กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 3 / Nehemiah 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ประชากรช่วยกันสร้างกำแพงเมือง
3:1 แล้วเอลียาชีบผู้เป็นมหาปุโรหิตได้ลุกขึ้นพร้อมกับพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกปุโรหิต และเขาทั้งหลายได้สร้างประตูแกะ พวกเขาได้ทำพิธีชำระประตูให้บริสุทธิ์และได้ตั้งบานประตูของประตูนั้น เขาทั้งหลายได้ทำพิธีชำระประตูให้บริสุทธิ์จนถึงหอคอยเมอาห์ไกลไปจนถึงหอคอยฮานันเอล

Many People Help Build the Wall
3:1 Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priests, and they builded the sheep gate; they sanctified it, and set up the doors of it; even unto the tower of Meah they sanctified it, unto the tower of Hananeel.

3:2 และถัดท่านไป ชาวเยรีโคก็ได้สร้าง และถัดพวกเขาไป ศักเกอร์บุตรชายของอิมรีก็ได้สร้าง

3:2 And next unto him builded the men of Jericho. And next to them builded Zaccur the son of Imri.

3:3 แต่ลูกหลานของหัสเสนาอาห์ได้สร้างประตูปลา ผู้ซึ่งได้วางวงกบของประตู และได้ตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น

3:3 But the fish gate did the sons of Hassenaah build, who also laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof.

3:4 และถัดพวกเขาไป เมเรโมทบุตรชายของอุรียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโคสได้ซ่อมแซม และถัดพวกเขาไป เมชุลลามบุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมเชซาเบลได้ซ่อมแซม และถัดพวกเขาไป ศาโดกบุตรชายของบาอานาได้ซ่อมแซม

3:4 And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana.

3:5 และถัดพวกเขาไป ชาวเทโคอาได้ซ่อมแซม แต่พวกขุนนางของพวกเขาไม่ยอมเอาคอมารับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาทั้งหลาย

3:5 And next unto them the Tekoites repaired; but their nobles put not their necks to the work of their Lord.

3:6 ยิ่งกว่านั้น เยโฮยาดาบุตรชายของปาเสอาห์ และเมชุลลามบุตรชายของเบโสไดอาห์ได้ซ่อมแซมประตูเก่า พวกเขาวางวงกบของประตู และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น

3:6 Moreover the old gate repaired Jehoiada the son of Paseah, and Meshullam the son of Besodeiah; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, and the locks thereof, and the bars thereof.

3:7 และถัดพวกเขาไป เมลาติยาห์ชาวกิเบโอนและยาโดนชาวเมโรโนท ชาวเมืองกิเบโอนและชาวเมืองมิสปาห์ได้ซ่อมแซม จนถึงบัลลังก์ของผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้

3:7 And next unto them repaired Melatiah the Gibeonite, and Jadon the Meronothite, the men of Gibeon, and of Mizpah, unto the throne of the governor on this side the river.

3:8 ถัดเขาไป อุสซีเอลบุตรชายของฮารฮายาห์ช่างทองได้ซ่อมแซม ถัดเขาไป ฮานันยาห์ผู้เป็นบุตรชายของช่างน้ำหอมคนหนึ่งได้ซ่อมแซม และพวกเขาทำให้เยรูซาเล็มเข้มแข็งขึ้นไกลไปจนถึงกำแพงกว้าง

3:8 Next unto him repaired Uzziel the son of Harhaiah, of the goldsmiths. Next unto him also repaired Hananiah the son of one of the apothecaries, and they fortified Jerusalem unto the broad wall.

3:9 และถัดพวกเขาไป เรไฟยาห์บุตรชายของเฮอร์ ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซม

3:9 And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of the half part of Jerusalem.

3:10 และถัดพวกเขาไป เยดายาห์บุตรชายของฮารุมัฟได้ซ่อมแซม จนถึงตรงข้ามกับบ้านของเขา และถัดเขาไป ฮัทธัชบุตรชายของฮาชับนิยาห์ได้ซ่อมแซม

3:10 And next unto them repaired Jedaiah the son of Harumaph, even over against his house. And next unto him repaired Hattush the son of Hashabniah.

3:11 มัลคิยาห์บุตรชายของฮาริมและหัสชูบบุตรชายของปาหัทโมอับได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง และหอคอยของเตาอบ

3:11 Malchijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahathmoab, repaired the other piece, and the tower of the furnaces.

3:12 และถัดเขาไป ชัลลูมบุตรชายของฮัลโลเหช ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซม ทั้งตัวเขาและบุตรสาวทั้งหลายของเขา

3:12 And next unto him repaired Shallum the son of Halohesh, the ruler of the half part of Jerusalem, he and his daughters.

3:13 ฮานูนและชาวเมืองศาโนอาห์ได้ซ่อมแซมประตูหุบเขา พวกเขาสร้างประตูขึ้นใหม่และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น และซ่อมแซมกำแพงระยะหนึ่งพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะ

3:13 The valley gate repaired Hanun, and the inhabitants of Zanoah; they built it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and a thousand cubits on the wall unto the dung gate.

3:14 แต่มัลคิยาห์บุตรชายของเรคาบ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งของเบธฮัคเคเรม ได้ซ่อมประตูกองขยะ เขาสร้างประตู และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น

3:14 But the dung gate repaired Malchiah the son of Rechab, the ruler of part of Bethhaccerem; he built it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof.

3:15 แต่ชัลลูนบุตรชายของคลโฮเซห์ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งของมิสปาห์ ได้ซ่อมแซมประตูน้ำพุ เขาได้สร้างประตูและสร้างมุงสำหรับประตู และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น ทั้งได้สร้างกำแพงสระชิโลอาห์ซึ่งอยู่ข้างราชอุทยานและไกลไปจนถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครของดาวิด

3:15 But the gate of the fountain repaired Shallun the son of Colhozeh, the ruler of part of Mizpah; he built it, and covered it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and the wall of the pool of Siloah by the king's garden, and unto the stairs that go down from the city of David.

3:16 ถัดเขาไป เนหะมีย์บุตรชายของอัสบูก ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเบธซูร์ได้ซ่อมแซม ไปจนถึงสถานที่ตรงข้ามกับบรรดาอุโมงค์ฝังศพของดาวิด และถึงสระที่ขุดไว้และถึงโรงของชายฉกรรจ์

3:16 After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half part of Bethzur, unto the place over against the sepulchres of David, and to the pool that was made, and unto the house of the mighty.

3:17 ถัดเขาไป คนเลวีได้ซ่อมแซมคือ เรฮูมบุตรชายของบานี ถัดเขาไป ฮาชาบิยาห์ ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเคอีลาห์ ได้ซ่อมแซมส่วนของเขา

3:17 After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next unto him repaired Hashabiah, the ruler of the half part of Keilah, in his part.

3:18 ถัดเขาไป พี่น้องของพวกเขาได้ซ่อมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายของเฮนาดัด ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเคอีลาห์

3:18 After him repaired their brethren, Bavai the son of Henadad, the ruler of the half part of Keilah.

3:19 และถัดเขาไป เอเซอร์บุตรชายของเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิสปาห์ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังคลังอาวุธตรงที่มุมหักของกำแพง

3:19 And next to him repaired Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, another piece over against the going up to the armoury at the turning of the wall.

3:20 ถัดเขาไป บารุคบุตรชายของศับบัย ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งอย่างจริงจัง ตั้งแต่มุมหักของกำแพงจนถึงประตูบ้านของเอลียาชีบผู้เป็นมหาปุโรหิต

3:20 After him Baruch the son of Zabbai earnestly repaired the other piece, from the turning of the wall unto the door of the house of Eliashib the high priest.

3:21 ถัดเขาไป เมเรโมทบุตรชายของอุรียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโคส ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง ตั้งแต่ประตูบ้านของเอลียาชีบถึงปลายบ้านของเอลียาชีบ

3:21 After him repaired Meremoth the son of Urijah the son of Koz another piece, from the door of the house of Eliashib even to the end of the house of Eliashib.

3:22 และถัดเขาไป พวกปุโรหิตชาวที่ราบได้ซ่อมแซม

3:22 And after him repaired the priests, the men of the plain.

3:23 ถัดเขาไป เบนยามินและหัสชูบ ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของพวกเขา ถัดเขาไป อาซาริยาห์บุตรชายของมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอานานิยาห์ได้ซ่อมแซมข้างบ้านของตน

3:23 After him repaired Benjamin and Hashub over against their house. After him repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah by his house.

3:24 ถัดเขาไป บินนุยบุตรชายของเฮนาดัดได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง ตั้งแต่บ้านของอาซาริยาห์ถึงมุมหักของกำแพง คือถึงมุมเลี้ยว

3:24 After him repaired Binnui the son of Henadad another piece, from the house of Azariah unto the turning of the wall, even unto the corner.

3:25 ปาลาลบุตรชายของอุซัยได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับมุมหักของกำแพง และหอคอยที่ยื่นจากพระราชวังหลังบนของกษัตริย์ที่อยู่ข้างลานแห่งเรือนจำ ถัดเขาไป เปดายาห์บุตรชายของปาโรช

3:25 Palal the son of Uzai, over against the turning of the wall, and the tower which lieth out from the king's high house, that was by the court of the prison. After him Pedaiah the son of Parosh.

3:26 ยิ่งกว่านั้น พวกคนใช้ประจำพระวิหารอาศัยอยู่ที่โอเฟล ได้ซ่อมแซมจนถึงที่ตรงข้ามกับประตูน้ำทางด้านทิศตะวันออกและที่หอคอยยื่นออกไป

3:26 Moreover the Nethinims dwelt in Ophel, unto the place over against the water gate toward the east, and the tower that lieth out.

3:27 ถัดพวกเขาไป ชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งตรงข้ามกับหอคอยใหญ่ที่ยื่นออกไป ไกลไปจนถึงกำแพงโอเฟล

3:27 After them the Tekoites repaired another piece, over against the great tower that lieth out, even unto the wall of Ophel.

3:28 พวกปุโรหิตได้ซ่อมแซมเหนือประตูม้าขึ้นไป ต่างก็ซ่อมที่ตรงข้ามกับบ้านของตน

3:28 From above the horse gate repaired the priests, every one over against his house.

3:29 ถัดพวกเขาไป ศาโดกบุตรชายของอิมเมอร์ ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับบ้านของเขา ถัดเขาไป เชไมอาห์บุตรชายของเชคานิยาห์ คนเฝ้าประตูตะวันออกได้ซ่อมแซมเช่นกัน

3:29 After them repaired Zadok the son of Immer over against his house. After him repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate.

3:30 ถัดเขาไป ฮานันยาห์บุตรชายของเชเลมิยาห์ และฮานูนบุตรชายคนที่หกของศาลาฟ ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง ถัดเขาไป เมชุลลามบุตรชายของเบเรคิยาห์ ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับห้องของเขา

3:30 After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber.

3:31 ถัดเขาไป มัลคิยาห์บุตรชายของช่างทองผู้นั้นได้ซ่อมแซมไกลไปจนถึงสถานที่ของพวกคนใช้ประจำพระวิหาร และของพวกพ่อค้า ตรงข้ามกับประตูมิฟคาด และจนถึงทางขึ้นไปที่มุม

3:31 After him repaired Malchiah the goldsmith's son unto the place of the Nethinims, and of the merchants, over against the gate Miphkad, and to the going up of the corner.

3:32 และระหว่างทางขึ้นไปที่มุมจนถึงประตูแกะนั้น พวกช่างทองและพวกพ่อค้าได้ซ่อมแซม

3:32 And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope