กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 โครินธ์ 10 / 2 Corinthians 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เปาโล พิสูจน์ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครั้ง
10:1 บัดนี้ข้าพเจ้า เปาโลเอง ขอวิงวอนพวกท่าน โดยความอ่อนสุภาพและความอ่อนโยนของพระคริสต์ ผู้ซึ่งเมื่ออยู่กับพวกท่านเป็นคนถ่อมตนในท่ามกลางพวกท่าน แต่เมื่อไม่อยู่ก็มีใจกล้าต่อพวกท่าน

Paul Again Vindicates His Apostleship
10:1 Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you:

10:2 แต่ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน เพื่อที่ข้าพเจ้าจะไม่แสดงใจกล้าเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนั้น ซึ่งโดยความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นข้าพเจ้าคิดว่าจะสำแดงใจกล้าต่อบางคน ซึ่งนึกถึงพวกเราราวกับว่าพวกเรายังดำเนินตามเนื้อหนังนั้น

10:2 But I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.

10:3 เพราะถึงแม้ว่าพวกเรายังดำเนินอยู่ในเนื้อหนัง พวกเราก็ไม่ได้ทำสงครามตามฝ่ายเนื้อหนัง

10:3 For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:

10:4 (เพราะว่าศาสตราวุธทั้งหลายแห่งการสงครามของพวกเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีอานุภาพโดยทางพระเจ้าที่จะทำลายบรรดาป้อมปราการที่เข้มแข็งลงได้)

10:4 (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)

10:5 โดยรื้อทำลายการใช้เหตุผลทั้งหลาย และสิ่งที่สูงทุกอย่างที่ยกตัวเองขึ้นต่อต้านความรู้ของพระเจ้า และนำความคิดทุกประการให้เข้าในการตกเป็นเชลยสู่ความเชื่อฟังแห่งพระคริสต์

10:5 Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;

10:6 และมีความพร้อมที่จะแก้แค้นความไม่เชื่อฟังทุกอย่าง เมื่อความเชื่อฟังของพวกท่านถึงที่สำเร็จ

10:6 And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled.

10:7 พวกท่านแลดูสิ่งทั้งหลายตามการปรากฏภายนอกหรือ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมั่นใจในตนเองว่าเขาเป็นของพระคริสต์ จงให้ผู้นั้นคำนึงถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับตนเองอีกว่า เขาเป็นของพระคริสต์ฉันใด พวกเราก็เป็นของพระคริสต์ฉันนั้น

10:7 Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ's, let him of himself think this again, that, as he is Christ's, even so are we Christ's.

10:8 เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะโอ้อวดมากขึ้นอีกสักหน่อยเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพวกเรา ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเราเพื่อการเสริมสร้างให้จำเริญขึ้น และมิใช่เพื่อการทำลายของพวกท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่ละอาย

10:8 For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, and not for your destruction, I should not be ashamed:

10:9 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ดูเหมือนกับว่าข้าพเจ้าอยากทำให้พวกท่านหวาดกลัวโดยจดหมายต่าง ๆ

10:9 That I may not seem as if I would terrify you by letters.

10:10 “เพราะจดหมายต่าง ๆ ของเปาโลนั้น” พวกเขากล่าวว่า “มีน้ำหนักและมีอำนาจก็จริง แต่ตัวเขาเองดูอ่อนกำลัง และคำพูดของเขาก็น่าเหยียดหยาม”

10:10 For his letters, say they, are weighty and powerful; but his bodily presence is weak, and his speech contemptible.

10:11 จงให้คนเช่นนั้นคำนึงถึงสิ่งนี้ว่า พวกเราเป็นอย่างไรในคำพูดโดยจดหมายต่าง ๆ เมื่อพวกเราไม่อยู่ พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นในการกระทำเช่นกันเมื่อพวกเราอยู่ด้วย

10:11 Let such an one think this, that, such as we are in word by letters when we are absent, such will we be also in deed when we are present.

10:12 เพราะพวกเราไม่กล้าจัดอันดับตัวเราเอง หรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเอง แต่พวกเขาที่เอาตัวเองวัดขนาดกันเอง และเปรียบเทียบกันเองในท่ามกลางพวกเขา ก็ไร้ปัญญา

10:12 For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves: but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise.

10:13 แต่พวกเราจะไม่โอ้อวดในสิ่งทั้งหลายที่อยู่เกินขอบเขตของเรา แต่ตามขอบเขตของกฎนั้นซึ่งพระเจ้าทรงจัดไว้ให้แก่พวกเรา คือขอบเขตที่จะมาถึงแม้แต่พวกท่าน

10:13 But we will not boast of things without our measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you.

10:14 เพราะพวกเราไม่ได้ล่วงขอบเขตของพวกเรา เหมือนกันว่าพวกเราไม่ได้มาถึงพวกท่าน เพราะพวกเราได้มาจนถึงพวกท่านเช่นกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์

10:14 For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reached not unto you: for we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ:

10:15 โดยไม่ได้โอ้อวดถึงสิ่งทั้งหลายที่เกินขอบเขตของพวกเรา นั่นคือถึงงานหนักต่าง ๆ ของคนอื่น แต่โดยมีความหวังว่า เมื่อความเชื่อของพวกท่านจำเริญขึ้นแล้ว พวกเราจะถูกขยายขอบเขตนั้นโดยพวกท่านตามกฎของพวกเราอย่างบริบูรณ์

10:15 Not boasting of things without our measure, that is, of other men's labours; but having hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly,

10:16 เพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐในบรรดาแว่นแคว้นที่อยู่นอกท้องถิ่นของพวกท่าน และไม่โอ้อวดในขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ของอีกคนหนึ่งซึ่งถูกเตรียมไว้ให้พร้อมมาสู่มือของพวกเรา

10:16 To preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's line of things made ready to our hand.

10:17 แต่ผู้ที่อวด จงให้ผู้นั้นอวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

10:17 But he that glorieth, let him glory in the Lord.

10:18 เพราะไม่ใช่คนที่ยกย่องตัวเองจะได้รับการรับรอง แต่คนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่องต่างหาก

10:18 For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope