กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 โครินธ์ 6 / 2 Corinthians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ค่าแห่งการรับใช้พระคริสต์
6:1 ดังนั้นพวกเรา เหมือนกับว่าเป็นคนทำงานด้วยกันกับพระองค์ จึงขอวิงวอนพวกท่านว่า พวกท่านอย่ารับพระคุณของพระเจ้าอย่างไร้ประโยชน์

Cost of Serving Christ
6:1 We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain.

6:2 (เพราะพระองค์ตรัสว่า ‘เราได้ฟังเจ้าในเวลาอันชอบ และในวันแห่งความรอด เราได้ช่วยเจ้า’ ดูเถิด บัดนี้เป็นเวลาอันชอบ ดูเถิด บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด)

6:2 (For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured thee: behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.)

6:3 โดยไม่ให้มีเหตุที่จะสะดุดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย เพื่อการรับใช้นี้จะไม่ถูกตำหนิได้

6:3 Giving no offence in any thing, that the ministry be not blamed:

6:4 แต่ในสิ่งทั้งปวง ได้กระทำพวกเราเองให้เป็นที่ชอบ ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า ในความอดทนเป็นอันมาก ในบรรดาความทุกข์ร้อน ในความขัดสนต่าง ๆ ในความทุกข์ใจทั้งหลาย

6:4 But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses,

6:5 ในบรรดารอยเฆี่ยน ในการถูกจำคุกหลายครั้ง ในเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหลาย ในการทำงานหนักต่าง ๆ ในการเฝ้าระวัง ในการอดอาหารทั้งหลาย

6:5 In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;

6:6 โดยความบริสุทธิ์ โดยความรู้ โดยความอดกลั้นไว้นาน โดยความกรุณา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยความรักที่ไร้มารยา

6:6 By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned,

6:7 โดยพระวจนะแห่งความจริง โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า โดยยุทธภัณฑ์แห่งความชอบธรรมที่อยู่ด้านมือขวาและมือซ้าย

6:7 By the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand and on the left,

6:8 โดยมีเกียรติยศและไร้เกียรติยศ โดยคำรายงานว่าชั่วและคำรายงานว่าดี เหมือนเป็นคนหลอกลวง แต่ยังสัตย์จริง

6:8 By honour and dishonour, by evil report and good report: as deceivers, and yet true;

6:9 เหมือนเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จัก แต่ยังเป็นที่รู้จักดี เหมือนใกล้ตาย และดูเถิด พวกเรายังมีชีวิตอยู่ เหมือนถูกตีสอน และไม่ถูกฆ่า

6:9 As unknown, and yet well known; as dying, and, behold, we live; as chastened, and not killed;

6:10 เหมือนเศร้าโศก แต่มีความปีติยินดีอยู่เสมอ เหมือนยากจน แต่ทำให้คนเป็นอันมากมั่งมี เหมือนไม่มีอะไรเลย และยังถือครองสิ่งสารพัดอยู่

6:10 As sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.

คริสเตียนต้องไม่เข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ
6:11 โอ พวกท่านชาวโครินธ์ ปากของพวกเราเปิดไว้ต่อพวกท่าน ใจของพวกเราก็ขยายออก

Christians Should Not Be Yoked with Unbelievers
6:11 O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged.

6:12 พวกท่านไม่ได้คับแคบในพวกเรา แต่พวกท่านคับแคบในส่วนภายในต่าง ๆ ของพวกท่านเอง

6:12 Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels.

6:13 บัดนี้เพื่อเป็นการตอบแทนในแบบเดียวกัน (ข้าพเจ้าพูดเหมือนอย่างพูดกับบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้า) พวกท่านจงมีใจที่ขยายออกด้วย

6:13 Now for a recompence in the same, (I speak as unto my children,) be ye also enlarged.

6:14 พวกท่านอย่าเข้าเทียมแอกอย่างไม่เท่าเทียมกันกับพวกคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีมิตรภาพอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะมีส่วนร่วมอะไรกับความมืด

6:14 Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

6:15 และพระคริสต์ทรงมีการลงรอยอะไรกับเบลีอัล หรือคนที่เชื่อมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อเล่า

6:15 And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?

6:16 และวิหารของพระเจ้ามีการเห็นพ้องอะไรกับเหล่ารูปเคารพ เพราะว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ตามที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า ‘เราจะสถิตอยู่ในพวกเขา และดำเนินในท่ามกลางพวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา’

6:16 And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

6:17 ‘เหตุฉะนั้นจงออกมาจากท่ามกลางพวกเขา และพวกเจ้าจงแยกตัวออกมา’ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ‘และอย่าแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทิน และเราจะรับพวกเจ้าไว้

6:17 Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,

6:18 และจะเป็นบิดาแก่พวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา’ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัส

6:18 And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope