กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

กองเวรของลูกหลานอาโรน
24:1 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นกองเวรของลูกหลานของอาโรน บุตรชายทั้งหลายของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์
24:2 แต่นาดับและอาบีฮูสิ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่มีบุตร ดังนั้นเอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงทำหน้าที่ปุโรหิต
24:3 และดาวิดทรงจัดแบ่งพวกเขาเป็นเวร ทั้งศาโดกแห่งพงศ์พันธุ์ของเอเลอาซาร์ และอาหิเมเลคแห่งพงศ์พันธุ์ของอิธามาร์ ตามหน้าที่ในการปรนนิบัติของเขาทั้งหลาย
24:4 และมีหัวหน้าในพวกบุตรชายทั้งหลายของเอเลอาซาร์มากกว่าในพวกบุตรชายทั้งหลายของอิธามาร์ และพวกเขาจึงถูกจัดแบ่งดังนี้ ในท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของเอเลอาซาร์มีสิบหกคนเป็นหัวหน้าตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และในท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของอิธามาร์มีแปดคนตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
24:5 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงถูกจัดแบ่งโดยการจับสลากเหมือนกันหมด เพราะว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของสถานบริสุทธิ์ และบรรดาเจ้าหน้าที่แห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า มาจากทั้งบุตรชายทั้งหลายของเอเลอาซาร์และบุตรชายทั้งหลายของอิธามาร์
24:6 และเชไมอาห์บุตรชายของเนธันเอลผู้เป็นอาลักษณ์ คนหนึ่งในคนเลวี ได้บันทึกรายชื่อเหล่านี้ไว้ต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ และต่อหน้าพวกประมุข ศาโดกผู้เป็นปุโรหิต อาหิเมเลคบุตรชายของอาบียาธาร์ และต่อหน้าหัวหน้าของบรรพบุรุษของพวกปุโรหิตและของคนเลวี คือได้จับสลากครอบครัวสำคัญหนึ่งครอบครัวจากเอเลอาซาร์ และจับสลากครอบครัวสำคัญหนึ่งครอบครัวจากอิธามาร์
24:7 บัดนี้ สลากแรกตกแก่เยโฮยาริบ ที่สองตกแก่เยดายาห์
24:8 ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม
24:9 ที่ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่หกแก่มิยามิน
24:10 ที่เจ็ดแก่ฮักโขส ที่แปดแก่อาบียาห์
24:11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิยาห์
24:12 ที่สิบเอ็ดแก่เอลียาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม
24:13 ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ
24:14 ที่สิบห้าแก่บิลกาห์ ที่สิบหกแก่อิมเมอร์
24:15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร์ ที่สิบแปดแก่อัฟเซส
24:16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยี่สิบแก่เยเฮเซเคล
24:17 ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล
24:18 ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์ ที่ยี่สิบสี่แก่มาอาซิยาห์
24:19 เหล่านี้เป็นหน้าที่กำหนดของเขาทั้งหลายในการปรนนิบัติของพวกเขาที่จะเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ตามระเบียบของเขาทั้งหลายที่อาโรนบิดาของพวกเขาได้ตั้งไว้ ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท
24:20 และลูกหลานของเลวีที่เหลืออยู่คือ จากบุตรชายทั้งหลายของอัมรามคือ ชูบาเอล จากบุตรชายทั้งหลายของชูบาเอลคือ เยเดยาห์
24:21 เกี่ยวกับเรหับยาห์ จากบุตรชายทั้งหลายของเรหับยาห์คือ อิสชีอาห์ ผู้เป็นคนแรก
24:22 จากคนอิสฮาร์คือ เชโลโมท จากบุตรชายทั้งหลายของเชโลโมทคือ ยาหาท
24:23 และบุตรชายทั้งหลายของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผู้เป็นคนแรก อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม เยคาเมอัมที่สี่
24:24 จากบุตรชายทั้งหลายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ จากบุตรชายทั้งหลายของมีคาห์คือ ชามีร
24:25 น้องชายของมีคาห์คือ อิสชีอาห์ จากบุตรชายทั้งหลายของอิสชีอาห์คือ เศคาริยาห์

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
24:26 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือ มาห์ลีและมูชี บุตรชายทั้งหลายของยาอาซียาห์คือ เบโน
24:27 ลูกหลานของเมรารีโดยยาอาซียาห์ ได้แก่ เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี
24:28 ของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย
24:29 เกี่ยวกับคีช บุตรชายของคีชคือ เยราเมเอล
24:30 บุตรชายทั้งหลายของมูชีเช่นกันคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของคนเลวี ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
24:31 คนเหล่านี้เช่นกันได้จับสลากพร้อมกับพี่น้องของพวกเขาคือ ลูกหลานของอาโรน ต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ดาวิด ต่อหน้าศาโดก อาหิเมเลค และหัวหน้าของบรรพบุรุษของพวกปุโรหิตและของคนเลวี คือหัวหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษได้จับสลากพร้อมกับพวกน้องชายของเขาทั้งหลาย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope