กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

โยสิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 34:1)
22:1 โยสิยาห์มีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยดีดาห์บุตรสาวของอาดายาห์ชาวโบสคาท
22:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดำเนินในมรรคาทั้งสิ้นของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และไม่ได้ทรงหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
22:3 และต่อมา ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของกษัตริย์โยสิยาห์ กษัตริย์ทรงส่งชาฟานบุตรชายของอาซาลิยาห์ บุตรชายของเมชุลลามราชเลขา ไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ตรัสว่า
22:4 “จงขึ้นไปหาฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิต เพื่อให้ท่านรวมเงินซึ่งถูกนำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งบรรดาผู้เฝ้าประตูได้เก็บรวบรวมจากประชากร
22:5 และให้เขาทั้งหลายมอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาผู้ซึ่งทำงานนั้นผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และให้พวกเขาจ่ายเงินนั้นแก่คนงานทั้งหลายผู้ซึ่งทำงานนั้นในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อจะทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์
22:6 คือให้แก่บรรดาช่างไม้ และแก่ช่างก่อสร้าง และแก่ช่างปูน และเพื่อซื้อไม้และหินสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศน์”
22:7 แต่ไม่ได้ขอบัญชีจากคนเหล่านั้นเรื่องเงินที่มอบใส่มือของเขาทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาปฏิบัติงานอย่างสัตย์ซื่อ

พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
22:8 และฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิตพูดกับชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้าได้พบหนังสือพระราชบัญญัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์” และฮิลคียาห์มอบหนังสือนั้นให้ชาฟานและท่านก็อ่านมัน
22:9 และชาฟานราชเลขามาเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลรายงานต่อกษัตริย์อีก และกราบทูลว่า “พวกผู้รับใช้ของพระองค์ได้เก็บรวบรวมเงินที่พบในพระนิเวศน์แล้ว และได้มอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาคนที่ทำงานนั้นผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”
22:10 และชาฟานราชเลขาทูลกษัตริย์ว่า “ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้มอบหนังสือม้วนหนึ่งแก่ข้าพระองค์” และชาฟานก็อ่านหนังสือนั้นต่อพระพักตร์ของกษัตริย์
22:11 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินถ้อยคำของหนังสือแห่งพระราชบัญญัติแล้ว พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์
22:12 และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิต อาหิคัมบุตรชายของชาฟาน อัคโบร์บุตรชายของมีคายาห์ ชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์ ตรัสว่า
22:13 “เจ้าทั้งหลายจงไปทูลถามพระเยโฮวาห์เพื่อเรา เพื่อประชากรและเพื่อยูดาห์ทั้งหมดเกี่ยวกับบรรดาถ้อยคำในหนังสือนี้ที่ได้ถูกค้นพบ เพราะว่าพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซึ่งพลุ่งขึ้นต่อเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงนัก เพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเราไม่ได้ตั้งใจฟังถ้อยคำทั้งหลายของหนังสือนี้ เพื่อกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเราทั้งหลาย”
22:14 ดังนั้น ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิต และอาหิคัม และอัคโบร์ และชาฟาน และอาสายาห์ จึงไปหาฮุลดาห์หญิงผู้พยากรณ์ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์ บุตรชายของฮารฮัสผู้ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั้นนางอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวิทยาลัย) และเขาทั้งหลายสนทนากับนาง

คำพยากรณ์ของฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)
22:15 และนางพูดกับพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘จงบอกชายคนที่ได้ส่งพวกเจ้ามาหาเรานั้นว่า
22:16 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือสถานที่นี้ และเหนือชาวเมืองนี้ คือบรรดาถ้อยคำในหนังสือซึ่งกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้อ่านนั้น
22:17 เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเรา และได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่น ๆ เพื่อพวกเขาจะยั่วยุเราให้โกรธด้วยการงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจะพลุ่งขึ้นต่อสถานที่นี้ และจะไม่ถูกดับเสีย”
22:18 แต่สำหรับกษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ได้ส่งเจ้าทั้งหลายมาถามพระเยโฮวาห์นั้น พวกเจ้าจงกล่าวแก่เขาดังนี้ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำที่เจ้าได้ยินแล้ว
22:19 เพราะว่าจิตใจของเจ้าอ่อนโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้าได้ยินว่าเราได้กล่าวอะไรบ้างต่อสู้สถานที่นี้และต่อสู้ชาวเมืองนี้ ว่าเขาทั้งหลายจะต้องกลายเป็นที่รกร้างและที่ถูกสาปแช่ง และได้ฉีกเสื้อของเจ้าและได้ร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
22:20 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะรวบรวมเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบรวมไปยังอุโมงค์ฝังศพของเจ้าอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราจะนำมาเหนือสถานที่นี้”’” และเขาทั้งหลายนำถ้อยคำเหล่านั้นมาทูลกษัตริย์อีก

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope