กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 โครินธ์ 1 / 2 Corinthians 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ภาระหนักและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความช่วยเหลือจากพระเจ้า
1:1 เปาโล ผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้องของพวกเรา เรียน คริสตจักรของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เมืองโครินธ์ พร้อมกับบรรดาวิสุทธิชนซึ่งอยู่ทั่วแคว้นอาคายา

Paul's Burden and Suffering, and God's Comfort and Help
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:

1:2 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด

1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

1:3 สาธุการแด่พระเจ้า คือพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา พระบิดาแห่งความเมตตาทั้งหลาย และพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทุกอย่าง

1:3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;

1:4 ผู้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราในความทุกข์ยากทั้งสิ้นของพวกเรา เพื่อพวกเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นซึ่งมีความทุกข์ยากอย่างหนึ่งอย่างใดได้ โดยการปลอบประโลมใจนั้นซึ่งพวกเราเองได้รับการปลอบประโลมใจจากพระเจ้า

1:4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

1:5 เพราะว่าการทนทุกข์ต่าง ๆ ของพระคริสต์บริบูรณ์ในพวกเราฉันใด การปลอบประโลมใจของพวกเราก็บริบูรณ์โดยพระคริสต์ฉันนั้น

1:5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.

1:6 และไม่ว่าพวกเราได้รับความทุกข์ยากนั้น ก็เพื่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวกท่าน ซึ่งมีผลในการสู้ทนความทุกข์ยากอันเดียวกันเหล่านั้นซึ่งพวกเราก็ทนทุกข์ด้วย หรือไม่ว่าพวกเราได้รับการปลอบประโลมใจนั้น ก็เพื่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวกท่าน

1:6 And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.

1:7 และความหวังของพวกเราในพวกท่านนั้นก็มั่นคง โดยรู้ว่าพวกท่านเป็นผู้เข้าส่วนของความทุกข์ยากเหล่านั้นฉันใด พวกท่านก็จะเป็นผู้เข้าส่วนของการปลอบประโลมใจนั้นด้วยฉันนั้น

1:7 And our hope of you is stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.

1:8 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยว่าพวกเราไม่อยากให้พวกท่านขาดความรู้เกี่ยวกับความทุกข์ลำบากของพวกเราซึ่งได้มาถึงพวกเราในแคว้นเอเชีย ที่พวกเราได้ถูกกดดันอย่างเหลือขนาด อย่างเกินกำลัง จนพวกเราหมดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยซ้ำ

1:8 For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:

1:9 แต่พวกเรามีคำตัดสินแห่งความตายในพวกเราเองแล้ว เพื่อพวกเราจะไม่วางใจในตนเอง แต่ในพระเจ้าผู้ซึ่งทรงบันดาลให้คนตายเป็นขึ้นมา

1:9 But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead:

1:10 ผู้ได้ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากความตายอันใหญ่หลวงแล้ว และกำลังทรงช่วยให้พ้น ในพระองค์นั้นพวกเราวางใจว่า พระองค์จะยังทรงช่วยพวกเราให้พ้นอีก

1:10 Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;

1:11 พวกท่านก็ช่วยกันด้วยโดยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา เพื่อว่าเพราะของประทานที่ได้ประทานแก่พวกเราผ่านทางคนเป็นอันมาก การขอบพระคุณจะได้ถูกถวายให้โดยคนเป็นอันมากเพราะเห็นแก่พวกเรา

1:11 Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

ความจริงใจและการรับใช้อันยิ่งใหญ่ของเปาโล
1:12 ด้วยว่าความปีติยินดีของพวกเราก็คือสิ่งนี้ คำพยานแห่งใจวินิจฉัยผิดและชอบของพวกเรา ที่กระทำในความซื่อตรงและความจริงใจในทางของพระเจ้า มิใช่ด้วยปัญญาฝ่ายเนื้อหนัง แต่โดยพระคุณของพระเจ้า พวกเราได้มีการประพฤติของพวกเราในโลกนี้ และยิ่งกว่านั้นมากเท่าใดต่อพวกท่าน

Paul's Great Interest and Ministry
1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.

1:13 ด้วยว่าพวกเราไม่เขียนสิ่งอื่น ๆ ถึงพวกท่าน นอกจากที่พวกท่านอ่านหรือรับรู้ และข้าพเจ้าก็วางใจว่าพวกท่านจะรับรู้จนถึงที่สุดปลาย

1:13 For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;

1:14 ตามที่พวกท่านรับรู้พวกเราบ้างแล้วเช่นกันว่า พวกเราเป็นความปีติยินดีของพวกท่าน คือเหมือนกับที่พวกท่านเป็นความปีติยินดีของพวกเราเช่นกันในวันของพระเยซูเจ้า

1:14 As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus.

1:15 และในความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ ข้าพเจ้าได้ประสงค์ว่าจะมาถึงพวกท่านก่อน เพื่อพวกท่านจะได้ประโยชน์ที่สอง

1:15 And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit;

1:16 และเพื่อจะผ่านพวกท่านเข้าไปยังแคว้นมาซิโดเนีย และเพื่อจะออกจากแคว้นมาซิโดเนียมาหาพวกท่านอีก และขอให้พวกท่านส่งไปในการเดินทางของข้าพเจ้าไปยังแคว้นยูเดีย

1:16 And to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judaea.

1:17 เหตุฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้ว่าจะทำอย่างนั้น ข้าพเจ้าใช้การโลเลหรือ หรือสิ่งทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามุ่งหมาย ข้าพเจ้ามุ่งหมายตามเนื้อหนังหรือ เพื่อว่ากับข้าพเจ้านั้นจะมี ใช่ ๆ และไม่ ๆ

1:17 When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?

1:18 แต่พระเจ้าทรงเป็นความจริงฉันใด ถ้อยคำของพวกเราต่อพวกท่านก็มิใช่ ใช่ ๆ และไม่ ๆ ฉันนั้น

1:18 But as God is true, our word toward you was not yea and nay.

1:19 เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งได้ถูกประกาศในท่ามกลางพวกท่านโดยพวกเรา คือโดยข้าพเจ้า และสิลวานัส และทิโมธี ก็มิได้ทรงเป็น ใช่ ๆ และไม่ ๆ แต่ในพระองค์นั้นล้วนแต่ ใช่ ทั้งสิ้น

1:19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.

1:20 เพราะว่าบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าในพระองค์ก็เป็น ใช่ และในพระองค์เป็น เอเมน เพื่อเป็นที่ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าโดยพวกเรา

1:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

1:21 บัดนี้ผู้ซึ่งทรงตั้งพวกเราพร้อมกับพวกท่านไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมพวกเราไว้นั้น ก็คือพระเจ้า

1:21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;

1:22 ผู้ทรงประทับตราพวกเราไว้ และประทานค่ามัดจำของพระวิญญาณไว้ในใจทั้งหลายของพวกเราด้วย

1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.

1:23 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่า เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อน ข้าพเจ้าจึงยังไม่ได้มาถึงเมืองโครินธ์

1:23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth.

1:24 ไม่ใช่เพราะเหตุว่าพวกเรามีอำนาจเหนือความเชื่อของพวกท่าน แต่เป็นบรรดาผู้ช่วยเหลือในเรื่องความชื่นบานของพวกท่าน เพราะว่าโดยความเชื่อ พวกท่านตั้งมั่นคงอยู่

1:24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope