กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 8 / Nehemiah 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชากรทั้งหลายฟัง
8:1 และประชากรทั้งปวงได้มาชุมนุมกันเป็นใจเดียวกันที่ถนนซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำ และเขาทั้งหลายพูดกับเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์ให้นำหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมา

Ezra Reads the Law to All the People
8:1 And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate; and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the LORD had commanded to Israel.

8:2 และเอสราผู้เป็นปุโรหิตได้นำพระราชบัญญัติมาต่อหน้าชุมนุมชน ทั้งชายและหญิง และบรรดาผู้ที่ฟังด้วยความเข้าใจได้ ณ วันแรกของเดือนที่เจ็ด

8:2 And Ezra the priest brought the law before the congregation both of men and women, and all that could hear with understanding, upon the first day of the seventh month.

8:3 และท่านอ่านในหนังสือม้วนนั้นตรงหน้าถนนซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำ ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวัน ต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงและบรรดาผู้ที่เข้าใจได้ และประชากรทั้งปวงก็ตั้งใจฟังหนังสือแห่งพระราชบัญญัติ

8:3 And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand; and the ears of all the people were attentive unto the book of the law.

8:4 และเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์ยืนอยู่บนเวทีสูงที่ทำด้วยไม้ ซึ่งพวกเขาได้ทำไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ และข้าง ๆ ท่านคือ มัททีธิยาห์ เชมา อานายาห์ อุรียาห์ ฮิลคียาห์และมาอาเสอาห์ยืนอยู่ข้างขวามือของท่าน และที่อยู่ข้างซ้ายมือของท่านคือ เปดายาห์ มิชาเอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮัชบัดดานาห์ เศคาริยาห์และเมชุลลาม

8:4 And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam.

8:5 และเอสราเปิดหนังสือนั้นต่อสายตาของประชากรทั้งปวง (เพราะท่านอยู่สูงกว่าประชากรทั้งปวงนั้น) และเมื่อท่านเปิดหนังสือนั้นแล้ว ประชากรทั้งหมดก็ยืนขึ้น

8:5 And Ezra opened the book in the sight of all the people; (for he was above all the people;) and when he opened it, all the people stood up:

8:6 และเอสราสรรเสริญพระเยโฮวาห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และประชากรทั้งปวงตอบว่า “เอเมน เอเมน” พร้อมกับยกมือของตนขึ้น และเขาทั้งหลายก้มศีรษะของตนลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และซบหน้าของตนลงถึงดิน

8:6 And Ezra blessed the LORD, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands: and they bowed their heads, and worshipped the LORD with their faces to the ground.

8:7 เยชูอา บานี เชเรบิยาห์ ยามีน อักขูบ ชับเบธัย โฮดียาห์ มาอาเสอาห์ เคลิทา อาซาริยาห์ โยซาบาด ฮานัน เปไลยาห์และพวกคนเลวี ทำให้ประชากรเข้าใจพระราชบัญญัติ และประชากรก็ยืนอยู่ในที่ของตน

8:7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place.

8:8 ดังนั้น เขาทั้งหลายอ่านจากหนังสือนั้น จากพระราชบัญญัติของพระเจ้าอย่างชัดแจ้ง และอธิบายความหมาย และทำให้ประชากรเข้าใจข้อความที่อ่านนั้น

8:8 So they read in the book in the law of God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading.

8:9 และเนหะมีย์ที่เป็นผู้ว่าราชการเมือง และเอสราผู้เป็นปุโรหิตและธรรมาจารย์ และคนเลวีผู้สอนประชากร ได้พูดกับประชากรทั้งปวงว่า “วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย อย่าโศกเศร้าหรือร้องไห้” เพราะประชากรร้องไห้เมื่อพวกเขาได้ยินบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัติ

8:9 And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the LORD your God; mourn not, nor weep. For all the people wept, when they heard the words of the law.

8:10 แล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงไปตามทางของท่านทั้งหลายเถิด จงรับประทานไขมัน ดื่มน้ำหวาน และส่งส่วนอาหารไปให้คนเหล่านั้นที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย และท่านทั้งหลายอย่าเสียใจเลย เพราะความชื่นบานในพระเยโฮวาห์เป็นกำลังของพวกท่าน”

8:10 Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared: for this day is holy unto our Lord: neither be ye sorry; for the joy of the LORD is your strength.

8:11 ดังนั้นพวกคนเลวีจึงให้ประชากรทั้งปวงสงบนิ่ง โดยกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนิ่งเสีย เพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์ และพวกท่านอย่าทุกข์โศกเลย”

8:11 So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy; neither be ye grieved.

8:12 และประชากรทั้งปวงจึงไปตามทางของตนเพื่อกิน ดื่มและส่งส่วนอาหาร และเพื่อเปรมปรีดิ์กันเป็นที่ยิ่ง เพราะเขาทั้งหลายได้เข้าใจถ้อยคำเหล่านั้นซึ่งถูกประกาศแก่พวกเขา

8:12 And all the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them.

8:13 และ ณ วันที่สอง หัวหน้าของบรรพบุรุษแห่งประชากรทั้งปวง พวกปุโรหิตและคนเลวีรวบรวมกันมาหาเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์ เพื่อจะเข้าใจบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัติ

8:13 And on the second day were gathered together the chief of the fathers of all the people, the priests, and the Levites, unto Ezra the scribe, even to understand the words of the law.

การถือเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง
8:14 และเขาทั้งหลายพบว่ามีเขียนไว้ในพระราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ชนชาติอิสราเอลควรอาศัยอยู่ในเพิงตอนเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด

Feast of Tabernacles Observed
8:14 And they found written in the law which the LORD had commanded by Moses, that the children of Israel should dwell in booths in the feast of the seventh month:

8:15 และว่าเขาทั้งหลายควรประกาศและป่าวร้องในบรรดานครของตนและในเยรูซาเล็มว่า “จงออกไปยังภูเขา และนำบรรดากิ่งมะกอก กิ่งไม้สน กิ่งต้นน้ำมันเขียว ใบอินทผลัม และกิ่งไม้ใบดกอื่น ๆ เพื่อทำเพิง ตามที่ได้เขียนไว้”

8:15 And that they should publish and proclaim in all their cities, and in Jerusalem, saying, Go forth unto the mount, and fetch olive branches, and pine branches, and myrtle branches, and palm branches, and branches of thick trees, to make booths, as it is written.

8:16 ดังนั้น ประชากรจึงออกไป และเอากิ่งไม้เหล่านั้นมา และทำเพิงสำหรับตัวเอง ต่างอยู่บนหลังคาบ้านของตน และในลานบ้านของตน และในลานพระนิเวศน์ของพระเจ้า และในถนนที่ประตูน้ำ และในถนนที่ประตูเอฟราอิม

8:16 So the people went forth, and brought them, and made themselves booths, every one upon the roof of his house, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the street of the water gate, and in the street of the gate of Ephraim.

8:17 และชุมนุมชนทั้งสิ้น ผู้ได้กลับมาจากการเป็นเชลยได้ทำเพิงและนั่งอยู่ใต้เพิงนั้น เพราะตั้งแต่สมัยของเยชูอาบุตรชายของนูนจนถึงวันนั้นชนชาติอิสราเอลไม่ได้กระทำเช่นนี้เลย และมีความเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก

8:17 And all the congregation of them that were come again out of the captivity made booths, and sat under the booths: for since the days of Jeshua the son of Nun unto that day had not the children of Israel done so. And there was very great gladness.

8:18 ทุกวันด้วย ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านอ่านในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้า และเขาทั้งหลายถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจ็ดวัน และในวันที่แปดมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

8:18 Also day by day, from the first day unto the last day, he read in the book of the law of God. And they kept the feast seven days; and on the eighth day was a solemn assembly, according unto the manner.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope