กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

มนัสเสห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)
21:1 มนัสเสห์มีพระชนมายุสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาห้าสิบห้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เฮฟซีบาห์
21:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกคนต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
21:3 เพราะพระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงขึ้นใหม่ ซึ่งเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงทำลายเสียนั้น และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายสำหรับพระบาอัล และทรงสร้างเสารูปเคารพ เหมือนอย่างที่อาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงกระทำ และทรงนมัสการบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น
21:4 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “เราจะบรรจุนามของเราไว้ในกรุงเยรูซาเล็ม”
21:5 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาต่าง ๆ สำหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
21:6 และพระองค์ทรงให้เหล่าโอรสของพระองค์ลุยไฟ และทรงถือฤกษ์ยาม ทรงใช้เวทมนตร์ ทรงติดต่อกับพวกคนทรงและพ่อมดแม่มด พระองค์ทรงกระทำความชั่วเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อจะยั่วยุพระองค์ให้ทรงพระพิโรธ
21:7 และพระองค์ทรงตั้งรูปเคารพแกะสลักอันหนึ่งของเสารูปเคารพนั้นที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในพระนิเวศน์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับดาวิดและกับซาโลมอนโอรสของพระองค์เกี่ยวกับพระนิเวศน์นั้นว่า “ในนิเวศน์นี้และในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเราได้เลือกออกจากเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว้เป็นนิตย์
21:8 ทั้งเราจะไม่ทำให้บรรดาเท้าของคนอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายอีก ถ้าพวกเขาเพียงแต่ระวังที่จะกระทำตามทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขาทั้งหลายไว้ และตามราชบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาพวกเขา”
21:9 แต่เขาทั้งหลายไม่ตั้งใจฟัง และมนัสเสห์ชักจูงพวกเขาให้กระทำชั่วร้ายมากยิ่งกว่าบรรดาประชาชาติกระทำเสียอีก ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำลายเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

พระเจ้าทรงเตือนเรื่องความชั่วช้าของมนัสเสห์
21:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสโดยเหล่าผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า
21:11 “เพราะว่ามนัสเสห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้กระทำการอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และได้ประพฤติชั่วยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงที่คนอาโมไรต์ได้กระทำ ซึ่งอยู่มาก่อนพระองค์ และได้ทรงกระทำให้ยูดาห์ทำบาปด้วยรูปเคารพทั้งหลายของพระองค์ด้วย
21:12 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘ดูเถิด เรากำลังนำเหตุร้ายยิ่งนักมาถึงกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ จนผู้ใดก็ตามซึ่งได้ยินแล้วหูทั้งสองของเขาจะซ่าไป
21:13 และเราจะเอาเชือกอย่างที่วัดกรุงสะมาเรียขึงเหนือกรุงเยรูซาเล็ม และใช้ลูกดิ่งอย่างที่วัดราชวงศ์ของอาหับ และเราจะเช็ดกรุงเยรูซาเล็มอย่างคนเช็ดชาม คือเช็ดชามและคว่ำมันเสีย
21:14 และเราจะทอดทิ้งมรดกส่วนที่เหลือของเรา และมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของเหล่าศัตรูของพวกเขา และเขาทั้งหลายจะเป็นเหยื่อ และเป็นของริบของศัตรูทั้งสิ้นของพวกเขา
21:15 เพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเรา และได้ยั่วยุเราให้โกรธ ตั้งแต่วันที่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายได้ออกมาจากอียิปต์ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้’”

มนัสเสห์ ผู้กระทำให้โลหิตตก สิ้นพระชนม์ (2 พศด 33:18-20)
21:16 ยิ่งกว่านั้น มนัสเสห์ทรงกระทำให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกเป็นอันมาก จนพระองค์ได้ทรงให้กรุงเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยโลหิตนั้น จากสุดปลายข้างหนึ่งจนถึงอีกข้างหนึ่ง นอกเหนือจากบาปที่พระองค์ทรงกระทำในการให้ยูดาห์ทำบาป โดยประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
21:17 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของมนัสเสห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และบาปของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
21:18 และมนัสเสห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้ในพระอุทยานริมพระราชวังของพระองค์เองในสวนของอุสซาห์ และอาโมนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

อาโมนครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
21:19 อาโมนมีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสองปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเมชุลเลเมทบุตรสาวของฮารูสชาวโยทบาห์
21:20 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ
21:21 และพระองค์ทรงดำเนินในทางทั้งสิ้นซึ่งบิดาของพระองค์ทรงดำเนิน และปรนนิบัติรูปเคารพเหล่านั้นซึ่งบิดาของพระองค์ทรงปรนนิบัติ และนมัสการรูปเหล่านั้น
21:22 และพระองค์ทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ และไม่ได้ทรงดำเนินในมรรคาของพระเยโฮวาห์

อาโมนสิ้นพระชนม์ โยสิยาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
21:23 และพวกผู้รับใช้ของอาโมนร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์ และประหารกษัตริย์ในพระราชวังของพระองค์เอง
21:24 และประชากรแห่งแผ่นดินนั้นประหารทุกคนที่ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมน และประชากรแห่งแผ่นดินตั้งโยสิยาห์โอรสของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์แทนพระองค์
21:25 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอาโมนซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
21:26 และพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ในสวนของอุสซาห์ และโยสิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope