กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

บุตรชายทั้งหลายของอิสราเอล
2:1 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิสราเอล ชื่อ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน
2:2 ดาน โยเซฟ และเบนยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์

บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์
2:3 บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์ชื่อ เอร์ โอนัน และเช-ลาห์ ทั้งสามคนนี้บุตรสาวของชูวาคนคานาอันให้กำเนิดแก่ท่าน และเอร์บุตรหัวปีของยูดาห์นั้นเป็นคนชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสังหารเขาเสีย
2:4 และทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านก็ให้กำเนิดบุตรชื่อเปเรศและเศ-ราห์ให้ท่าน บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์มีห้าคนด้วยกัน
2:5 บุตรชายทั้งสองของเปเรศชื่อเฮสโรน และฮามูล
2:6 และบุตรชายทั้งหลายของเศ-ราห์ ชื่อ ศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดารา ห้าคนด้วยกัน
2:7 และบุตรชายของคารมี ชื่อ อาคาน ผู้นำความเดือดร้อนให้แก่อิสราเอล ผู้ละเมิดในเรื่องสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้น
2:8 และบุตรชายของเอธานชื่อ อาซาริยาห์
2:9 บุตรชายทั้งหลายของเฮสโรนซึ่งกำเนิดแก่ท่านนั้น ชื่อ เยราเมเอล ราม และเคลุบัย
2:10 และรามให้กำเนิดบุตรชื่ออัมมีนาดับ และอัมมีนาดับให้กำเนิดบุตรชื่อนาโชน เจ้านายในบุตรทั้งหลายของยูดาห์
2:11 และนาโชนให้กำเนิดบุตรชื่อสัลมา และสัลมาให้กำเนิดบุตรชื่อโบอาส
2:12 และโบอาสให้กำเนิดบุตรชื่อโอเบด และโอเบดให้กำเนิดบุตรชื่อเจสซี

ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี
2:13 และเจสซีให้กำเนิดเอลีอับบุตรหัวปีของท่าน อาบีนาดับที่สอง ชิเมอาที่สาม
2:14 เนธันเอลที่สี่ รัดดัยที่ห้า
2:15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด
2:16 พี่สาวทั้งสองของพวกเขา ชื่อ เศรุยาห์ และอาบีกายิล และบุตรชายทั้งหลายของเศรุยาห์ชื่ออาบีชัย โยอาบและอาสาเฮล สามคนด้วยกัน
2:17 และอาบีกายิลให้กำเนิดบุตรชื่ออามาสา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอร์คนอิชมาเอล

ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ
2:18 และคาเลบบุตรชายของเฮสโรนให้กำเนิดบุตรหลายคนกับอาซูบาห์ภรรยาของตน และกับเยรีโอท บุตรชายทั้งหลายของนาง ชื่อ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน
2:19 และเมื่ออาซูบาห์สิ้นชีพแล้ว คาเลบได้แต่งงานกับเอฟราธาห์ ผู้ให้กำเนิดบุตรชื่อเฮอร์ให้แก่ท่าน
2:20 และเฮอร์ให้กำเนิดบุตรชื่ออุรี และอุรีให้กำเนิดบุตรชื่อเบซาเลล

ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร์
2:21 และภายหลังเฮสโรนได้เข้าหาบุตรสาวของมาคีร์บิดาของกิเลอาด ท่านได้แต่งงานกับนางเมื่อท่านมีอายุหกสิบปี และนางได้กำเนิดบุตรให้ท่านชื่อ เสกุบ
2:22 และเสกุบให้กำเนิดบุตรชื่อยาอีร์ ผู้มีเมืองยี่สิบสามเมืองในแผ่นดินแห่งกิเลอาด
2:23 และเขาได้ยึดเกชูร์กับอารัม พร้อมกับเมืองต่าง ๆ ของยาอีร์ จากพวกเขา พร้อมกับเมืองเคนาท กับบรรดาชนบทของเมืองนั้น คือหกสิบชนบทด้วยกัน ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นของลูกหลานของมาคีร์บิดาของกิเลอาด
2:24 และหลังจากนั้นเฮสโรนได้สิ้นชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แล้วอาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนก็คลอดบุตรให้แก่เขาชื่ออัชฮูร์ผู้เป็นบิดาของเทโคอา

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล
2:25 และบุตรชายทั้งหลายของเยราเมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรน ชื่อ ราม บุตรหัวปีของท่าน บุนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิยาห์
2:26 เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีชื่อว่า อาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนัม
2:27 และบุตรชายทั้งหลายของรามบุตรหัวปีของเยราเมเอลชื่อ มาอัส ยามีน และเอเคอร์
2:28 และบุตรชายทั้งหลายของโอนัมชื่อ ชัมมัยและยาดา และบุตรชายทั้งสองของชัมมัยชื่อ นาดับและอาบีชูร์
2:29 และภรรยาของอาบีชูร์ชื่ออาบีฮาอิล และนางคลอดอัคบานและโมลิดให้ท่าน
2:30 และบุตรชายทั้งสองของนาดับชื่อ เสเลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้สิ้นชีพไม่มีบุตร
2:31 และบุตรชายของอัปปาอิมชื่อ อิชอี และบุตรชายของอิชอีชื่อ เชชัน และบุตรของเชชันชื่อ อัคลัย
2:32 และบุตรชายทั้งสองของยาดาน้องชายของชัมมัยชื่อ เยเธอร์ และโยนาธาน และเยเธอร์สิ้นชีพไม่มีบุตร
2:33 และบุตรชายทั้งสองของโยนาธานชื่อ เปเลท และศาซา คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเยราเมเอล

ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
2:34 บัดนี้ เชชันไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว และเชชันมีทาสชาวอียิปต์คนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า ยารฮา
2:35 และเชชันได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็คลอดบุตรให้เขาชื่อ อัททัย
2:36 และอัททัยให้กำเนิดบุตรชื่อนาธัน และนาธันให้กำเนิดบุตรชื่อศาบาด
2:37 และศาบาดให้กำเนิดบุตรชื่อเอฟลาล และเอฟลาลให้กำเนิดบุตรชื่อโอเบด
2:38 และโอเบดให้กำเนิดบุตรชื่อเยฮู และเยฮูให้กำเนิดบุตรชื่ออาซาริยาห์
2:39 และอาซาริยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเฮเลส และเฮเลสให้กำเนิดบุตรชื่อเอเลอาสาห์
2:40 และเอเลอาสาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อสิสะมัย และสิสะมัยให้กำเนิดบุตรชื่อชัลลูม
2:41 และชัลลูมให้กำเนิดบุตรชื่อเยคามิยาห์ และเยคามิยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเอลีชามา

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
2:42 บัดนี้ บุตรชายทั้งหลายของคาเลบน้องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชาบุตรหัวปีของท่าน ผู้เป็นบิดาของศิฟ และบุตรชายทั้งหลายของมาเรชาห์ ผู้เป็นบิดาของเฮโบรน
2:43 และบุตรชายทั้งหลายของเฮโบรนชื่อ โคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา
2:44 และเชมาให้กำเนิดบุตรชื่อราฮัม ผู้เป็นบิดาของโยรเคอัม และเรเคมให้กำเนิดบุตรชื่อชัมมัย
2:45 และบุตรชายของชัมมัย ชื่อ มาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์
2:46 และเอฟาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดบุตรทั้งหลายชื่อฮาราน โมซาและกาเซส และฮารานให้กำเนิดบุตรชื่อกาเซส
2:47 และบุตรชายทั้งหลายของยาดัยชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลธ เอฟาห์ และชาอัฟ
2:48 มาอาคาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดบุตรทั้งสองชื่อเชเบอร์และทีรหะนาห์
2:49 เช่นกันนางคลอดบุตรชื่อชาอัฟ ผู้เป็นบิดาของมัดมันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอาด้วย และบุตรสาวของคาเลบชื่ออัคสาห์

ตั้งแต่คาเลบบุตรชายของเฮอร์
2:50 คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์ บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ ชื่อ โชบาล บิดาของคีริยาทเยอาริม
2:51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม ฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์
2:52 และโชบาลบิดาของคีริยาทเยอาริมมีบุตรชายทั้งหลายชื่อ ฮาโรเอห์ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท
2:53 และครอบครัวต่าง ๆ ของคีริยาทเยอาริม คือคนอิทไรต์ คนปุไท คนชุมัท คนมิชรา จากคนเหล่านี้บังเกิดคนโศราห์ และคนเอชทาโอล
2:54 บุตรชายทั้งหลายของสัลมา ชื่อ เบธเลเฮม คนเนโทฟาห์ อาทาโรท วงศ์วานของโยอาบ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท ผู้เป็นคนโศราห์
2:55 และครอบครัวต่าง ๆ ของพวกอาลักษณ์ซึ่งอาศัยอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ คนทิราไธต์ คนชิเมอา และคนสุคา คนเหล่านี้เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮามัท ผู้เป็นบิดาวงศ์วานของเรคาบ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope