กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 โครินธ์ 11 / 2 Corinthians 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]


11:1 ขอพระเจ้าโปรดให้พวกท่านอดทนกับข้าพเจ้าสักหน่อยหนึ่งในความเขลาของข้าพเจ้า และแท้จริงจงอดทนกับข้าพเจ้าเถิด

11:1 Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.

11:2 เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนพวกท่านด้วยความหวงแหนตามทางของพระเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าได้หมั้นพวกท่านไว้กับสามีผู้เดียว เพื่อข้าพเจ้าจะถวายพวกท่านให้เป็นเหมือนหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์คนหนึ่งแด่พระคริสต์

11:2 For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.

11:3 แต่ข้าพเจ้ากลัวว่าโดยวิธีหนึ่งวิธีใด งูนั้นได้หลอกลวงนางเอวาโดยทางอุบายของมันฉันใด จิตใจทั้งหลายของพวกท่านก็จะถูกทำให้เสื่อมทรามไปจากความจริงใจซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์ฉันนั้น

11:3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.

11:4 ด้วยว่าถ้าคนใดที่มานั้นประกาศพระเยซูอีกองค์หนึ่ง ผู้ซึ่งพวกเราไม่ได้ประกาศ หรือถ้าพวกท่านรับอีกวิญญาณหนึ่ง ซึ่งพวกท่านไม่ได้รับไว้แล้ว หรืออีกข่าวประเสริฐหนึ่ง ซึ่งพวกท่านไม่ได้ยอมรับไว้แล้ว พวกท่านก็อดทนกับคนนั้นดีเสียจริง

11:4 For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.

11:5 เพราะข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ด้อยกว่าอัครสาวกชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นแม้แต่น้อยเลย

11:5 For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.

11:6 แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ชำนาญในคำพูด แต่ก็ไม่ใช่ในความรู้ แต่พวกเราได้เป็นที่ปรากฏออกมาอย่างชัดแจ้งในท่ามกลางพวกท่านแล้วในสิ่งสารพัด

11:6 But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.

11:7 ข้าพเจ้าได้กระทำผิดในเรื่องใดหรือในการทำให้ตัวข้าพเจ้าเองต่ำลงเพื่อพวกท่านจะได้รับการยกขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ได้คิดค่า

11:7 Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?

11:8 ข้าพเจ้าได้ปล้นคริสตจักรอื่น ๆ โดยเอาค่าจ้างจากพวกเขา เพื่อจะได้ปรนนิบัติพวกท่าน

11:8 I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.

11:9 และเมื่อข้าพเจ้าเคยอยู่กับพวกท่านและกำลังขาดแคลนนั้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใด เพราะว่าสิ่งซึ่งขาดแคลนต่อข้าพเจ้านั้น พวกพี่น้องซึ่งมาจากแคว้นมาซิโดเนียได้จัดหาให้ และในสิ่งสารพัดข้าพเจ้าได้ระวังตัวเองไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่าน และข้าพเจ้าจะระวังตัวเองอย่างนั้นต่อไป

11:9 And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

11:10 ความจริงของพระคริสต์มีอยู่ในข้าพเจ้าฉันใด ไม่มีผู้ใดจะห้ามข้าพเจ้าไม่ให้อวดสิ่งนี้ในเขตแดนทั้งหลายแห่งแคว้นอาคายาฉันนั้น

11:10 As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.

11:11 เพราะเหตุใดน่ะหรือ เพราะข้าพเจ้าไม่รักพวกท่านหรือ พระเจ้าทรงทราบแล้ว

11:11 Wherefore? because I love you not? God knoweth.

11:12 แต่สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำนั้น ข้าพเจ้าจะกระทำสิ่งนั้นต่อไป เพื่อข้าพเจ้าจะตัดโอกาสจากคนเหล่านั้นที่ปรารถนาโอกาส เพื่อว่าในสิ่งที่พวกเขาโอ้อวดนั้น พวกเขาจะถูกพบว่าเหมือนกับพวกเรา

11:12 But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.

ซาตานปลอมเป็น "ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง" พวกผู้พยากรณ์เท็จรับใช้ซาตาน
11:13 เพราะคนเช่นนั้นเป็นพวกอัครสาวกเทียมเท็จ เป็นบรรดาคนงานที่หลอกลวง ที่แปลงร่างเป็นเหล่าอัครสาวกของพระคริสต์

Satan an "Angel of Light," Has False Prophets for His Servants
11:13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.

11:14 และไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะซาตานเองก็ยังแปลงร่างเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง

11:14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.

11:15 เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรถ้าบรรดาผู้รับใช้ของซาตานจะแปลงร่างเป็นบรรดาผู้รับใช้แห่งความชอบธรรม ผู้ซึ่งปลายทางของพวกเขาจะเป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา

11:15 Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.

การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล
11:16 ข้าพเจ้าขอกล่าวอีกว่า อย่าให้ผู้ใดคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลา หากคิดว่าเป็น ถึงอย่างนั้นก็ขอต้อนรับข้าพเจ้าไว้เหมือนอย่างคนเขลาคนหนึ่งเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้อวดตัวเองได้บ้าง

The Perils and Suffering Paul Endured Earned His Leadership
11:16 I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.

11:17 สิ่งซึ่งข้าพเจ้าพูดนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้พูดตามอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เหมือนพูดอย่างโง่เขลา ในความไว้เนื้อเชื่อใจนี้แห่งการอวด

11:17 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.

11:18 โดยเห็นว่าหลายคนอวดตามเนื้อหนัง ข้าพเจ้าก็จะอวดเช่นกัน

11:18 Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.

11:19 เพราะว่าพวกท่านทนเหล่าคนเขลาด้วยความยินดี โดยเห็นว่าพวกท่านเองมีปัญญา

11:19 For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.

11:20 เพราะพวกท่านทนเอา ถ้าผู้ใดนำพวกท่านเข้าสู่การเป็นทาส ถ้าผู้ใดล้างผลาญพวกท่าน ถ้าผู้ใดมายึดของของพวกท่านไป ถ้าผู้ใดยกย่องตัวเอง ถ้าผู้ใดตบหน้าพวกท่าน

11:20 For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.

11:21 ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดหยาม ราวกับว่าพวกเราเคยอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ในแห่งหนใดก็ตามที่ผู้ใดมีใจกล้า (ข้าพเจ้าพูดอย่างโง่เขลา) ข้าพเจ้าก็มีใจกล้าเช่นกัน

11:21 I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.

11:22 พวกเขาเป็นชาติฮีบรูหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน พวกเขาเป็นคนอิสราเอลหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน พวกเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน

11:22 Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.

11:23 พวกเขาเป็นผู้รับใช้ทั้งหลายของพระคริสต์หรือ (ข้าพเจ้าพูดเหมือนคนโง่) ข้าพเจ้าก็เป็นมากกว่า ในบรรดาการทำงานหนักก็บริบูรณ์มากกว่า ในบรรดารอยเฆี่ยนก็เกินขนาด ในการถูกจำคุกก็ถี่กว่า ในการหวิดตายก็บ่อย ๆ

11:23 Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.

11:24 จากพวกยิวข้าพเจ้าได้รับรอยเฆี่ยนห้าครั้ง ๆ ละสามสิบเก้าที

11:24 Of the Jews five times received I forty stripes save one.

11:25 ข้าพเจ้าถูกทุบตีด้วยไม้เรียวสามครั้ง ข้าพเจ้าถูกเอาก้อนหินขว้างครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้ง คืนหนึ่งกับวันหนึ่งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเล

11:25 Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;

11:26 ในการเดินทางบ่อย ๆ ในการเผชิญภัยของน้ำทั้งหลาย ในการเผชิญภัยของพวกโจร ในการเผชิญภัยด้วยน้ำมือชนชาติของข้าพเจ้าเอง ในการเผชิญภัยด้วยน้ำมือคนต่างชาติ ในการเผชิญภัยในนคร ในการเผชิญภัยในถิ่นทุรกันดาร ในการเผชิญภัยในทะเล ในการเผชิญภัยท่ามกลางพวกพี่น้องเทียมเท็จ

11:26 In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;

11:27 ในความเหน็ดเหนื่อยและความแสนเจ็บปวด ในการเฝ้าระวังบ่อย ๆ ในความหิวและความกระหาย ในการอดอาหารบ่อย ๆ ในความหนาวเหน็บและความเปลือยเปล่า

11:27 In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.

11:28 นอกจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกแล้ว สิ่งซึ่งมายังข้าพเจ้าทุกวัน ๆ คือความห่วงพะวงที่มีต่อคริสตจักรทั้งปวง

11:28 Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.

11:29 ผู้ใดเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลัง ผู้ใดถูกทำให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อน

11:29 Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?

11:30 ถ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวด ข้าพเจ้าก็จะอวดเรื่องสิ่งทั้งหลายซึ่งเกี่ยวกับบรรดาความอ่อนกำลังของข้าพเจ้า

11:30 If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.

11:31 พระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ผู้ซึ่งทรงได้รับการถวายสาธุการเป็นนิตย์ ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าไม่มุสา

11:31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.

11:32 ในเมืองดามัสกัสผู้ว่าราชการเมืองใต้อำนาจของกษัตริย์อาเรทัส ได้เฝ้าเมืองดามัสกัสไว้ด้วยกองทหารรักษาการณ์ โดยปรารถนาที่จะจับตัวข้าพเจ้า

11:32 In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:

11:33 และข้าพเจ้าถูกหย่อนลงข้างกำแพงในกระบุงใหญ่ออกมาทางหน้าต่าง และได้พ้นจากมือของเขา

11:33 And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope