กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 โครินธ์ 8 / 2 Corinthians 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

คริสเตียนชาวมาซิโดเนียที่มีใจกว้างขวาง
8:1 ยิ่งกว่านั้น พี่น้องทั้งหลาย พวกเราใคร่ให้พวกท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานแก่คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นมาซิโดเนีย

The Generous Macedonian Christians
8:1 Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia;

8:2 ว่าในการถูกทดลองอันใหญ่หลวงแห่งความทุกข์ยาก ความอุดมสมบูรณ์แห่งความปีติยินดีของพวกเขา และความยากจนอันแสนเข็ญของพวกเขา ได้อุดมไปสู่ความมั่งมีแห่งความมีใจกว้างของพวกเขา

8:2 How that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality.

8:3 เพราะโดยสุดความสามารถของพวกเขา ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ ใช่แล้ว และโดยเกินความสามารถของพวกเขาเสียอีก พวกเขาได้เต็มใจในพวกเขาเอง

8:3 For to their power, I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves;

8:4 โดยขอร้องพวกเราด้วยการอ้อนวอนอย่างมากมายว่า พวกเราจะยอมรับของถวายนั้น และให้พวกเรามีส่วนในการรับใช้พวกวิสุทธิชน

8:4 Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints.

8:5 และสิ่งนี้พวกเขาได้กระทำ ไม่เหมือนที่พวกเราได้หวังไว้ แต่ได้ถวายตัวพวกเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อน และได้มอบตัวให้พวกเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า

8:5 And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God.

8:6 จนกระทั่งพวกเราได้อ้อนวอนทิตัสว่า เขาได้เริ่มต้นแล้วฉันใด เขาก็ควรกระทำให้พระคุณอันเดียวกันนั้นสำเร็จในพวกท่านด้วยฉันนั้น

8:6 Insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also.

โดยพระคุณของพระคริสต์ เราควรมีความบริบูรณ์
8:7 เหตุฉะนั้น พวกท่านบริบูรณ์ในทุกสิ่ง ในความเชื่อ และคำพูด และความรู้ และในความขยันขันแข็งทั้งปวง และในความรักของพวกท่านต่อพวกเราฉันใด พวกท่านจงบริบูรณ์ในพระคุณนี้ด้วยฉันนั้น

By Christ's Grace, We Should Abound
8:7 Therefore, as ye abound in every thing, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also.

8:8 ข้าพเจ้ามิได้กล่าวโดยคำบัญชา แต่โดยถือโอกาสในความกระตือรือร้นของคนอื่น ๆ และเพื่อพิสูจน์ความจริงใจแห่งความรักของพวกท่าน

8:8 I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love.

8:9 เพราะพวกท่านรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราว่า ถึงแม้ว่าพระองค์เคยเป็นผู้มั่งมี แต่เพราะเห็นแก่พวกท่านพระองค์ได้ทรงกลายเป็นคนยากจน เพื่อพวกท่านโดยความยากจนของพระองค์ จะได้เป็นคนมั่งมี

8:9 For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.

8:10 และในที่นี้ข้าพเจ้าขอให้คำแนะนำของข้าพเจ้า เพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับพวกท่าน ผู้ซึ่งได้ตั้งต้นเมื่อก่อนแล้ว มิใช่ที่จะกระทำเท่านั้น แต่ที่จะมีน้ำใจกระทำด้วยเมื่อปีก่อนนั้น

8:10 And herein I give my advice: for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago.

8:11 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงกระทำสิ่งนั้นเถิด ด้วยว่ามีความพร้อมที่จะกระทำอยู่แล้วฉันใด ก็ขอให้มีการกระทำโดยสิ่งซึ่งพวกท่านมีอยู่แล้วฉันนั้น

8:11 Now therefore perform the doing of it; that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have.

8:12 เพราะว่าถ้ามีใจพร้อมอยู่เป็นอันดับแรกแล้ว สิ่งนั้นก็ถูกยอมรับตามที่คน ๆ หนึ่งมีอยู่แล้ว และมิใช่ตามที่เขาไม่มี

8:12 For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.

8:13 ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่า ให้คนอื่นได้รับความบรรเทา และให้พวกท่านรับภาระ

8:13 For I mean not that other men be eased, and ye burdened:

8:14 แต่โดยความเท่าเทียมกัน เพื่อที่ว่าบัดนี้ในคราวนี้ความบริบูรณ์ของพวกท่านจะได้เป็นการจัดหาให้สำหรับความขัดสนของพวกเขา ความบริบูรณ์ของพวกเขาก็จะได้เป็นการจัดหาให้สำหรับความขัดสนของพวกท่านเช่นกัน เพื่อจะได้มีความเท่าเทียมกัน

8:14 But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want: that there may be equality:

8:15 ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่’

8:15 As it is written, He that had gathered much had nothing over; and he that had gathered little had no lack.

การหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ในการจัดการเงินของพระเจ้า
8:16 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ได้ทรงใส่ความห่วงใยอันจริงจังแบบเดียวกันไว้ในใจของทิตัสเพื่อพวกท่าน

Avoiding Criticism in Handling God's Money
8:16 But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart of Titus for you.

8:17 ด้วยว่าแท้จริงแล้ว เขาได้ยอมรับคำเตือนสตินั้น แต่เพราะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น โดยความตั้งใจของเขาเอง เขาจึงได้ไปหาพวกท่าน

8:17 For indeed he accepted the exhortation; but being more forward, of his own accord he went unto you.

8:18 และพวกเราได้ส่งพี่น้องผู้นั้นไปพร้อมกับเขา ผู้ซึ่งการยกย่องของพี่น้องผู้นั้นอยู่ในข่าวประเสริฐทั่วคริสตจักรทั้งปวง

8:18 And we have sent with him the brother, whose praise is in the gospel throughout all the churches;

8:19 และมิใช่สิ่งนั้นเท่านั้น แต่เป็นผู้ซึ่งได้ถูกเลือกไว้จากคริสตจักรทั้งหลายเพื่อให้เดินทางกับพวกเราพร้อมกับพระคุณนี้ด้วย ซึ่งถูกปรนนิบัติโดยพวกเราเพื่อเป็นที่ถวายสง่าราศีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน และเป็นที่แสดงใจพร้อมของพวกท่าน

8:19 And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and declaration of your ready mind:

8:20 โดยหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ นั่นคือ ที่จะไม่มีผู้ใดตำหนิพวกเราได้ ในเรื่องความบริบูรณ์นี้ซึ่งถูกปรนนิบัติโดยพวกเรา

8:20 Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us:

8:21 โดยจัดหาสิ่งทั้งหลายที่ซื่อสัตย์ มิใช่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ในสายตาของมนุษย์ด้วย

8:21 Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men.

8:22 และพวกเราได้ส่งไปพร้อมกับเขาทั้งสอง คือพี่น้องของพวกเราอีกคนหนึ่ง ผู้ซึ่งพวกเราได้พิสูจน์บ่อย ๆ ว่า ขยันขันแข็งในหลายสิ่ง และเดี๋ยวนี้ก็ขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจมากยิ่งซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในพวกท่าน

8:22 And we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much more diligent, upon the great confidence which I have in you.

8:23 ไม่ว่ามีคนใดถามถึงทิตัส เขาก็เป็นหุ้นส่วนของข้าพเจ้า และเป็นผู้ร่วมงานเกี่ยวกับพวกท่าน หรือไม่ว่ามีคนใดถามถึงพี่น้องของพวกเรานั้น เขาทั้งสองก็เป็นพวกผู้สื่อสารของคริสตจักรทั้งหลายและเป็นสง่าราศีของพระคริสต์

8:23 Whether any do enquire of Titus, he is my partner and fellowhelper concerning you: or our brethren be enquired of, they are the messengers of the churches, and the glory of Christ.

8:24 เหตุฉะนั้นพวกท่านจงแสดงให้พวกเขาเห็น และต่อหน้าคริสตจักรทั้งหลาย ถึงหลักฐานแห่งความรักของพวกท่าน และแห่งการอวดของพวกเราเพราะเหตุพวกท่านเถิด

8:24 Wherefore shew ye to them, and before the churches, the proof of your love, and of our boasting on your behalf.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope