กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความรักของโยนาธานต่อดาวิด
18:1 และต่อมา เมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้ว จิตใจของโยนาธานได้ผูกพันกับจิตใจของดาวิด และโยนาธานก็รักเขาเหมือนรักชีวิตของตนเอง
18:2 และวันนั้นซาอูลทรงรับเอาดาวิดไว้ และไม่ยอมให้เขากลับไปบ้านบิดาของเขาอีกต่อไป
18:3 ดังนั้น โยนาธานได้ทำพันธสัญญากับดาวิด เพราะท่านรักเขาเหมือนรักชีวิตของตนเอง
18:4 และโยนาธานได้ถอดเสื้อคลุมยาวของตนออกและมอบเสื้อนั้นให้แก่ดาวิด รวมทั้งเครื่องแต่งตัว ดาบ คันธนู และเข็มขัดของตน
18:5 และดาวิดก็ออกไปประพฤติตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่ว่าซาอูลจะส่งเขาไป ณ ที่ใด ๆ และซาอูลได้ตั้งเขาให้อยู่เหนือนักรบทั้งหลาย และเขาก็เป็นที่ยอมรับในสายตาของบรรดาประชากร และในสายตาของพวกผู้รับใช้ของซาอูลด้วย
18:6 และต่อมา ขณะเมื่อดาวิดกับกองทหารกำลังกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตียอยู่นั้น พวกผู้หญิงก็ออกมาจากนครทั้งหลายของอิสราเอล ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อต้อนรับกษัตริย์ซาอูล ด้วยรำมะนา ด้วยความร่าเริงยินดี และด้วยเครื่องดนตรีต่าง ๆ
18:7 และเมื่อพวกผู้หญิงกำลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่า “ซาอูลได้ฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดได้ฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ”

ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดเพราะความอิจฉา
18:8 และซาอูลทรงกริ้วนัก และถ้อยคำที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลย และพระองค์ตรัสว่า “เขาทั้งหลายสรรเสริญดาวิดว่าได้ฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ และพวกเขาสรรเสริญเราว่าได้ฆ่าคนเพียงแต่เป็นพัน ๆ และเขาจะได้อะไรอีกเล่านอกจากราชอาณาจักร”
18:9 และซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป
18:10 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น วิญญาณชั่วจากพระเจ้าได้มาเข้าครอบงำซาอูล และซาอูลทรงพยากรณ์อยู่ในท่ามกลางพระราชวัง และดาวิดกำลังดีดพิณอยู่ด้วยมือของตนอย่างที่เคยดีดถวายทุกวัน และมีหอกอยู่ในมือของพระองค์
18:11 และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกนั้น เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียด้วยหอกนี้” และดาวิดได้หนีไปจากพระพักตร์ของพระองค์ได้ถึงสองครั้ง
18:12 และซาอูลก็เกรงกลัวดาวิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และทรงพรากไปจากซาอูลแล้ว
18:13 ฉะนั้น ซาอูลทรงย้ายดาวิดไปให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ และแต่งตั้งเขาเป็นนายพันของพระองค์ และเขาได้เข้าออกอยู่ต่อหน้ากองทหาร
18:14 และดาวิดได้กระทำอย่างชาญฉลาดในวิธีการทั้งสิ้นของเขา และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา
18:15 ดังนั้น เมื่อซาอูลทรงเห็นว่าดาวิดได้กระทำอย่างชาญฉลาดมาก พระองค์ก็ทรงเกรงกลัวเขา
18:16 แต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทั้งสิ้นรักดาวิด เพราะเขาเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลาย
18:17 และซาอูลตรัสกับดาวิดว่า “ดูเถิด นี่คือเมราบ บุตรสาวคนโตของเรา เราจะมอบนางให้เป็นภรรยาของเจ้า เพียงแต่เจ้าจงเป็นคนกล้าหาญเพื่อเรา และสู้ศึกของพระเยโฮวาห์” เพราะซาอูลตรัสว่า “อย่าให้มือของเราแตะต้องเขาเลย แต่ขอให้มือของคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดีกว่า”
18:18 และดาวิดทูลซาอูลว่า “ในอิสราเอลข้าพระองค์คือผู้ใด และชีวิตของข้าพระองค์คืออะไร หรือบรรพบุรุษบิดาของข้าพระองค์คือผู้ใด ที่ข้าพระองค์ควรจะเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์”
18:19 แต่ต่อมา เมื่อถึงเวลาที่จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูลให้เป็นภรรยาของดาวิด นางก็ถูกยกให้เป็นภรรยาของอาดรีเอลชาวเมโหลาห์

ดาวิดสมรสกับมีคาลราชธิดาของซาอูล
18:20 และมีคาลราชธิดาของซาอูลนั้นรักดาวิด และมีบางคนเอาเรื่องนี้ไปทูลซาอูล และเรื่องนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์
18:21 และซาอูลตรัสว่า “เราจะยกนางให้แก่เขา เพื่อนางจะได้เป็นกับดักสำหรับเขา และเพื่อมือของคนฟีลิสเตียจะได้ต่อสู้กับเขา” ดังนั้นซาอูลตรัสกับดาวิดว่า “วันนี้เจ้าจะเป็นบุตรเขยของเราเช่นเดียวกัน”
18:22 และซาอูลทรงบัญชาพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงพูดเป็นส่วนตัวกับดาวิด กล่าวว่า ‘ดูเถิด กษัตริย์พอพระทัยในตัวท่าน และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ก็รักท่าน เพราะฉะนั้นบัดนี้จงเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์เถิด’”
18:23 และพวกผู้รับใช้ของซาอูลพูดถ้อยคำเหล่านี้ให้ดาวิดฟัง และดาวิดพูดว่า “ท่านทั้งหลายเห็นว่า ที่จะเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือ ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นคนยากจน และไม่มีชื่อเสียงอะไรเลย”
18:24 และพวกผู้รับใช้ของซาอูลได้ทูลพระองค์ว่า “ดาวิดพูดอย่างนั้นอย่างนี้”
18:25 และซาอูลตรัสว่า “พวกเจ้าจงพูดเช่นนี้แก่ดาวิดว่า ‘กษัตริย์ไม่มีพระประสงค์จะเอาค่าสินสอดเลย นอกจากหนังหุ้มปลายองคชาตของคนฟีลิสเตียหนึ่งร้อยชิ้น เพื่อจะทรงแก้แค้นพวกศัตรูของกษัตริย์’” แต่ซาอูลทรงดำริว่าจะให้ดาวิดตายเสียด้วยมือของคนฟีลิสเตีย
18:26 และเมื่อพวกผู้รับใช้ของพระองค์พูดคำเหล่านี้ให้ดาวิดฟัง ก็เป็นที่พอใจของดาวิดที่จะได้เป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ และวันเวลาที่กำหนดไว้ยังไม่หมดไป
18:27 ดังนั้น ดาวิดได้ลุกขึ้นไป ตัวเขาพร้อมกับบรรดาคนของเขา และได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียสองร้อยคน และดาวิดก็นำหนังหุ้มปลายองคชาตของคนเหล่านั้นมาถวายแด่กษัตริย์ครบจำนวน เพื่อเขาจะเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ และซาอูลได้ยกมีคาลราชธิดาของพระองค์ให้เป็นภรรยาของเขา
18:28 และซาอูลทรงเห็นและทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับดาวิด และทราบว่ามีคาลราชธิดาของซาอูลก็รักเขา
18:29 และซาอูลทรงเกรงกลัวดาวิดมากยิ่งขึ้น และซาอูลจึงเป็นศัตรูต่อดาวิดเรื่อยมา
18:30 แล้วบรรดาเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ออกมาทำสงคราม และต่อมา หลังจากที่เขาทั้งหลายออกมาแล้ว ดาวิดได้กระทำอย่างชาญฉลาดมากกว่าบรรดาผู้รับใช้ของซาอูล ดังนั้นชื่อเสียงของเขาจึงโด่งดังมาก

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope