ดาวิดและบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอล และพวกนายพัน จึงได้ไปอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปรีดิ์
15:26 และต่อมา เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์แล้ว เขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเป็นวัวหนุ่มเจ็ดตัวและแกะตัวผู้เจ็ดตัว
15:27 และดาวิดทรงฉลองพระองค์ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด รวมทั้งคนเลวีทั้งปวงผู้หามหีบ และพวกนักร้อง และเคนานิยาห์ผู้อำนวยการเพลงของพวกนักร้อง ดาวิดทรงสวมเอโฟดผ้าป่านด้วย
15:28 ดังนี้แหละ คนอิสราเอลทั้งปวงได้อัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และเสียงฉาบ และทำเพลงเสียงดังด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่

มีคาลมเหสีของกษัตริย์ดาวิดดูหมิ่นพระองค์ (2 ซมอ 6:16)
15:29 และต่อมา ขณะเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มาถึงนครของดาวิด มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มองผ่านช่องหน้าต่าง เห็นกษัตริย์ดาวิดทรงเต้นรำและทรงร่าเริงอยู่ และนางได้เหยียดหยามดาวิดในใจของนาง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope