กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

หีบของพระเยโฮวาห์ได้ไปยังบ้านของอาบีนาดับ
7:1 และชาวเมืองคีริยาทเยอาริมได้มาอันเชิญหีบของพระเยโฮวาห์ขึ้นไป และอันเชิญไปยังบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขา และได้ชำระเอเลอาซาร์บุตรชายของท่านให้บริสุทธิ์เพื่อให้รักษาหีบของพระเยโฮวาห์
7:2 และต่อมา ขณะที่หีบอยู่ที่เมืองคีริยาทเยอาริมนั้นก็เป็นเวลาช้านาน เพราะเป็นเวลายี่สิบปี และบรรดาวงศ์วานของอิสราเอลทั้งสิ้นก็คร่ำครวญถึงพระเยโฮวาห์
7:3 และซามูเอลพูดกับวงศ์วานของอิสราเอลทั้งสิ้นว่า “ถ้าท่านทั้งหลายกลับมาหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่าน ดังนั้นจงกำจัดบรรดาพระของคนต่างชาติและพระอัชทาโรทเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และเตรียมจิตใจของพวกท่านเข้าหาพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น และพระองค์จะทรงช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย”
7:4 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลได้กำจัดเหล่าพระบาอัลและพระอัชทาโรทเสีย และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียวเท่านั้น

การฟื้นฟูที่เมืองมิสเปห์
7:5 และซามูเอลกล่าวว่า “จงรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิสเปห์ และข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อท่านทั้งหลาย”
7:6 และเขาทั้งหลายได้รวมกันเข้าที่เมืองมิสเปห์ และตักน้ำมาแล้วเทน้ำนั้นออกถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอดอาหารในวันนั้น และกล่าว ณ ที่นั่นว่า “เราทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์” และซามูเอลก็พิพากษาชนชาติอิสราเอลที่เมืองมิสเปห์
7:7 และเมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าชนชาติอิสราเอลได้รวบรวมกันที่เมืองมิสเปห์ พวกเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ยกขึ้นไปต่อสู้กับคนอิสราเอล และเมื่อชนชาติอิสราเอลได้ยินเช่นนั้น เขาทั้งหลายก็หวาดกลัวคนฟีลิสเตียยิ่งนัก
7:8 และชนชาติอิสราเอลพูดกับซามูเอลว่า “อย่าหยุดร้องขอต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเพื่อพวกเรา เพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย”

พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้ชนะคนฟีลิสเตีย
7:9 และซามูเอลก็เอาลูกแกะที่ยังกินนมอยู่ตัวหนึ่ง และถวายลูกแกะนั้นทั้งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และซามูเอลร้องขอต่อพระเยโฮวาห์เพื่อคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังท่าน
7:10 และขณะที่ซามูเอลถวายเครื่องเผาบูชาอยู่นั้น คนฟีลิสเตียก็เข้ามาใกล้เพื่อจะสู้รบกับคนอิสราเอล แต่ในวันนั้นพระเยโฮวาห์ทรงให้เสียงฟ้าร้องดังกึกก้องยิ่งนักต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และกระทำให้พวกเขาสับสนอลหม่าน และเขาทั้งหลายจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล
7:11 และคนอิสราเอลก็ออกจากเมืองมิสเปห์ และไล่ตามคนฟีลิสเตียและฆ่าฟันเขาทั้งหลาย จนพวกเขาไปถึงเมืองเบธคาร์
7:12 แล้วซามูเอลก็เอาหินก้อนหนึ่ง และตั้งก้อนหินนั้นไว้ระหว่างเมืองมิสเปห์และหน้าผาเชน และเรียกชื่อก้อนหินนั้นว่า เอเบนเอเซอร์ กล่าวว่า “จนกระทั่งบัดนี้พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเราอยู่”
7:13 ดังนั้น คนฟีลิสเตียจึงถูกปราบปราม และเขาทั้งหลายไม่เข้ามาในเขตแดนของอิสราเอลอีก และพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อสู้คนฟีลิสเตียตลอดวันเวลาของซามูเอล
7:14 และนครต่าง ๆ ที่คนฟีลิสเตียได้ยึดไปจากคนอิสราเอลนั้น ก็ได้กลับคืนมายังคนอิสราเอล ตั้งแต่เอโครนจนถึงกัท และคนอิสราเอลก็ได้ช่วยเขตแดนของนครเหล่านี้ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย และมีสันติภาพระหว่างคนอิสราเอลและคนอาโมไรต์

ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ ปุโรหิตและผู้วินิจฉัยเหนือคนอิสราเอล
7:15 และซามูเอลได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน
7:16 และท่านก็เดินทางไปโดยรอบทุกปี ๆ ไปถึงเมืองเบธเอล เมืองกิลกาล และเมืองมิสเปห์ และได้วินิจฉัยคนอิสราเอลในสถานที่เหล่านั้นทั้งหมด
7:17 และท่านได้กลับมายังเมืองรามาห์ เพราะว่าบ้านของท่านอยู่ที่นั่น และ ณ ที่นั่นท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอล และท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope