กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 โครินธ์ 13 / 2 Corinthians 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

คำตักเตือนก่อนอำลา
13:1 นี่เป็นครั้งที่สามที่ข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่าน ‘ในปากของพยานสองหรือสามคน ทุกคำจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้’

Farewell Warnings
13:1 This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.

13:2 ข้าพเจ้าได้บอกพวกท่านแต่ก่อนแล้ว และข้าพเจ้าขอบอกพวกท่านล่วงหน้า ราวกับว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วย เป็นครั้งที่สอง และบัดนี้โดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วย ข้าพเจ้าจึงเขียนถึงเขาเหล่านั้นซึ่งได้กระทำบาปมาจนถึงบัดนี้ และถึงคนอื่นทุกคนว่า ถ้าข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่ละเว้นเลย

13:2 I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not spare:

13:3 เพราะว่าพวกท่านแสวงหาข้อพิสูจน์ของพระคริสต์ที่ตรัสในข้าพเจ้า ซึ่งต่อพวกท่านไม่ทรงอ่อนกำลัง แต่ทรงฤทธิ์มากในพวกท่าน

13:3 Since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you-ward is not weak, but is mighty in you.

13:4 เพราะถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงถูกตรึงโดยความอ่อนกำลัง ถึงอย่างนั้นพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพราะว่าพวกเราเช่นกันก็อ่อนกำลังในพระองค์ แต่พวกเราจะมีชีวิตเป็นอยู่กับพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่มีต่อพวกท่าน

13:4 For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you.

13:5 จงตรวจสอบพวกท่านเองเถิดว่า พวกท่านอยู่ในความเชื่อนั้นหรือไม่ จงพิสูจน์พวกท่านเองเถิด พวกท่านไม่รู้จักตัวพวกท่านเองหรือว่า พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน ยกเว้นพวกท่านเป็นผู้ถูกทอดทิ้ง

13:5 Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates?

13:6 แต่ข้าพเจ้าวางใจว่าพวกท่านจะทราบว่า พวกเรามิได้เป็นผู้ถูกทอดทิ้ง

13:6 But I trust that ye shall know that we are not reprobates.

13:7 บัดนี้ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า พวกท่านจะไม่กระทำความชั่วร้ายใด ๆ เลย มิใช่ว่าพวกเราจะได้ปรากฏว่าเป็นที่ชอบพระทัย แต่เพื่อพวกท่านจะได้กระทำสิ่งที่ซื่อสัตย์ ถึงแม้ว่าพวกเราดูเหมือนเป็นผู้ถูกทอดทิ้งก็ตาม

13:7 Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates.

13:8 เพราะว่าพวกเราจะกระทำสิ่งใดขัดแย้งกับความจริงไม่ได้ แต่กระทำเพื่อความจริง

13:8 For we can do nothing against the truth, but for the truth.

13:9 เพราะว่าพวกเราก็ยินดี เมื่อพวกเราอ่อนแอ และพวกท่านเข้มแข็ง และพวกเราปรารถนาสิ่งนี้ด้วย นั่นคือความบริบูรณ์ของพวกท่าน

13:9 For we are glad, when we are weak, and ye are strong: and this also we wish, even your perfection.

13:10 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ได้อยู่ด้วย เกรงว่าเมื่ออยู่ด้วยแล้ว ข้าพเจ้าจะใช้ความเฉียบขาด ตามอำนาจซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อการเสริมสร้างให้จำเริญขึ้น และมิใช่เพื่อการทำลายลง

13:10 Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.

13:11 สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลายเอ๋ย ขอลาก่อน จงเป็นผู้ที่ดีพร้อม จงได้รับการปลอบประโลมใจอันดี จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู่อย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับพวกท่าน

13:11 Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.

13:12 จงทักทายปราศรัยกันและกันด้วยการจุบอันบริสุทธิ์

13:12 Greet one another with an holy kiss.

13:13 วิสุทธิชนทุกคนฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน

13:13 All the saints salute you.

13:14 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า และความรักของพระเจ้า และความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวโครินธ์ เขียนจากเมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนีย ส่งโดยทิตัสและลูกา]

13:14 The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen. [The second epistle to the Corinthians was written from Philippi, a city of Macedonia, by Titus and Lucas.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope