กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 2 / Nehemiah 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสทรงอนุญาตให้เนหะมีย์ไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม
2:1 และต่อมาในเดือนนิสาน ในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส เมื่อน้ำองุ่นจัดตั้งไว้ตรงพระพักตร์พระองค์ และข้าพเจ้าหยิบน้ำองุ่นและถวายน้ำองุ่นแด่กษัตริย์ แต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าไม่เคยโศกเศร้าต่อพระพักตร์พระองค์

King Artaxerxes Approves Nehemiah's Plan to Build Jerusalem Walls
2:1 And it came to pass in the month Nisan, in the twentieth year of Artaxerxes the king, that wine was before him: and I took up the wine, and gave it unto the king. Now I had not been beforetime sad in his presence.

2:2 ดังนั้น กษัตริย์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ทำไมสีหน้าของเจ้าจึงเศร้าหมอง เจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือ เห็นจะไม่มีอะไรนอกจากเศร้าใจ” แล้วข้าพเจ้าก็เกรงกลัวยิ่งนัก

2:2 Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? this is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid,

2:3 และข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่า “ขอกษัตริย์จงทรงพระเจริญเป็นนิตย์เถิด ไฉนสีหน้าของข้าพระองค์จะไม่เศร้าหมองเล่าในเมื่อเมืองสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ร้างเปล่าอยู่ และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย”

2:3 And said unto the king, Let the king live for ever: why should not my countenance be sad, when the city, the place of my fathers' sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire?

2:4 แล้วกษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าปรารถนาจะขออะไร” ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์

2:4 Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven.

2:5 และข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ และถ้าผู้รับใช้ของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์ให้ไปยังยูดาห์ ยังเมืองซึ่งเป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่”

2:5 And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favour in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my fathers' sepulchres, that I may build it.

2:6 และกษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า (พระราชินีประทับข้างพระองค์ด้วย) ว่า “การเดินทางของเจ้าจะกินเวลานานสักเท่าใด และเจ้าจะกลับมาเมื่อไร” ดังนั้นจึงเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ที่จะส่งข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าก็กำหนดเวลาให้พระองค์ทรงทราบ

2:6 And the king said unto me, (the queen also sitting by him,) For how long shall thy journey be? and when wilt thou return? So it pleased the king to send me; and I set him a time.

2:7 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้ากราบทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอโปรดมีจดหมายหลายฉบับให้ข้าพระองค์นำไปถึงเหล่าผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น เพื่อพวกเขาจะได้อนุญาตให้ข้าพระองค์ผ่านไปจนข้าพระองค์เข้าไปในยูดาห์

2:7 Moreover I said unto the king, If it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah;

2:8 และให้มีจดหมายฉบับหนึ่งถึงอาสาฟเจ้าพนักงานผู้ดูแลป่าไม้หลวง เพื่อเขาจะได้ให้ไม้แก่ข้าพระองค์ไปทำคานประตูพระราชวังของพระนิเวศน์ และทำกำแพงเมือง และเพื่อทำบ้านที่ข้าพระองค์จะได้เข้าอาศัย” และกษัตริย์ก็ประทานให้ข้าพเจ้าตามพระหัตถ์อันประเสริฐของพระเจ้าของข้าพเจ้าที่อยู่เหนือข้าพเจ้า

2:8 And a letter unto Asaph the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which appertained to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me, according to the good hand of my God upon me.

2:9 แล้วข้าพเจ้ามายังเหล่าผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น และมอบจดหมายเหล่านั้นของกษัตริย์ให้แก่พวกเขา บัดนี้กษัตริย์ได้ทรงจัดให้เหล่านายทหารและทหารม้ามาพร้อมกับข้าพเจ้า

2:9 Then I came to the governors beyond the river, and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me.

2:10 เมื่อสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิม และโทบีอาห์คนอัมโมนข้าราชการได้ยินเรื่องนี้ มันก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจอย่างยิ่งที่มีคนผู้หนึ่งมาเพื่อแสวงหาความผาสุกของชนชาติอิสราเอล

2:10 When Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel.

เนหะมีย์แอบดูกำแพงเมืองอย่างลับ ๆ
2:11 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมายังเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามวัน

Nehemiah Secretly Views the Ruins
2:11 So I came to Jerusalem, and was there three days.

2:12 และข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืน คือข้าพเจ้ากับบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้า ทั้งข้าพเจ้าไม่ได้บอกผู้หนึ่งผู้ใดถึงเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้กระทำที่เยรูซาเล็ม ทั้งไม่มีสัตว์อื่นอยู่กับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ตัวที่ข้าพเจ้าขี่อยู่

2:12 And I arose in the night, I and some few men with me; neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem: neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon.

2:13 และในเวลากลางคืน ข้าพเจ้าก็ออกไปทางประตูแห่งหุบเขา ถึงต่อหน้าบ่อมังกร และถึงประตูกองขยะ และได้ตรวจดูบรรดากำแพงเยรูซาเล็มที่พังลงแล้ว และประตูเมืองที่ถูกไฟทำลาย

2:13 And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung port, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire.

2:14 แล้วข้าพเจ้าก็ไปต่อยังประตูแห่งน้ำพุ และถึงสระหลวง แต่ไม่มีสถานที่ที่จะให้สัตว์ตัวที่ข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้

2:14 Then I went on to the gate of the fountain, and to the king's pool: but there was no place for the beast that was under me to pass.

2:15 แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปในเวลากลางคืนทางลำธารและตรวจดูกำแพง และหันกลับมา และเข้าไปทางประตูแห่งหุบเขา และจึงกลับมา

2:15 Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, and so returned.

2:16 และพวกหัวหน้าก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหน หรือข้าพเจ้าทำอะไร และข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่พวกยิว พวกปุโรหิต พวกขุนนาง พวกหัวหน้า หรือคนอื่น ๆ ที่ทำงาน

2:16 And the rulers knew not whither I went, or what I did; neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work.

เนหะมีย์ได้รับการหนุนใจ คือพวกเขาสร้างกำแพงขึ้นได้
2:17 แล้วข้าพเจ้าพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่า พวกเราตกอยู่ในความลำบากอย่างไร ที่เยรูซาเล็มปรักหักพังลง และไฟไหม้ประตูเมืองเสียนั้น มาเถิด และให้เราทั้งหลายสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้น เพื่อพวกเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไป”

Nehemiah's Encouragement: They Can Build the Walls
2:17 Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire: come, and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach.

2:18 แล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อยังผลดี ทั้งพระดำรัสซึ่งกษัตริย์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าด้วย และเขาทั้งหลายพูดว่า “ให้พวกเราลุกขึ้นและสร้างเถิด” ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงทำให้มือของพวกเขาเข้มแข็งขึ้นสำหรับงานอันดีนี้

2:18 Then I told them of the hand of my God which was good upon me; as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work.

2:19 แต่เมื่อสันบาลลัทคนโฮโรนาอิม โทบีอาห์ข้าราชการ คนอัมโมน และเกเชมชาวอาระเบียได้ยินเรื่องนั้น เขาทั้งหลายก็หัวเราะเยาะเย้ยพวกเรา และดูหมิ่นพวกเรา และพูดว่า “เจ้าทั้งหลายทำอะไรกันนี่ พวกเจ้าจะกบฏต่อกษัตริย์หรือ”

2:19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do? will ye rebel against the king?

2:20 แล้วข้าพเจ้าตอบเขาทั้งหลายและพูดกับพวกเขาว่า “พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระองค์จะทรงให้พวกเราเจริญ ฉะนั้นเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นและสร้าง แต่ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนหรือสิทธิ์หรือที่ระลึกในเยรูซาเล็ม”

2:20 Then answered I them, and said unto them, The God of heaven, he will prosper us; therefore we his servants will arise and build: but ye have no portion, nor right, nor memorial, in Jerusalem.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope