กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซามูเอลสำแดงชีวิตบริสุทธิ์ต่อประชากร
12:1 และซามูเอลได้กล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ตั้งใจฟังเสียงของท่านทั้งหลายทุกเรื่องซึ่งพวกท่านได้พูดกับข้าพเจ้า และได้แต่งตั้งกษัตริย์เหนือท่านทั้งหลายแล้ว
12:2 และบัดนี้ ดูเถิด กษัตริย์ก็ดำเนินอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายแล้ว และข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแล้ว และดูเถิด พวกบุตรชายของข้าพเจ้าก็อยู่กับท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าได้ดำเนินอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายตั้งแต่เด็ก ๆ มาจนถึงทุกวันนี้
12:3 ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ขอจงเป็นพยานปรักปรำข้าพเจ้าต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และต่อหน้าท่านผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้เถิด ข้าพเจ้าได้ริบวัวตัวผู้ของผู้ใดบ้าง หรือข้าพเจ้าเอาลาของผู้ใดไปบ้าง หรือข้าพเจ้าได้ฉ้อโกงผู้ใดบ้าง ข้าพเจ้าได้กดขี่ข่มเหงผู้ใดบ้าง หรือข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของผู้ใดซึ่งจะกระทำให้ตาของข้าพเจ้าบอดไป และข้าพเจ้าจะคืนให้แก่ท่านทั้งหลาย”
12:4 และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านไม่ได้ฉ้อโกงเราทั้งหลาย หรือกดขี่ข่มเหงพวกเรา หรือท่านไม่ได้รับเอาสิ่งใดไปจากมือของผู้ใดเลย”
12:5 และท่านก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อท่านทั้งหลาย และท่านผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ว่า พวกท่านไม่พบสิ่งใดในมือของข้าพเจ้า” และเขาทั้งหลายตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพยานแล้ว”

ซามูเอลเตือนสติประชากรเรื่องการช่วยให้รอดของพระเยโฮวาห์
12:6 และซามูเอลได้กล่าวแก่ประชากรว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งโมเสสกับอาโรน และทรงนำบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายขึ้นมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์
12:7 ฉะนั้นบัดนี้ ขอท่านทั้งหลายจงยืนสงบนิ่ง เพื่อข้าพเจ้าจะขอเตือนสติพวกท่านต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เกี่ยวด้วยบรรดาพระราชกิจอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทำต่อท่านทั้งหลายและต่อบรรพบุรุษของพวกท่าน
12:8 เมื่อยาโคบได้เข้าไปในอียิปต์ และบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายร้องขอต่อพระเยโฮวาห์ ดังนั้นพระเยโฮวาห์ก็ทรงส่งโมเสสกับอาโรน ผู้ได้นำบรรพบุรุษของพวกท่านออกจากอียิปต์ และทำให้เขาทั้งหลายมาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้
12:9 และเมื่อเขาทั้งหลายลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาเสียแล้ว พระองค์ได้ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของสิเสรา แม่ทัพแห่งเมืองฮาโซร์ และมอบไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย และมอบไว้ในมือของกษัตริย์แห่งโมอับ และเขาเหล่านั้นก็ต่อสู้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน
12:10 และเขาทั้งหลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และทูลว่า ‘ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปแล้ว เพราะว่าพวกข้าพระองค์ได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์ และไปปรนนิบัติเหล่าพระบาอัลและพระอัชทาโรท แต่บัดนี้ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมือบรรดาศัตรูของพวกข้าพระองค์ และข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรนนิบัติพระองค์’
12:11 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งเยรุบบาอัล เบดาน เยฟธาห์ และซามูเอล และทรงช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากมือบรรดาศัตรูของพวกท่านทุกด้าน และท่านทั้งหลายจึงได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
12:12 และเมื่อท่านทั้งหลายเห็นนาหาชกษัตริย์แห่งคนอัมโมนมาต่อสู้พวกท่าน ท่านทั้งหลายกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘ไม่ใช่เช่นนั้น แต่ต้องมีกษัตริย์ปกครองเหนือพวกเรา’ ขณะเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของพวกท่าน
12:13 ฉะนั้นบัดนี้ จงดูกษัตริย์ที่ท่านทั้งหลายได้เลือกไว้ และผู้ซึ่งพวกท่านได้ร้องขอ และดูเถิด พระเยโฮวาห์ได้ทรงตั้งกษัตริย์ไว้เหนือท่านทั้งหลายแล้ว
12:14 ถ้าท่านทั้งหลายจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติพระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่กบฏต่อพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ดังนั้นท่านทั้งหลายและกษัตริย์ผู้ปกครองเหนือพวกท่านจึงจะเป็นผู้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายต่อไป
12:15 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่กบฏต่อพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ แล้วพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์จะต่อสู้ท่านทั้งหลาย เหมือนอย่างพระหัตถ์นั้นที่เคยต่อสู้บรรพบุรุษของพวกท่าน

พระเยโฮวาห์ทรงรับรองคนอิสราเอลด้วยหมายสำคัญ
12:16 เพราะฉะนั้นบัดนี้ จงยืนสงบนิ่งและคอยดูเหตุการณ์ยิ่งใหญ่นี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำต่อหน้าต่อตาของท่านทั้งหลาย
12:17 วันนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวสาลีมิใช่หรือ ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงส่งฟ้าร้องและฝน เพื่อท่านทั้งหลายจะรับรู้และเห็นว่า ความชั่วร้ายของพวกท่านนั้นใหญ่โตเพียงใด ซึ่งท่านทั้งหลายได้กระทำในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ในการที่ได้ขอให้มีกษัตริย์สำหรับพวกท่าน”
12:18 ดังนั้น ซามูเอลได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งฟ้าร้องและฝนมาในวันนั้น และประชากรทั้งสิ้นก็เกรงกลัวพระเยโฮวาห์และซามูเอลยิ่งนัก
12:19 และประชากรทั้งหลายพูดกับซามูเอลว่า “ขออธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเผื่อผู้รับใช้ทั้งหลายของท่าน เพื่อเราทั้งหลายจะไม่ถึงแก่ความตาย เพราะเราทั้งหลายได้เพิ่มความชั่วร้ายนี้เข้ากับความบาปทั้งสิ้นของพวกเรา คือขอให้มีกษัตริย์สำหรับพวกเรา”
12:20 และซามูเอลกล่าวแก่ประชากรว่า “อย่ากลัวเลย แม้ท่านทั้งหลายได้กระทำความชั่วร้ายทั้งสิ้นนี้แล้ว ถึงอย่างนั้นท่านทั้งหลายอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์ แต่จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่าน
12:21 และท่านทั้งหลายอย่าหันไปเสีย เพราะว่าถ้าทำเช่นนั้นพวกท่านจะติดตามสิ่งที่ไร้สาระ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่ช่วยให้พ้น เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไร้สาระ
12:22 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ เพราะเห็นแก่พระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยแล้วที่จะกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์
12:23 ยิ่งกว่านั้นสำหรับข้าพเจ้า ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้ากระทำความบาปต่อพระเยโฮวาห์เลย ด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้าจะสอนทางที่ดีและที่ถูกให้แก่พวกท่าน
12:24 จงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เท่านั้น และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริง ด้วยสิ้นสุดใจของท่านทั้งหลาย จงพินิจพิจารณาถึงมหกิจทั้งหลายซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำแก่พวกท่านแล้วนั้น
12:25 แต่ถ้าท่านทั้งหลายยังจะทำความชั่วร้ายอยู่ต่อไป พวกท่านจะต้องพินาศ ทั้งตัวท่านทั้งหลายเองและกษัตริย์ของพวกท่านด้วย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope