กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดนับจำนวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)
21:1 และซาตานได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอล และยั่วยุดาวิดให้นับคนอิสราเอล
21:2 และดาวิดตรัสกับโยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพว่า “จงไปนับจำนวนคนอิสราเอลตั้งแต่เมืองเบเออร์เชบาถึงเมืองดาน และนำรายงานจำนวนรวมของเขาทั้งหลายมาให้เราเพื่อเราจะได้ทราบ”
21:3 และโยอาบทูลตอบว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงเพิ่มประชากรของพระองค์อีกร้อยเท่าของที่มีอยู่แล้ว แต่ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ประชากรนี้ทั้งสิ้นเป็นผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพระองค์มิใช่หรือ ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงต้องการสิ่งนี้ ไฉนพระองค์จึงทรงเป็นเหตุแห่งการละเมิดต่ออิสราเอล”
21:4 อย่างไรก็ตาม โยอาบต้องยอมจำนนต่อพระดำรัสของกษัตริย์ ดังนั้นโยอาบจึงออกเดินทาง และไปตลอดทั่วคนอิสราเอลทั้งสิ้น และกลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม
21:5 และโยอาบก็ถวายจำนวนประชากรที่นับได้แด่ดาวิด และคนอิสราเอลทั้งสิ้นมีหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนที่ชักดาบ และในยูดาห์มีสี่แสนเจ็ดหมื่นคนที่ชักดาบ
21:6 แต่ท่านไม่ได้นับคนเลวีและคนเบนยามินท่ามกลางจำนวนคนเหล่านั้น เพราะว่าพระดำรัสของกษัตริย์เป็นที่น่ารังเกียจแก่โยอาบ

ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
21:7 และพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งนี้ ฉะนั้นพระองค์จึงทรงโจมตีคนอิสราเอล
21:8 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ได้กระทำบาปใหญ่ยิ่ง เพราะเหตุว่าข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนี้ แต่บัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชั่วช้าของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้กระทำการอย่างโง่เขลามาก”
21:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกาดผู้ทำนายของดาวิดว่า
21:10 “จงไปบอกดาวิดว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ง เพื่อเราจะได้กระทำอย่างนั้นแก่เจ้า’”
21:11 ดังนั้น กาดจึงมาเข้าเฝ้าดาวิดและกราบทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าจงเลือกเอา
21:12 การกันดารอาหารสามปี หรือการล้างผลาญโดยศัตรูทั้งหลายของเจ้าสามเดือนขณะที่ดาบของบรรดาศัตรูของเจ้าจะไล่ทันเจ้า หรือมิฉะนั้นดาบของพระเยโฮวาห์สามวันคือโรคระบาดในแผ่นดิน และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ทำลายทั่วไปในเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอล ฉะนั้นบัดนี้ขอพระองค์ทรงตรึกตรองว่าจะให้ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ผู้ได้ทรงส่งข้าพระองค์มาว่าประการใด”
21:13 และดาวิดตรัสกับกาดว่า “เราถูกบีบคั้นจริง ๆ บัดนี้ขอให้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุณาคุณของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก แต่ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลย”
21:14 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอล และมีคนอิสราเอลล้มตายเจ็ดหมื่นคน
21:15 และพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทำลายกรุงนั้นเสีย และขณะเมื่อท่านจะลงมือทำลาย พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตร และพระองค์ทรงกลับพระทัยในเหตุร้ายนั้น และตรัสกับทูตสวรรค์ผู้ทำลายนั้นว่า “พอแล้ว ยับยั้งมือของเจ้าไว้” และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ยืนอยู่ข้างลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส
21:16 และดาวิดแหงนพระพักตร์และทรงเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่ระหว่างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ โดยมีดาบที่ชักออกอยู่ในมือของท่านซึ่งเหยียดออกเหนือกรุงเยรูซาเล็ม แล้วดาวิดและพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล ผู้ได้สวมผ้ากระสอบแล้ว ก็ซบหน้าของตนลง
21:17 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์มิใช่หรือที่บัญชาให้นับประชากร คือข้าพระองค์เป็นผู้ได้กระทำบาปและได้กระทำความชั่วร้ายเป็นแน่ แต่บรรดาแกะเหล่านี้ พวกเขาได้กระทำสิ่งใด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และอยู่เหนือวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์ แต่ขออย่าให้อยู่เหนือประชากรของพระองค์ ที่พวกเขาจะได้รับโรคระบาดนี้”

พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนัน (อาราวนาห์) ให้เป็นที่สร้างพระวิหาร (2 ซมอ 24:18-25)
21:18 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์บัญชากาดให้ทูลดาวิดว่า ดาวิดควรขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส
21:19 และดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตามถ้อยคำของกาด ซึ่งท่านได้กราบทูลในพระนามของพระเยโฮวาห์
21:20 และโอรนันหันมาและเห็นทูตสวรรค์องค์นั้น และบุตรชายสี่คนของท่านที่อยู่กับท่านก็ซ่อนตัวเสีย เวลานั้นโอรนันกำลังนวดข้าวสาลีอยู่
21:21 และขณะเมื่อดาวิดเสด็จมายังโอรนัน โอรนันมองดูและเห็นดาวิด และออกไปจากลานนวดข้าวและถวายบังคมดาวิดด้วยซบหน้าของตนลงถึงดิน
21:22 แล้วดาวิดตรัสกับโอรนันว่า “ขอให้ลานนวดข้าวนี้แก่เราเถิด เพื่อเราจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในลานนั้น เจ้าจะต้องให้ลานนั้นแก่เราตามราคาเต็ม เพื่อว่าโรคระบาดนั้นจะถูกยับยั้งไว้จากประชากร”
21:23 และโอรนันกราบทูลดาวิดว่า “ขอพระองค์ทรงรับลานนวดข้าวนี้ไปเถิด และขอกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์เถิด ดูเถิด ข้าพระองค์ขอถวายวัวตัวผู้สำหรับเครื่องเผาบูชาด้วย และถวายเลื่อนนวดข้าวให้เป็นฟืน และถวายข้าวสาลีเป็นเครื่องธัญญบูชาแด่พระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายหมด”
21:24 และกษัตริย์ดาวิดตรัสกับโอรนันว่า “หามิได้ แต่จริง ๆ แล้วเราจะซื้อเอาตามราคาเต็ม ด้วยว่าเราจะไม่เอาสิ่งของของเจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรือถวายเครื่องเผาบูชาโดยที่ไม่เสียค่าอะไรเลย”
21:25 ดังนั้น ดาวิดจึงทรงชำระให้โอรนันเป็นทองคำน้ำหนักหกร้อยเชเขลเพื่อสถานที่นั้น
21:26 และดาวิดทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น และถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชาต่าง ๆ และกราบทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครื่องเผาบูชานั้น
21:27 และพระเยโฮวาห์ก็ทรงบัญชาทูตสวรรค์องค์นั้น และท่านก็เอาดาบของตนกลับใส่ฝักเสีย
21:28 ครั้งนั้น เมื่อดาวิดทรงเห็นว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงตอบพระองค์ในลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส พระองค์จึงทรงถวายสัตวบูชาที่นั่น
21:29 ด้วยว่าในเวลานั้นพลับพลาของพระเยโฮวาห์ซึ่งโมเสสได้สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารและแท่นเครื่องเผาบูชา อยู่ในสถานบูชาบนที่สูงที่กิเบโอน
21:30 แต่ดาวิดไม่สามารถไปทูลถามพระเจ้าที่นั่นได้ เพราะพระองค์ทรงเกรงกลัวเพราะเหตุดาบของทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope