กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

อาซาริยาห์ (อุสซียาห์) ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 26:1-3)
15:1 ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลของเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอล อาซาริยาห์โอรสของอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครอง
15:2 พระองค์ทรงมีพระชนมายุสิบหกพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาห้าสิบสองปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยโคลียาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม
15:3 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งที่อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ
15:4 ยกเว้นเรื่องที่สถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้นไม่ได้ถูกรื้อออกไป และประชากรยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น
15:5 และพระเยโฮวาห์ทรงลงทัณฑ์กษัตริย์ จนกษัตริย์ทรงเป็นคนโรคเรื้อนจนถึงวันที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ และประทับในวังต่างหาก และโยธามโอรสของกษัตริย์ทรงอยู่เหนือพระราชวังของกษัตริย์ และทรงวินิจฉัยประชากรแห่งแผ่นดิน

อาซาริยาห์สิ้นพระชนม์ โยธามขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:6 และพระราชกิจนอกนั้นของอาซาริยาห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
15:7 ดังนั้นอาซาริยาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และโยธามโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:8 ในปีที่สามสิบแปดแห่งรัชกาลของอาซาริยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เศคาริยาห์โอรสของเยโรโบอัมขึ้นครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรียเป็นเวลาหกเดือน
15:9 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามที่บรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

เศคาริยาห์สิ้นพระชนม์ ชัลลูมขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:10 และชัลลูมบุตรชายของยาเบชร่วมกันกบฏต่อพระองค์ และตีพระองค์ต่อหน้าประชากร และประหารพระองค์เสีย และขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:11 และพระราชกิจนอกนั้นของเศคาริยาห์ ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอล
15:12 นี่เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่พระองค์ตรัสแก่เยฮูว่า “บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะนั่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอลจนถึงชั่วอายุที่สี่” และเป็นไปอย่างนั้นแหละ
15:13 ชัลลูมบุตรชายของยาเบชได้เริ่มครอบครองในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลของอุสซียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงสะมาเรียเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม
15:14 ด้วยว่าเมนาเฮมบุตรชายของกาดีได้ขึ้นมาจากเมืองทีรซาห์และมายังกรุงสะมาเรีย และท่านก็โค่นชัลลูมบุตรชายของยาเบชในกรุงสะมาเรีย และประหารชีวิตพระองค์เสีย และได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:15 และพระราชกิจนอกนั้นของชัลลูม และการร่วมกันคิดกบฏที่พระองค์ได้กระทำ ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอล

เมนาเฮมครอบครองเหนืออิสราเอล
15:16 แล้วเมนาเฮมโจมตีทิฟสาห์และบรรดาผู้ที่อยู่ในเมืองนั้น และดินแดนของเมืองนั้นตั้งแต่ทีรซาห์ไป เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้เปิดให้แก่ท่าน ฉะนั้นท่านจึงโจมตีเมืองนั้น และท่านได้ผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในเมืองนั้นเสียทุกคน
15:17 ในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลของอาซาริยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เมนาเฮมบุตรชายของกาดีทรงเริ่มครอบครองเหนืออิสราเอล และทรงครอบครองเป็นเวลาสิบปีในกรุงสะมาเรีย
15:18 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียตลอดรัชสมัยของพระองค์จากบาปทั้งปวงของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัทผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป
15:19 และปูลกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยกขึ้นมาต่อสู้แผ่นดินนั้น และเมนาเฮมถวายเงินหนึ่งพันตะลันต์แก่ปูล เพื่อพระหัตถ์ของปูลจะอยู่กับพระองค์เพื่อจะช่วยให้ราชอาณาจักรมั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
15:20 และเมนาเฮมทรงบังคับเรียกเก็บเงินนั้นมาจากอิสราเอล คือจากคนมั่งมีทุกคน คนละห้าสิบเชเขล เพื่อถวายแด่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย ดังนั้นกษัตริย์แห่งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับ และไม่ได้ทรงยับยั้งอยู่ในแผ่นดินนั้น

เมนาเฮมสิ้นพระชนม์ เปคาหิยาห์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:21 และพระราชกิจนอกนั้นของเมนาเฮม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ
15:22 และเมนาเฮมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเปคาหิยาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

เปคาหิยาห์สิ้นพระชนม์ เปคาห์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:23 ในปีที่ห้าสิบแห่งรัชกาลของอาซาริยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เปคาหิยาห์โอรสของเมนาเฮมได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองเป็นเวลาสองปี
15:24 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปเหล่านั้นของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป
15:25 แต่เปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ แม่ทัพของพระองค์ ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์ และประหารพระองค์เสียในกรุงสะมาเรีย ในพระราชวังแห่งราชสำนัก กับอาร์โกบและอารีเอห์ และมีคนกิเลอาดห้าสิบคนร่วมกับท่าน และท่านได้สังหารพระองค์ และได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:26 และพระราชกิจนอกนั้นของเปคาหิยาห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอล

เปคาห์ครอบครองเหนืออิสราเอล เปคาห์สิ้นพระชนม์
15:27 ในปีที่ห้าสิบสองแห่งรัชกาลของอาซาริยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองเป็นเวลายี่สิบปี
15:28 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปเหล่านั้นของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป
15:29 ในรัชกาลของเปคาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอล ทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยกมาและยึดเมืองอิโยน อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ เคเดช ฮาโซร์ กิเลอาด กาลิลี แผ่นดินนัฟทาลีทั้งหมด และจับเขาทั้งหลายเป็นเชลยไปยังอัสซีเรีย
15:30 และโฮเชยาบุตรชายของเอลาห์ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ และโค่นพระองค์ลง และประหารพระองค์เสีย และขึ้นครอบครองแทนพระองค์ในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลของโยธามโอรสของอุสซียาห์
15:31 และพระราชกิจนอกนั้นของเปคาห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอล

โยธามครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 26:23)
15:32 ในปีที่สองแห่งรัชกาลของเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอล โยธามโอรสของอุสซียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครอง
15:33 พระองค์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยรูชา บุตรสาวของศาโดก
15:34 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งที่อุสซียาห์พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ
15:35 ถึงกระนั้น สถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้นไม่ได้ถูกรื้อออกไปเสีย และประชากรยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น พระองค์ทรงสร้างประตูบนแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
15:36 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของโยธาม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
15:37 ในวันเวลาเหล่านั้น พระเยโฮวาห์ทรงเริ่มส่งเรซีนกษัตริย์แห่งซีเรีย และเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ให้มาต่อสู้กับยูดาห์
15:38 และโยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และอาหัสโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope