กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ลำดับวงศ์ตระกูลของอิสราเอลและยูดาห์
9:1 ดังนั้น อิสราเอลทั้งปวงได้ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล และดูเถิด ทะเบียนเหล่านี้ก็บันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ ผู้ถูกกวาดไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนเพราะการละเมิดของพวกเขา
9:2 บัดนี้ พวกแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเขาทั้งหลาย ในบรรดานครของพวกเขานั้น คือคนอิสราเอล พวกปุโรหิต คนเลวี และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร
9:3 และในกรุงเยรูซาเล็ม บางคนในคนยูดาห์ คนเบนยามิน คนเอฟราอิม และคนมนัสเสห์ ได้อาศัยอยู่ที่นั่น
9:4 คืออุธัยเป็นบุตรชายของอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตรชายของอมรี ผู้เป็นบุตรชายของอิมรี ผู้เป็นบุตรชายของบานี ในลูกหลานของเปเรศ ผู้เป็นบุตรชายของยูดาห์
9:5 และจากคนชีโลห์คือ อาสายาห์บุตรหัวปี และบุตรชายทั้งหลายของเขา
9:6 และจากบุตรชายทั้งหลายของเศ-ราห์คือ เยอูเอล กับพี่น้องของพวกเขา รวมเป็นหกร้อยเก้าสิบคน
9:7 และจากลูกหลานของเบนยามินคือ สัลลู ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของหัสเสนูอาห์
9:8 อิบเนยาห์บุตรชายของเยโรฮัม เอลาห์บุตรชายของอุสซี ผู้เป็นบุตรชายของมิครี และเมชุลลามบุตรชายของเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเรอูเอล ผู้เป็นบุตรชายของอิบนียาห์
9:9 และพี่น้องของเขาทั้งหลาย ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา รวมเป็นเก้าร้อยห้าสิบหกคน คนทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

พวกปุโรหิตใหญ่
9:10 และจากพวกปุโรหิตมี เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน
9:11 และอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของศาโดก ผู้เป็นบุตรชายของเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายของอาหิทูบ ซึ่งเป็นผู้ปกครองแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า
9:12 และอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายของมัลคิยาห์ และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรชายของอาดีเอล ผู้เป็นบุตรชายของยาเซราห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของเมชิลเลมิท ผู้เป็นบุตรชายของอิมเมอร์
9:13 และพี่น้องของเขาทั้งหลาย หัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา รวมเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบคน เป็นคนที่มีความสามารถมากที่จะทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

คนเลวีที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
9:14 และจากคนเลวีมี เชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชายของอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ลูกหลานของเมรารี
9:15 และบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมีคาห์ ผู้เป็นบุตรชายของศิครี ผู้เป็นบุตรชายของอาสาฟ
9:16 และโอบาดีห์ ผู้เป็นบุตรชายของเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของกาลาล ผู้เป็นบุตรชายของเยดูธูน และเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาสา ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งหลายของคนเนโทฟาห์
9:17 และพวกผู้เฝ้าประตูคือ ชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อาหิมาน และพี่น้องของพวกเขา ชัลลูมเป็นหัวหน้า
9:18 ผู้ซึ่งประจำอยู่จนบัดนี้ที่พระทวารของกษัตริย์ทางด้านทิศตะวันออก คนเหล่านี้เป็นผู้เฝ้าประตูค่ายของคนเลวี
9:19 และชัลลูมเป็นบุตรชายของโคเร ผู้เป็นบุตรชายของเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายของโคราห์ และพี่น้องของเขา คือครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขา คือคนโคราห์ เป็นผู้ดูแลการงานปรนนิบัติ เป็นผู้เฝ้าประตูของพลับพลา และบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นผู้ดูแลกองทัพของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้ดูแลทางเข้า
9:20 และฟีเนหัส บุตรชายของเอเลอาซาร์ เป็นผู้ครอบครองเหนือเขาทั้งหลายในกาลก่อน และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา
9:21 และเศคาริยาห์ บุตรชายของเมเชเลมิยาห์ เป็นผู้เฝ้าประตูของพลับพลาแห่งชุมนุมชน
9:22 บรรดาคนเหล่านี้ซึ่งได้รับการเลือกให้เป็นผู้เฝ้าประตูที่ธรณีนั้นมีสองร้อยสิบสองคน คนเหล่านี้ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลในบรรดาหมู่บ้านของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งดาวิดและซามูเอลผู้ทำนายได้สถาปนาไว้ในตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขา
9:23 ดังนั้น เขาทั้งหลายและลูกหลานของพวกเขาจึงเป็นผู้ดูแลประตูรั้วแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือพระนิเวศน์แห่งพลับพลา ตามกองเวร
9:24 ผู้ดูแลประตูรั้วอยู่ทั้งสี่ด้าน คือด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้
9:25 และพี่น้องของเขาทั้งหลายซึ่งอยู่ในบรรดาหมู่บ้านของพวกเขาต้องเข้ามาทุก ๆ เจ็ดวัน ตามเวลากำหนดเพื่อจะอยู่กับคนเหล่านี้

หน้าที่สำคัญของคนเลวี
9:26 เพราะนายประตูรั้วทั้งสี่คน ผู้เป็นคนเลวีนั้น มีตำแหน่งหน้าที่และเป็นผู้ดูแลห้องและคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า
9:27 และเขาทั้งหลายพักอาศัยอยู่รอบพระนิเวศน์ของพระเจ้า เพราะหน้าที่เฝ้าตกอยู่กับพวกเขา และเขาทั้งหลายมีหน้าที่เปิดทุกเช้า
9:28 และบางคนในเขาทั้งหลายมีหน้าที่ดูแลภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรนนิบัติ เพื่อพวกเขาจะเบิกภาชนะนั้นออกไปและส่งภาชนะนั้นเข้ามาโดยต้องนับทุกครั้ง
9:29 และบางคนในเขาทั้งหลายได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลภาชนะเหล่านั้น และดูแลเครื่องใช้ทั้งสิ้นของสถานบริสุทธิ์ และดูแลแป้งละเอียด น้ำองุ่น น้ำมัน กำยาน และเครื่องเทศ
9:30 และบางคนซึ่งเป็นลูกหลานของพวกปุโรหิตก็เตรียมเครื่องเทศผสม
9:31 และมัททีธิยาห์คนเลวีคนหนึ่ง ผู้เป็นบุตรหัวปีของชัลลูม คนโคราห์ มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ดูแลสิ่งต่าง ๆ ที่ปิ้งในกระทะเหล็ก
9:32 และพี่น้องของเขาทั้งหลายบางคน ซึ่งเป็นลูกหลานของโคฮาท เป็นผู้ดูแลขนมปังหน้าพระพักตร์ เพื่อจัดเตรียมขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้ทุกวันสะบาโต
9:33 และคนเหล่านี้เป็นพวกนักร้อง คือหัวหน้าของบรรพบุรุษของคนเลวี ผู้อาศัยอยู่ในห้องต่าง ๆ ในพระวิหารไม่ต้องทำการปรนนิบัติอย่างอื่น ด้วยว่าพวกเขาอยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืน
9:34 คนเหล่านี้เป็นบรรดาหัวหน้าของคนเลวี ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา เป็นชั้นหัวหน้า คนเหล่านี้อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม

สายตระกูลของซาอูล
9:35 และในกิเบโอน เยฮีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ที่นั่น ภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์
9:36 และบุตรชายหัวปีของท่านชื่อ อับโดน แล้วก็มี ศูร์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ
9:37 เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์ และมิกโลท
9:38 และมิกโลทให้กำเนิดชิเมอัม และคนเหล่านี้อาศัยอยู่กับพี่น้องของเขาทั้งหลายในกรุงเยรูซาเล็มด้วย คืออาศัยอยู่ตรงหน้าพี่น้องของพวกเขา
9:39 และเนอร์ให้กำเนิดคีช และคีชให้กำเนิดซาอูล และซาอูลให้กำเนิดโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล
9:40 และบุตรชายของโยนาธานคือเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กำเนิดมีคาห์
9:41 และบุตรชายทั้งหลายของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส
9:42 และอาหัสให้กำเนิดยาราห์ และยาราห์ให้กำเนิดอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี และศิมรีให้กำเนิดโมซา
9:43 และโมซาให้กำเนิดบิเนอา และบุตรชายของบิเนอาคือเรไฟยาห์ บุตรชายของเรไฟยาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล
9:44 และอาเซลมีบุตรชายหกคน ชื่อของคนเหล่านี้คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาเซล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope