กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 7 / Nehemiah 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ฮานานีกับผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม
7:1 บัดนี้ต่อมา เมื่อสร้างกำแพงเสร็จ และข้าพเจ้าได้ตั้งบานประตู และพวกผู้เฝ้าประตู พวกนักร้อง และคนเลวีได้แต่งตั้งไว้แล้ว

Rulers Put in Charge with Watchmen
7:1 Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,

7:2 ข้าพเจ้าก็มอบให้ฮานานีน้องชายของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้ดูแลพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อและเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าคนจำนวนมาก

7:2 That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.

7:3 และข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า “อย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และขณะเมื่อพวกเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้พวกเขาปิดประตูเมืองและเอาดาลกั้นประตูเหล่านั้นไว้ และจงแต่งตั้งพวกยามจากชาวกรุงเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจำที่ของเขา และทุกคนก็อยู่ยามตรงข้ามบ้านของตน”

7:3 And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.

7:4 บัดนี้ นครนั้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในนครนั้นมีน้อย และบ้านเรือนต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้สร้าง

7:4 Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.

ลำดับวงศ์ตระกูลของคนที่ขึ้นมาจากบาบิโลนครั้งแรก
7:5 และพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง พวกหัวหน้าและประชากร เพื่อเขาทั้งหลายจะลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล และข้าพเจ้าพบหนังสือลำดับวงศ์ตระกูลของคนเหล่านั้นที่ขึ้นมาครั้งแรก และพบว่ามีเขียนในหนังสือม้วนนั้นไว้ว่า

Genealogy of the First Expedition
7:5 And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,

7:6 คนเหล่านี้เป็นประชากรแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ได้ถูกกวาดไป ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดไป และกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ทุกคนกลับมายังนครของตน

7:6 These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;

7:7 ผู้ซึ่งมาพร้อมกับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ ข้าพเจ้ากล่าวว่า จำนวนผู้ชายของคนอิสราเอลมีดังนี้

7:7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;

7:8 ลูกหลานของปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน

7:8 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.

7:9 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน

7:9 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.

7:10 ลูกหลานของอาราห์ หกร้อยห้าสิบสองคน

7:10 The children of Arah, six hundred fifty and two.

7:11 ลูกหลานของปาหัทโมอับ จากลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน

7:11 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.

7:12 ลูกหลานของเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน

7:12 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.

7:13 ลูกหลานของศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้าคน

7:13 The children of Zattu, eight hundred forty and five.

7:14 ลูกหลานของศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน

7:14 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.

7:15 ลูกหลานของบินนุย หกร้อยสี่สิบแปดคน

7:15 The children of Binnui, six hundred forty and eight.

7:16 ลูกหลานของเบบัย หกร้อยยี่สิบแปดคน

7:16 The children of Bebai, six hundred twenty and eight.

7:17 ลูกหลานของอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิบสองคน

7:17 The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.

7:18 ลูกหลานของอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน

7:18 The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.

7:19 ลูกหลานของบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน

7:19 The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.

7:20 ลูกหลานของอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน

7:20 The children of Adin, six hundred fifty and five.

7:21 ลูกหลานของอาเทอร์ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน

7:21 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.

7:22 ลูกหลานของฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน

7:22 The children of Hashum, three hundred twenty and eight.

7:23 ลูกหลานของเบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน

7:23 The children of Bezai, three hundred twenty and four.

7:24 ลูกหลานของฮาริฟ หนึ่งร้อยสิบสองคน

7:24 The children of Hariph, an hundred and twelve.

7:25 ลูกหลานของกิเบโอน เก้าสิบห้าคน

7:25 The children of Gibeon, ninety and five.

7:26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคน

7:26 The men of Bethlehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.

7:27 คนชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน

7:27 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.

7:28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี่สิบสองคน

7:28 The men of Bethazmaveth, forty and two.

7:29 คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน

7:29 The men of Kirjathjearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.

7:30 คนชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน

7:30 The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.

7:31 คนชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน

7:31 The men of Michmas, an hundred and twenty and two.

7:32 คนชาวเบธเอลและอัย หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน

7:32 The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three.

7:33 คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ง ห้าสิบสองคน

7:33 The men of the other Nebo, fifty and two.

7:34 ลูกหลานของเอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน

7:34 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.

7:35 ลูกหลานของฮาริม สามร้อยยี่สิบคน

7:35 The children of Harim, three hundred and twenty.

7:36 ลูกหลานของเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน

7:36 The children of Jericho, three hundred forty and five.

7:37 ลูกหลานของโลด ฮาดิด และโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคน

7:37 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.

7:38 ลูกหลานของเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน

7:38 The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.

ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกปุโรหิต
7:39 พวกปุโรหิต ลูกหลานของเยดายาห์ จากวงศ์วานของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน

Register of the Priests
7:39 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.

7:40 ลูกหลานของอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน

7:40 The children of Immer, a thousand fifty and two.

7:41 ลูกหลานของปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน

7:41 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.

7:42 ลูกหลานของฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

7:42 The children of Harim, a thousand and seventeen.

ลำดับวงศ์ตระกูลของคนเลวี
7:43 คนเลวี ลูกหลานของเยชูอา ของขัดมีเอล และจากลูกหลานของโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่คน

Levites Are Listed
7:43 The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.

7:44 พวกนักร้อง ลูกหลานของอาสาฟ หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคน

7:44 The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.

7:45 พวกคนเฝ้าประตู ลูกหลานของชัลลูม ลูกหลานของอาเทอร์ ลูกหลานของทัลโมน ลูกหลานของอักขูบ ลูกหลานของฮาทิธา ลูกหลานของโชบัย หนึ่งร้อยสามสิบแปดคน

7:45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.

ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกคนใช้ประจำพระวิหาร
7:46 พวกคนใช้ประจำพระวิหาร ลูกหลานของศีหะ ลูกหลานของฮาสูฟา ลูกหลานของทับบาโอท

Nethinims Are Registered
7:46 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,

7:47 ลูกหลานของเคโรส ลูกหลานของสีอา ลูกหลานของพาโดน

7:47 The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,

7:48 ลูกหลานของเลบานา ลูกหลานของฮากาบา ลูกหลานของชัลมัย

7:48 The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,

7:49 ลูกหลานของฮานัน ลูกหลานของกิดเดล ลูกหลานของกาฮาร์

7:49 The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,

7:50 ลูกหลานของเรอายาห์ ลูกหลานของเรซีน ลูกหลานของเนโคดา

7:50 The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,

7:51 ลูกหลานของกัสซาม ลูกหลานของอุสซาห์ ลูกหลานของปาเสอาห์

7:51 The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,

7:52 ลูกหลานของเบสัย ลูกหลานของเมอูนิม ลูกหลานของเนฟิชิสิม

7:52 The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,

7:53 ลูกหลานของบัคบูค ลูกหลานของฮาคูฟา ลูกหลานของฮารฮูร

7:53 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,

7:54 ลูกหลานของบัสลีท ลูกหลานของเมหิดา ลูกหลานของฮารชา

7:54 The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,

7:55 ลูกหลานของบารโขส ลูกหลานของสิเสรา ลูกหลานของเทมาห์

7:55 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,

7:56 ลูกหลานของเนซิยาห์ ลูกหลานของฮาทิฟา

7:56 The children of Neziah, the children of Hatipha.

ลำดับวงศ์ตระกูลลูกหลานแห่งผู้รับใช้ของซาโลมอน
7:57 ลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอน นั่นคือ ลูกหลานของโสทัย ลูกหลานของโสเฟเรท ลูกหลานของเปรีดา

Children of Solomon's Servants Are Listed
7:57 The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,

7:58 ลูกหลานของยาอาลา ลูกหลานของดารโคน ลูกหลานของกิดเดล

7:58 The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,

7:59 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ ลูกหลานของฮัทธิล ลูกหลานของโปเคเรทแห่งซาบาอิม ลูกหลานของอาโมน

7:59 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.

7:60 คนใช้ประจำพระวิหารทั้งสิ้น และลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสองคน

7:60 All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.

7:61 และคนเหล่านี้เป็นบรรดาคนที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์เช่นกัน แต่เขาทั้งหลายพิสูจน์ครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาหรือเชื้อสายของพวกเขาไม่ได้ว่า เขาทั้งหลายเป็นคนอิสราเอลหรือไม่

7:61 And these were they which went up also from Telmelah, Telharesha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.

7:62 ลูกหลานของเดไลยาห์ ลูกหลานของโทบีอาห์ ลูกหลานของเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน

7:62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.

ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของตนไม่ได้
7:63 และจากพวกปุโรหิต ลูกหลานของฮาบายาห์ ลูกหลานของโคส ลูกหลานของบารซิลลัย ผู้ซึ่งได้บุตรสาวคนหนึ่งของบารซิลลัยคนกิเลอาดมาเป็นภรรยา และได้เรียกชื่อตามพวกนาง

Certain Priests Cannot Prove Their Pedigrees
7:63 And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.

7:64 คนเหล่านี้หาการลงทะเบียนของตนในท่ามกลางคนเหล่านั้นที่ถูกนับตามลำดับวงศ์ตระกูล แต่หาไม่พบ ฉะนั้นพวกเขาซึ่งถือว่าเป็นมลทินจึงถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต

7:64 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.

7:65 และผู้ว่าราชการเมืองกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า พวกเขาไม่ควรรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตคนหนึ่งที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

7:65 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.

จำนวนชุมนุมชนทั้งหมด
7:66 ชุมนุมชนทั้งหมดด้วยกันมีจำนวนสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน

Total Congregation
7:66 The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,

7:67 นอกเหนือจากพวกคนใช้ชายหญิงของเขาทั้งหลาย ซึ่งมีจำนวนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และพวกเขามีนักร้องชายหญิงจำนวนสองร้อยสี่สิบห้าคน

7:67 Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.

ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
7:68 ม้าของพวกเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อของพวกเขามีสองร้อยสี่สิบห้าตัว

Their Property
7:68 Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:

7:69 อูฐของพวกเขามีสี่ร้อยสามสิบห้าตัว ลามีหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว

7:69 Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.

7:70 และหัวหน้าของบรรพบุรุษบางคนได้ถวายให้แก่งานนั้น ผู้ว่าราชการเมืองถวายเข้าพระคลังเป็นทองคำหนึ่งพันดาริค ชามอ่างห้าสิบใบ เสื้อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว

7:70 And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.

7:71 และหัวหน้าของบรรพบุรุษบางคนถวายให้แก่พระคลังของงานนั้น เป็นทองคำสองหมื่นดาริค และเงินสองพันสองร้อยมาเน

7:71 And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.

7:72 และสิ่งที่ประชากรส่วนที่เหลือถวายนั้น มีทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันมาเน และเสื้อปุโรหิตหกสิบเจ็ดตัว

7:72 And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.

7:73 ดังนั้น พวกปุโรหิต คนเลวี พวกคนเฝ้าประตู พวกนักร้อง ประชากรบางคน พวกคนใช้ประจำพระวิหาร และคนอิสราเอลทั้งสิ้นจึงอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ของตน และเมื่อถึงเดือนที่เจ็ด ชนชาติอิสราเอลก็อยู่ในนครต่าง ๆ ของพวกเขา

7:73 So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope