กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดทรงตั้งซาโลมอนให้เป็นกษัตริย์
23:1 แล้วเมื่อดาวิดทรงชราและหง่อมมากแล้ว พระองค์ทรงตั้งซาโลมอนโอรสของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
23:2 และดาวิดทรงรวบรวมเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอลมาพร้อมกัน รวมทั้งพวกปุโรหิตและคนเลวี
23:3 บัดนี้ พวกคนเลวีนั้นถูกนับไว้ตั้งแต่อายุสามสิบปีขึ้นไป และจำนวนรายชื่อทั้งหลาย เรียงตามลำดับทุกคน มีจำนวนสามหมื่นแปดพันคน
23:4 ดาวิดตรัสว่า “จากพวกนี้ สองหมื่นสี่พันคนจะต้องดูแลการงานในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัย
23:5 ยิ่งกว่านั้น สี่พันคนเป็นนายประตู และสี่พันคนถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ด้วยเครื่องดนตรีซึ่งเราได้สร้างไว้เพื่อให้ใช้สรรเสริญ”
23:6 และดาวิดทรงจัดแบ่งคนเหล่านั้นเป็นกองเวรท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของเลวี ชื่อ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)
23:7 จากคนเกอร์โชนคือ ลาดานและชิเมอี
23:8 บุตรชายทั้งหลายของลาดานคือ เยฮีเอลผู้เป็นหัวหน้า และเศธาม และโยเอล สามคนด้วยกัน
23:9 บุตรชายทั้งหลายของชิเมอีคือ เชโลมิท ฮาซีเอล และฮาราน สามคนด้วยกัน คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษของลาดาน
23:10 และบุตรชายทั้งหลายของชิเมอีคือ ยาหาท ศินา เยอูช และเบรียาห์ ทั้งสี่คนนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของชิเมอี
23:11 และยาหาทเป็นหัวหน้า และศิซาห์เป็นที่สอง แต่เยอูชและเบรียาห์ไม่มีบุตรชายมาก เพราะฉะนั้นในการนับพวกเขาจึงรวมเข้าเป็นครัวเรือนเดียวกันตามบรรพบุรุษของพวกเขา

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
23:12 บุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล สี่คนด้วยกัน
23:13 บุตรชายทั้งหลายของอัมรามคือ อาโรนและโมเสส และอาโรนได้รับการตั้งไว้ต่างหาก เพื่อเขาจะทำพิธีชำระบรรดาสิ่งของที่บริสุทธิ์ที่สุด ทั้งตัวเขาและบุตรชายทั้งหลายของเขาสืบไปเป็นนิตย์ เพื่อเผาเครื่องหอมถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อปรนนิบัติพระองค์ และเพื่ออวยพรในพระนามของพระองค์เป็นนิตย์
23:14 บัดนี้ เกี่ยวกับโมเสสคนของพระเจ้านั้น บุตรชายทั้งหลายของท่านถูกนับชื่อท่ามกลางเผ่าเลวี
23:15 บุตรชายทั้งหลายของโมเสสคือ เกอร์โชมและเอลีเอเซอร์
23:16 จากบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชม เชบูเอลเป็นหัวหน้า
23:17 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีเอเซอร์คือ เรหับยาห์ผู้เป็นหัวหน้า และเอลีเอเซอร์ไม่มีบุตรชายอีก แต่บุตรชายทั้งหลายของเรหับยาห์มีมากนัก
23:18 จากบุตรชายทั้งหลายของอิสฮาร์ เชโลมิทเป็นหัวหน้า
23:19 จากบุตรชายทั้งหลายของเฮโบรน เยรียาห์เป็นหัวหน้า อามาริยาห์เป็นที่สอง ยาฮาซีเอลเป็นที่สาม และเยคาเมอัมเป็นที่สี่
23:20 จากบุตรชายทั้งหลายของอุสซีเอล มีคาห์เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์เป็นที่สอง

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารี (กดว 3:33-37)
23:21 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือ มาห์ลีและมูชี บุตรชายทั้งหลายของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช
23:22 และเอเลอาซาร์สิ้นชีวิตและไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรสาวหลายคน และบุตรชายทั้งหลายของคีชผู้เป็นญาติของพวกเขาได้แต่งงานกับเขาทั้งหลาย
23:23 บุตรชายทั้งหลายของมูชีคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท สามคนด้วยกัน

การจัดระบบใหม่สำหรับงานของคนเลวี
23:24 คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเลวีตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษของพวกเขา ตามที่เขาทั้งหลายได้ถูกนับไว้ตามจำนวนรายชื่อ เรียงตามลำดับทุกคน ผู้ซึ่งทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป
23:25 เพราะดาวิดตรัสว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ประทานการหยุดพักสงบแก่ประชากรของพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นนิตย์
23:26 และสำหรับคนเลวีด้วยคือ เขาทั้งหลายจะไม่ต้องหาบหามพลับพลาหรือภาชนะใด ๆ เพื่องานปรนนิบัติอีกเลย”
23:27 เพราะตามพระดำรัสสุดท้ายของดาวิด พวกคนเลวีถูกนับไว้ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป
23:28 เพราะว่าหน้าที่ของพวกเขาก็เพื่อจะคอยช่วยลูกหลานของอาโรนในงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ มีงานดูแลบรรดาลานและห้อง และงานชำระสิ่งของทุกอย่างที่บริสุทธิ์ และงานปรนนิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า
23:29 ทั้งเกี่ยวกับเรื่องขนมปังหน้าพระพักตร์ เรื่องแป้งละเอียดสำหรับเครื่องธัญญบูชา เรื่องขนมไร้เชื้อ เรื่องสิ่งต่าง ๆ ที่ปิ้งในกระทะเหล็ก เรื่องของบูชาคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน และเรื่องเครื่องตวงกับเครื่องวัดทุกขนาด
23:30 และเพื่อยืนทุก ๆ เช้าถวายโมทนาและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และเพื่อทำเช่นเดียวกันเวลาเย็น
23:31 และเพื่อถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาทุกอย่างแด่พระเยโฮวาห์ในบรรดาวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่งค่ำ ในวันเทศกาลกำหนด ตามพระบัญชาที่สั่งไว้แก่พวกเขา ให้ถวายบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ทุกวันเรื่อยไป
23:32 และเพื่อเขาทั้งหลายจะดูแลพลับพลาแห่งชุมนุมชนและดูแลที่บริสุทธิ์ และจะรับใช้ลูกหลานของอาโรนพี่น้องของพวกเขา ในงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope