กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 12 / Nehemiah 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุบบาเบล
12:1 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นพวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมาพร้อมกับเศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอล และพร้อมกับเยชูอาคือ เสไรอาห์ เยเรมีย์ เอสรา

Priests and Levites Who Went up with Zerubbabel
12:1 Now these are the priests and the Levites that went up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra,

12:2 อามาริยาห์ มัลลูค ฮัทธัช

12:2 Amariah, Malluch, Hattush,

12:3 เชคานิยาห์ เรฮูม เมเรโมท

12:3 Shechaniah, Rehum, Meremoth,

12:4 อิดโด กินเนโธน อาบียาห์

12:4 Iddo, Ginnetho, Abijah,

12:5 มิยามิน มาอาดียาห์ บิลกาห์

12:5 Miamin, Maadiah, Bilgah,

12:6 เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์

12:6 Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah,

12:7 สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าในพวกปุโรหิตและในพี่น้องของพวกเขาในสมัยของเยชูอา

12:7 Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chief of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.

12:8 ยิ่งกว่านั้น คนเลวีคือ เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล เชเรบิยาห์ ยูดาห์ และมัทธานิยาห์ ผู้ซึ่งอยู่เหนือการขอบพระคุณ ตัวเขาและพี่น้องของเขา

12:8 Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and Mattaniah, which was over the thanksgiving, he and his brethren.

12:9 บัคบูคิยาห์และอุนนี พี่น้องของพวกเขาด้วย ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพวกเขาในบรรดากองเวร

12:9 Also Bakbukiah and Unni, their brethren, were over against them in the watches.

ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกปุโรหิต
12:10 และเยชูอาให้กำเนิดโยยาคิม โยยาคิมให้กำเนิดเอลียาชีบด้วย เอลียาชีบให้กำเนิดโยยาดา

Genealogy of the Priests
12:10 And Jeshua begat Joiakim, Joiakim also begat Eliashib, and Eliashib begat Joiada,

12:11 โยยาดาให้กำเนิดโยนาธาน และโยนาธานให้กำเนิดยาดดูวา

12:11 And Joiada begat Jonathan, and Jonathan begat Jaddua.

12:12 และในรัชกาลของโยยาคิม พวกปุโรหิตผู้เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไรอาห์ เมรายาห์ ของคนเยเรมีย์ ฮานันยาห์

12:12 And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;

12:13 ของคนเอสรา เมชุลลาม ของคนอามาริยาห์ เยโฮฮานัน

12:13 Of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan;

12:14 ของคนมัลลูค โยนาธาน ของคนเชบานิยาห์ โยเซฟ

12:14 Of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;

12:15 ของคนฮาริม อัดนา ของคนเมราโยท เฮลคาย

12:15 Of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai;

12:16 ของคนอิดโด เศคาริยาห์ ของคนกินเนโธน เมชุลลาม

12:16 Of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam;

12:17 ของคนอาบียาห์ ศิครี ของคนมินยามิน ของคนโมอัดยาห์ ปิลทัย

12:17 Of Abijah, Zichri; of Miniamin, of Moadiah, Piltai;

12:18 ของคนบิลกาห์ ชัมมูอา ของคนเชไมอาห์ เยโฮนาธัน

12:18 Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

12:19 และของคนโยยาริบ มัทเธนัย ของคนเยดายาห์ อุสซี

12:19 And of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;

12:20 ของคนสัลลัย คาลลัย ของคนอาโมค เอเบอร์

12:20 Of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;

12:21 ของคนฮิลคียาห์ ฮาชาบิยาห์ ของคนเยดายาห์ เนธันเอล

12:21 Of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel.

พวกหัวหน้าของคนเลวี
12:22 คนเลวีในสมัยของเอลียาชีบ โยยาดา โยฮานัน และยาดดูวา ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษ พวกปุโรหิตด้วย จนถึงรัชสมัยของดาริอัสคนเปอร์เซีย

Chief Levites
12:22 The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded chief of the fathers: also the priests, to the reign of Darius the Persian.

12:23 ลูกหลานของเลวี หัวหน้าของบรรพบุรุษ ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือพงศาวดาร จนถึงสมัยของโยฮานันบุตรชายของเอลียาชีบ

12:23 The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib.

12:24 และหัวหน้าของคนเลวีคือ ฮาชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเยชูอาบุตรชายของขัดมีเอล พร้อมกับญาติพี่น้องของเขาทั้งหลายซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับพวกเขา เพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณ ตามบัญญัติของดาวิดคนของพระเจ้า เป็นยาม ๆ ไป

12:24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren over against them, to praise and to give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward over against ward.

12:25 มัทธานิยาห์ บัคบูคิยาห์ โอบาดีห์ เมชุลลาม ทัลโมน และอักขูบ เป็นพวกคนเฝ้าประตู ยืนเฝ้าอยู่ที่ธรณีประตู

12:25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the thresholds of the gates.

12:26 คนเหล่านี้อยู่ในสมัยของโยยาคิมบุตรชายของเยชูอา ผู้เป็นบุตรชายของโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย์ผู้ว่าราชการ และในสมัยของเอสราผู้เป็นปุโรหิตและธรรมาจารย์

12:26 These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest, the scribe.

การมอบถวายกำแพงเมือง
12:27 และเมื่อมีการมอบถวายกำแพงแห่งเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายได้แสวงหาคนเลวีจากบรรดาสถานที่ของพวกเขา เพื่อจะนำพวกเขามายังเยรูซาเล็ม เพื่อฉลองการมอบถวายด้วยความยินดี ทั้งด้วยการขอบพระคุณและด้วยการร้องเพลง และด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่

Dedication of the Walls
12:27 And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings, and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps.

12:28 และลูกหลานของพวกนักร้องได้รวมตัวกัน ทั้งมาจากที่ราบรอบเยรูซาเล็ม และมาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ของชาวเนโทฟาห์

12:28 And the sons of the singers gathered themselves together, both out of the plain country round about Jerusalem, and from the villages of Netophathi;

12:29 ทั้งมาจากวงศ์วานของกิลกาลด้วย และมาจากบรรดาทุ่งนาของเกบาและอัสมาเวท เพราะพวกนักร้องได้สร้างหมู่บ้านต่าง ๆ สำหรับตนรอบเยรูซาเล็ม

12:29 Also from the house of Gilgal, and out of the fields of Geba and Azmaveth: for the singers had builded them villages round about Jerusalem.

12:30 และพวกปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนเองให้บริสุทธิ์ และได้ชำระประชากร ประตูเมือง และกำแพงให้บริสุทธิ์

12:30 And the priests and the Levites purified themselves, and purified the people, and the gates, and the wall.

12:31 แล้วข้าพเจ้าได้นำพวกประมุขแห่งยูดาห์ขึ้นไปบนกำแพง และแต่งตั้งประชากรให้เป็นคณะใหญ่สองคณะ เพื่อกล่าวคำขอบพระคุณ คณะหนึ่งไปทางขวามือขึ้นไปบนกำแพงจนถึงประตูกองขยะ

12:31 Then I brought up the princes of Judah upon the wall, and appointed two great companies of them that gave thanks, whereof one went on the right hand upon the wall toward the dung gate:

12:32 และต่อจากพวกเขาผู้ที่ขึ้นไปคือ โฮชายาห์ และประมุขแห่งยูดาห์ครึ่งหนึ่ง

12:32 And after them went Hoshaiah, and half of the princes of Judah,

12:33 กับอาซาริยาห์ เอสรา เมชุลลาม

12:33 And Azariah, Ezra, and Meshullam,

12:34 ยูดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์

12:34 Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah,

12:35 และบุตรชายคนหนึ่งของพวกปุโรหิตที่มีแตร นามว่า เศคาริยาห์บุตรชายของโยนาธาน ผู้เป็นบุตรชายของเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมีคายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของศักเกอร์ ผู้เป็นบุตรชายของอาสาฟ

12:35 And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph:

12:36 และญาติพี่น้องของเขาคือ เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย กิลาลัย มาอัย เนธันเอลและยูดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครื่องดนตรีของดาวิดคนของพระเจ้า และเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์เดินนำหน้าพวกเขาไป

12:36 And his brethren, Shemaiah, and Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God, and Ezra the scribe before them.

12:37 และที่ประตูน้ำพุ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพวกเขา เขาทั้งหลายเดินขึ้นไปทางบันไดของนครของดาวิด ที่ทางขึ้นกำแพงเหนือพระราชวังของดาวิด จนถึงประตูน้ำทางทิศตะวันออก

12:37 And at the fountain gate, which was over against them, they went up by the stairs of the city of David, at the going up of the wall, above the house of David, even unto the water gate eastward.

12:38 และอีกคณะหนึ่งของเขาทั้งหลายที่กล่าวคำขอบพระคุณ เดินไปทางตรงกันข้ามกับพวกเขา และข้าพเจ้าตามพวกเขาไป และประชากรครึ่งหนึ่งบนกำแพง ตั้งแต่เลยหอคอยเตาไฟจนถึงกำแพงกว้าง

12:38 And the other company of them that gave thanks went over against them, and I after them, and the half of the people upon the wall, from beyond the tower of the furnaces even unto the broad wall;

12:39 และจากเหนือประตูเอฟราอิม และเหนือประตูเก่า และเหนือประตูปลา และหอคอยของฮานันเอล และหอคอยของเมอาห์ จนถึงประตูแกะ และเขาทั้งหลายมาหยุดอยู่ที่ประตูเรือนจำ

12:39 And from above the gate of Ephraim, and above the old gate, and above the fish gate, and the tower of Hananeel, and the tower of Meah, even unto the sheep gate: and they stood still in the prison gate.

12:40 ดังนั้น คณะทั้งสองของคนเหล่านั้นที่กล่าวคำขอบพระคุณจึงมายืนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และตัวข้าพเจ้าและพวกหัวหน้าครึ่งหนึ่งอยู่กับข้าพเจ้า

12:40 So stood the two companies of them that gave thanks in the house of God, and I, and the half of the rulers with me:

12:41 และพวกปุโรหิตคือ เอลียาคิม มาอาเสอาห์ มินยามิน มีคายาห์ เอลีโอนัย เศคาริยาห์ และฮานันยาห์ มาพร้อมกับแตร

12:41 And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets;

12:42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์ เอเลอาซาร์ อุสซี เยโฮฮานัน มัลคิยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และพวกนักร้องได้ร้องเพลงด้วยเสียงดัง อิสราหิยาห์เป็นผู้ดูแลพวกเขา

12:42 And Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. And the singers sang loud, with Jezrahiah their overseer.

12:43 ในวันนั้นเขาทั้งหลายได้ถวายบรรดาเครื่องสัตวบูชาใหญ่โตด้วย และเปรมปรีดิ์ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พวกเขาเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิ่ง พวกภรรยาและเด็ก ๆ ก็เปรมปรีดิ์เช่นกัน จนความชื่นบานของเยรูซาเล็มถูกได้ยินไปไกล

12:43 Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced: for God had made them rejoice with great joy: the wives also and the children rejoiced: so that the joy of Jerusalem was heard even afar off.

12:44 และในเวลานั้น บางคนได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลห้องสำหรับพัสดุ ของบริจาค ผลไม้รุ่นแรก และส่วนสิบชักหนึ่ง เพื่อรวบรวมจากไร่นาของนครต่าง ๆ นั้นให้เข้ามายังพวกเขาเพื่อเป็นส่วนแบ่งซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำหรับพวกปุโรหิตและคนเลวี เพราะยูดาห์เปรมปรีดิ์ด้วยเรื่องพวกปุโรหิตและคนเลวีผู้ปรนนิบัติอยู่นั้น

12:44 And at that time were some appointed over the chambers for the treasures, for the offerings, for the firstfruits, and for the tithes, to gather into them out of the fields of the cities the portions of the law for the priests and Levites: for Judah rejoiced for the priests and for the Levites that waited.

12:45 และทั้งพวกนักร้องและพวกเฝ้าประตูได้ทำการปรนนิบัติพระเจ้าของตนและทำการชำระให้บริสุทธิ์ ตามคำบัญชาของดาวิดและของซาโลมอนราชโอรสของพระองค์

12:45 And both the singers and the porters kept the ward of their God, and the ward of the purification, according to the commandment of David, and of Solomon his son.

12:46 เพราะในสมัยของดาวิดและอาสาฟแต่ก่อนนั้นเคยมีหัวหน้าพวกนักร้อง และมีบทเพลงสรรเสริญ และบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า

12:46 For in the days of David and Asaph of old there were chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving unto God.

12:47 และอิสราเอลทั้งสิ้นในสมัยของเศรุบบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์ ได้ให้ส่วนแบ่งแก่พวกนักร้องและพวกคนเฝ้าประตู ตามส่วนแบ่งของแต่ละคนทุกวัน และเขาทั้งหลายได้กันส่วนบริสุทธิ์สำหรับคนเลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้กันส่วนของลูกหลานของอาโรนไว้ต่างหาก

12:47 And all Israel in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave the portions of the singers and the porters, every day his portion: and they sanctified holy things unto the Levites; and the Levites sanctified them unto the children of Aaron.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope