กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 1 / Nehemiah 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

พี่น้องของเนหะมีย์คนหนึ่งรายงานเรื่องความทุกข์ใจในเยรูซาเล็ม
1:1 บรรดาถ้อยคำของเนหะมีย์ บุตรชายของฮาคาลิยาห์ และต่อมาในเดือนคิสลิว ในปีที่ยี่สิบขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสาปราสาท

Nehemiah's Brother Reports Distress in Jerusalem
1:1 The words of Nehemiah the son of Hachaliah. And it came to pass in the month Chisleu, in the twentieth year, as I was in Shushan the palace,

1:2 ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าคนหนึ่ง ตัวเขามากับชายบางคนแห่งยูดาห์ และข้าพเจ้าถามพวกเขาเกี่ยวกับพวกยิวที่หนีรอดพ้นไปได้ ผู้ซึ่งเหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย และถามเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม

1:2 That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah; and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem.

1:3 และเขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผู้ที่เหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งอยู่ในมณฑลนั้นมีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้เสีย”

1:3 And they said unto me, The remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire.

1:4 และต่อมา เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน และอดอาหารและอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งสวรรค์เรื่อยมา

1:4 And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven,

เนหะมีย์อธิษฐานด้วยความช้ำใจ
1:5 และทูลว่า “ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตากับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

Nehemiah's Heartbroken Prayer
1:5 And said, I beseech thee, O LORD God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments:

1:6 ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อชนชาติอิสราเอลพวกผู้รับใช้ของพระองค์ และสารภาพบาปทั้งหลายของชนชาติอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ทั้งข้าพระองค์และครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้ว

1:6 Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee: both I and my father's house have sinned.

1:7 ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์ และไม่ได้รักษาบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ หรือคำตัดสินซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์

1:7 We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which thou commandedst thy servant Moses.

1:8 ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอทรงระลึกถึงพระวจนะซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ โดยตรัสว่า ‘ถ้าเจ้าทั้งหลายกระทำการละเมิด เราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

1:8 Remember, I beseech thee, the word that thou commandedst thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations:

1:9 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายหันกลับมาหาเรา และรักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น ถึงแม้ว่าบางคนในพวกเจ้าถูกกระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุด ถึงอย่างนั้นเราจะรวบรวมเขาทั้งหลายมาจากที่นั่น และจะนำพวกเขามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้ที่จะให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่น’

1:9 But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them; though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there.

1:10 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นพวกผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์

1:10 Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power, and by thy strong hand.

1:11 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ บัดนี้ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ปรารถนาจะเกรงกลัวพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์จำเริญขึ้นในวันนี้ และขอโปรดให้เขาได้รับความเมตตาในสายตาของชายคนนี้” ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์

1:11 O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name: and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king's cupbearer.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope