กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 11 / Nehemiah 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

รายชื่อของคนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม
11:1 และพวกหัวหน้าของประชากรอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม และประชากรที่เหลืออยู่นั้นจับสลากกันด้วย เพื่อจะนำเอาคนหนึ่งในสิบคนให้เข้าไปอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์ และอีกเก้าส่วนสิบนั้นให้อาศัยอยู่ในนครอื่น ๆ

Those Who Lived in Jerusalem
11:1 And the rulers of the people dwelt at Jerusalem: the rest of the people also cast lots, to bring one of ten to dwell in Jerusalem the holy city, and nine parts to dwell in other cities.

11:2 และประชากรได้อวยพรบรรดาคนที่สมัครใจไปอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม

11:2 And the people blessed all the men, that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem.

11:3 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นหัวหน้ามณฑลที่มาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม แต่ในนครต่าง ๆ ของประเทศยูดาห์ทุกคนอาศัยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของตนในนครต่าง ๆ ของตน คืออิสราเอล พวกปุโรหิต คนเลวี พวกคนใช้ประจำพระวิหาร และลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอน

11:3 Now these are the chief of the province that dwelt in Jerusalem: but in the cities of Judah dwelt every one in his possession in their cities, to wit, Israel, the priests, and the Levites, and the Nethinims, and the children of Solomon's servants.

11:4 และบางคนในลูกหลานของยูดาห์และลูกหลานของเบนยามินอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม จากลูกหลานของยูดาห์ คืออาธายาห์บุตรชายของอุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาหะลาเลล จากลูกหลานของเปเรศ

11:4 And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez;

11:5 และมาอาเสอาห์บุตรชายของบารุค ผู้เป็นบุตรชายของคลโฮเซห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮาซายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยยาริบ ผู้เป็นบุตรชายของเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชาวชีโลห์

11:5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Colhozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni.

11:6 ลูกหลานของเปเรศทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม มีชายกล้าหาญ จำนวนสี่ร้อยหกสิบแปดคน

11:6 All the sons of Perez that dwelt at Jerusalem were four hundred threescore and eight valiant men.

11:7 และคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเบนยามิน คือสัลลูบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของโยเอด ผู้เป็นบุตรชายของเปดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโคลายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอิธีเอล ผู้เป็นบุตรชายของเยชายาห์

11:7 And these are the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jesaiah.

11:8 และถัดเขาไปคือ กับบัย สัลลัย มีจำนวนเก้าร้อยยี่สิบแปดคน

11:8 And after him Gabbai, Sallai, nine hundred twenty and eight.

11:9 และโยเอลบุตรชายของศิครีเป็นผู้ดูแลเขาทั้งหลาย และยูดาห์บุตรชายของเสนูอาห์เป็นที่สองเหนือนครนั้น

11:9 And Joel the son of Zichri was their overseer: and Judah the son of Senuah was second over the city.

11:10 จากพวกปุโรหิตคือ เยดายาห์บุตรชายของโยยาริบ ยาคีน

11:10 Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin.

11:11 เสไรอาห์บุตรชายของฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของศาโดก ผู้เป็นบุตรชายของเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายของอาหิทูบ เป็นหัวหน้าแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

11:11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, was the ruler of the house of God.

11:12 และพี่น้องของเขาทั้งหลายที่ทำงานแห่งพระนิเวศน์นั้น มีจำนวนแปดร้อยยี่สิบสองคน และอาดายาห์บุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของเป-ลาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอัมซี ผู้เป็นบุตรชายของเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายของมัลคิยาห์

11:12 And their brethren that did the work of the house were eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah,

11:13 และพี่น้องของเขา เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษ มีจำนวนสองร้อยสี่สิบสองคน และอามาชสัยบุตรชายของอาซาเรล ผู้เป็นบุตรชายของอัคซัย ผู้เป็นบุตรชายของเมซิลเลโมท ผู้เป็นบุตรชายของอิมเมอร์

11:13 And his brethren, chief of the fathers, two hundred forty and two: and Amashai the son of Azareel, the son of Ahasai, the son of Meshillemoth, the son of Immer,

11:14 และพี่น้องของเขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ มีจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน ผู้ดูแลของพวกเขาคือ ศับดีเอลบุตรชายของคนใหญ่คนโตคนหนึ่ง

11:14 And their brethren, mighty men of valour, an hundred twenty and eight: and their overseer was Zabdiel, the son of one of the great men.

11:15 จากคนเลวีด้วยคือ เชไมอาห์บุตรชายของหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชายของอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของบุนนี

11:15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni;

11:16 และชับเบธัยกับโยซาบาด จากพวกหัวหน้าของคนเลวี ได้ควบคุมการงานภายนอกแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

11:16 And Shabbethai and Jozabad, of the chief of the Levites, had the oversight of the outward business of the house of God.

11:17 และมัทธานิยาห์บุตรชายของมีคา ผู้เป็นบุตรชายของศับดี ผู้เป็นบุตรชายของอาสาฟ ผู้เป็นหัวหน้าในการเริ่มต้นการขอบพระคุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิยาห์เป็นที่สองในท่ามกลางพี่น้องของเขา และอับดาบุตรชายของชัมมูอา ผู้เป็นบุตรชายของกาลาล ผู้เป็นบุตรชายของเยดูธูน

11:17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, was the principal to begin the thanksgiving in prayer: and Bakbukiah the second among his brethren, and Abda the son of Shammua, the son of Galal, the son of Jeduthun.

11:18 คนเลวีทั้งหมดในนครบริสุทธิ์ มีจำนวนสองร้อยแปดสิบสี่คน

11:18 All the Levites in the holy city were two hundred fourscore and four.

11:19 ยิ่งกว่านั้น พวกคนเฝ้าประตูคือ อักขูบ ทัลโมนและพี่น้องของพวกเขาที่เฝ้าบรรดาประตู มีจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน

11:19 Moreover the porters, Akkub, Talmon, and their brethren that kept the gates, were an hundred seventy and two.

คนอิสราเอลนอกนั้นอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ
11:20 และคนอิสราเอลที่เหลืออยู่นั้น จากพวกปุโรหิตและคนเลวี อยู่ในนครทั้งสิ้นของยูดาห์ ทุกคนอยู่ในที่ดินมรดกของตน

Those Who Dwelt in Other Cities
11:20 And the residue of Israel, of the priests, and the Levites, were in all the cities of Judah, every one in his inheritance.

11:21 แต่พวกคนใช้ประจำพระวิหารอาศัยอยู่ที่โอเฟล และศีหะกับกิชปาควบคุมพวกคนใช้ประจำพระวิหาร

11:21 But the Nethinims dwelt in Ophel: and Ziha and Gispa were over the Nethinims.

11:22 ผู้ดูแลคนเลวีที่เยรูซาเล็มด้วยคือ อุสซีบุตรชายของบานี ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมีคา จากลูกหลานของอาสาฟ พวกนักร้องที่ดูแลการงานแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

11:22 The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers were over the business of the house of God.

11:23 เพราะมีพระบัญชาจากกษัตริย์เกี่ยวกับเขาทั้งหลายว่า ของส่วนหนึ่งควรแบ่งไว้สำหรับพวกนักร้อง ตามกำหนดทุก ๆ วัน

11:23 For it was the king's commandment concerning them, that a certain portion should be for the singers, due for every day.

11:24 และเปธาหิยาห์บุตรชายของเมเชซาเบล จากลูกหลานของเศ-ราห์ บุตรชายของยูดาห์ เป็นสนองโอษฐ์ของกษัตริย์ในเรื่องกิจการทั้งสิ้นเกี่ยวกับประชากร

11:24 And Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of Judah, was at the king's hand in all matters concerning the people.

11:25 และสำหรับบรรดาหมู่บ้าน พร้อมกับไร่นาของหมู่บ้านเหล่านั้น ลูกหลานของยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ที่คีริยาทอารบา และในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และที่ดีโบนและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และที่เยขับเซเอลและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น

11:25 And for the villages, with their fields, some of the children of Judah dwelt at Kirjatharba, and in the villages thereof, and at Dibon, and in the villages thereof, and at Jekabzeel, and in the villages thereof,

11:26 และที่เยชูอา โมลาดาห์ และเบธเปเลท

11:26 And at Jeshua, and at Moladah, and at Bethphelet,

11:27 และที่ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบาและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น

11:27 And at Hazarshual, and at Beersheba, and in the villages thereof,

11:28 และที่ศิกลาก เมโคนาห์และในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น

11:28 And at Ziklag, and at Mekonah, and in the villages thereof,

11:29 และที่เอนริมโมน โศราห์ ยารมูท

11:29 And at Enrimmon, and at Zareah, and at Jarmuth,

11:30 ศาโนอาห์ อดุลลัมและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองเหล่านั้น ลาคีชและบรรดาไร่นาของเมืองนั้น อาเซคาห์และในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ตั้งแต่เบเออร์เชบาจนถึงหุบเขาแห่งฮินโนม

11:30 Zanoah, Adullam, and in their villages, at Lachish, and the fields thereof, at Azekah, and in the villages thereof. And they dwelt from Beersheba unto the valley of Hinnom.

11:31 ลูกหลานของเบนยามินด้วยจากเกบา ได้อาศัยอยู่ที่เมืองมิคมาช อัยยา เบธเอลและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองเหล่านั้น

11:31 The children also of Benjamin from Geba dwelt at Michmash, and Aija, and Bethel, and in their villages,

11:32 และที่อานาโธท โนบ อานานิยาห์

11:32 And at Anathoth, Nob, Ananiah,

11:33 ฮาโซร์ รามาห์ กิททาอิม

11:33 Hazor, Ramah, Gittaim,

11:34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท

11:34 Hadid, Zeboim, Neballat,

11:35 โลด และโอโน หุบเขาของพวกช่างฝีมือ

11:35 Lod, and Ono, the valley of craftsmen.

11:36 และจากคนเลวี บางส่วนอยู่ในยูดาห์และในเบนยามิน

11:36 And of the Levites were divisions in Judah, and in Benjamin.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope