กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

อาหัสครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 28:1)
16:1 ในปีที่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลของเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ อาหัสโอรสของโยธามกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครอง
16:2 อาหัสมีพระชนมายุยี่สิบพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม และไม่ได้ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์
16:3 แต่พระองค์ทรงดำเนินในทางของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล ใช่แล้ว และทรงให้โอรสของพระองค์ลุยไฟ ตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกคนต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
16:4 และพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูง และบนเนินสูงเหล่านั้น และใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น

ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุกยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
16:5 แล้วเรซีนกษัตริย์แห่งซีเรียและเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงยกขึ้นมาทำสงครามกับกรุงเยรูซาเล็ม และกษัตริย์ทั้งสองได้ล้อมอาหัสไว้ แต่ไม่สามารถพิชิตพระองค์ได้
16:6 ในเวลานั้น เรซีนกษัตริย์แห่งซีเรียทรงตีเมืองเอลัทคืนมาให้ซีเรีย และทรงขับไล่พวกยิวเสียจากเอลัท และคนซีเรียมายังเอลัท และอาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้
16:7 ดังนั้น อาหัสจึงทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของท่าน และเป็นบุตรชายของท่าน ขอเชิญขึ้นมาและช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของกษัตริย์แห่งซีเรีย และจากมือของกษัตริย์แห่งอิสราเอล ผู้ซึ่งลุกขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้า”
16:8 และอาหัสทรงนำเอาเงินและทองคำซึ่งมีอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์ และส่งเป็นของกำนัลถวายแด่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
16:9 และกษัตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงฟังพระองค์ เพราะกษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงยกทัพขึ้นไปต่อสู้เมืองดามัสกัสและยึดเมืองนั้นได้ และจับชาวเมืองนั้นไปเป็นเชลยยังเมืองคีร์ และทรงประหารเรซีนเสีย
16:10 และกษัตริย์อาหัสเสด็จไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อจะพบกับทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และทรงเห็นแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่เมืองดามัสกัส และกษัตริย์อาหัสทรงส่งแบบจำลองแท่นบูชาไปยังอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตพร้อมทั้งแบบแปลนตามลักษณะการสร้างแท่นบูชานั้น
16:11 และอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้สร้างแท่นบูชานั้นตามแบบทุกประการซึ่งกษัตริย์อาหัสได้ส่งมาจากเมืองดามัสกัส ดังนั้นอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตจึงสร้างแท่นบูชานั้นก่อนที่กษัตริย์อาหัสเสด็จมาจากเมืองดามัสกัส
16:12 และเมื่อกษัตริย์เสด็จมาจากเมืองดามัสกัสแล้ว กษัตริย์ก็ทรงเห็นแท่นบูชานั้น และกษัตริย์ทรงเข้ามาใกล้แท่นบูชาและถวายบนแท่นบูชานั้น
16:13 และพระองค์ทรงเผาเครื่องเผาบูชาของพระองค์ และเครื่องธัญญบูชาของพระองค์ และทรงเทเครื่องดื่มบูชาของพระองค์ และทรงพรมเลือดแห่งเครื่องสันติบูชาของพระองค์ลงบนแท่นบูชานั้น
16:14 และพระองค์ทรงย้ายแท่นบูชาทองเหลือง ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ออกเสียจากด้านหน้าของพระนิเวศน์ จากสถานที่ระหว่างแท่นบูชานั้นและพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และตั้งแท่นบูชาทองเหลืองนั้นไว้ทางด้านทิศเหนือของแท่นบูชานั้น
16:15 และกษัตริย์อาหัสทรงบัญชาอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตว่า “บนแท่นบูชาใหญ่นี้จงเผาเครื่องเผาบูชาตอนเช้าและเครื่องธัญญบูชาตอนเย็น และเครื่องเผาบูชาของกษัตริย์ และเครื่องธัญญบูชาของพระองค์ พร้อมกับเครื่องเผาบูชาของบรรดาประชากรแห่งแผ่นดิน และเครื่องธัญญบูชาของเขาทั้งหลาย และเครื่องดื่มบูชาของเขาทั้งหลาย และจงพรมเลือดทั้งหมดของเครื่องเผาบูชาและเลือดทั้งหมดของเครื่องสัตวบูชาบนแท่นบูชานั้น ส่วนแท่นบูชาทองเหลืองจะเป็นที่ที่เราจะทูลถามพระเจ้า”
16:16 ดังนั้น อุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตจึงกระทำการเหล่านี้ทั้งสิ้นตามที่กษัตริย์อาหัสทรงบัญชา
16:17 และกษัตริย์อาหัสทรงตัดแผงของแท่นรองรับเหล่านั้นออก และทรงยกอ่างออกไปจากแท่นรองรับเหล่านั้น และทรงเอาขันสาครลงมาเสียจากวัวทองเหลืองเหล่านั้นที่รองอยู่ และทรงวางขันสาครนั้นไว้บนพื้นก้อนหิน
16:18 และศาลาสำหรับวันสะบาโตซึ่งเขาทั้งหลายได้สร้างไว้ในพระนิเวศน์ และทางเข้าชั้นนอกสำหรับกษัตริย์นั้น พระองค์ทรงย้ายเสียจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพราะเห็นแก่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย

อาหัสสิ้นพระชนม์ กษัตริย์เฮเซคียาห์ขึ้นครอบครองแทน (2 พศด 28:26-27)
16:19 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอาหัส ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
16:20 และอาหัสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope