กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เนหะมีย์ 6 / Nehemiah 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เนหะมีย์ไม่ยอมพบกับพวกผู้วิจารณ์
6:1 บัดนี้ต่อมา เมื่อสันบาลลัท โทบีอาห์ เกเชมชาวอาระเบีย และศัตรูอื่น ๆ ของเราทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพเจ้าได้ก่อกำแพง และไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่ในกำแพงนั้นแล้ว (ถึงแม้ว่าจนถึงวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตั้งบานประตูที่ประตูเมือง)

Nehemiah Refuses to Meet with Critics
6:1 Now it came to pass, when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein; (though at that time I had not set up the doors upon the gates;)

6:2 สันบาลลัทกับเกเชมส่งมายังข้าพเจ้า โดยกล่าวว่า “ขอเชิญมา ให้พวกเราพบกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ราบแห่งโอโน” แต่เขาทั้งหลายเจตนาจะทำอันตรายต่อข้าพเจ้า

6:2 That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief.

6:3 และข้าพเจ้าส่งพวกผู้สื่อสารไปหาพวกเขา โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ ข้าพเจ้าจึงลงมาไม่ได้ ทำไมจะให้งานหยุดเสียในขณะที่ข้าพเจ้าทิ้งงานและลงมาหาพวกท่าน”

6:3 And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down: why should the work cease, whilst I leave it, and come down to you?

6:4 ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็ส่งมายังข้าพเจ้าอย่างนี้สี่ครั้ง และข้าพเจ้าก็ตอบพวกเขาในทำนองเดียวกัน

6:4 Yet they sent unto me four times after this sort; and I answered them after the same manner.

6:5 แล้วสันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่านมาหาข้าพเจ้าในทำนองเดียวกันเป็นครั้งที่ห้า พร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งเปิดมาในมือของเขา

6:5 Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time with an open letter in his hand;

6:6 ในจดหมายฉบับนั้นมีเขียนไว้ว่า “มีการกล่าวกันในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และเกเชมก็กล่าวเรื่องนี้ว่า ท่านและพวกยิวเจตนาจะกบฏ เพราะเหตุนั้นเองท่านจึงสร้างกำแพง เพื่อท่านจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขา ตามถ้อยคำเหล่านี้

6:6 Wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu saith it, that thou and the Jews think to rebel: for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words.

6:7 และท่านได้แต่งตั้งพวกผู้พยากรณ์ไว้ให้ประกาศเกี่ยวกับตัวท่านที่เยรูซาเล็มว่า ‘มีกษัตริย์องค์หนึ่งในยูดาห์’ และบัดนี้จะมีรายงานให้กษัตริย์ทรงทราบตามถ้อยคำเหล่านี้ เหตุฉะนั้นบัดนี้ขอเชิญมา และให้พวกเราปรึกษากัน”

6:7 And thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem, saying, There is a king in Judah: and now shall it be reported to the king according to these words. Come now therefore, and let us take counsel together.

6:8 แล้วข้าพเจ้าก็ส่งไปยังเขากล่าวว่า “ไม่มีการกระทำใด ๆ ตามที่ท่านกล่าวมานั้นเลย แต่ท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเอง”

6:8 Then I sent unto him, saying, There are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart.

6:9 เพราะพวกเขาทั้งสิ้นทำให้พวกเรากลัว โดยกล่าวว่า “มือของเขาทั้งหลายจะอ่อนแอลงจากงานนั้น เพื่องานนั้นจะไม่สำเร็จ” โอ ข้าแต่พระเจ้า ฉะนั้นบัดนี้ขอทรงเสริมกำลังมือของข้าพระองค์

6:9 For they all made us afraid, saying, Their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands.

6:10 ภายหลังข้าพเจ้าเข้ามาในบ้านของเชไมอาห์ บุตรชายของเดไลยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมเหทาเบล ผู้ที่เก็บตัวอยู่ และเขาพูดว่า “ให้พวกเราพบกันในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ภายในพระวิหาร และให้พวกเราปิดประตูของพระวิหารเสีย เพราะเขาทั้งหลายจะมาเพื่อฆ่าท่าน ใช่แล้ว ในเวลากลางคืนพวกเขาจะมาเพื่อฆ่าท่านเสีย”

6:10 Afterward I came unto the house of Shemaiah the son of Delaiah the son of Mehetabeel, who was shut up; and he said, Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us shut the doors of the temple: for they will come to slay thee; yea, in the night will they come to slay thee.

6:11 และข้าพเจ้าว่า “คนอย่างข้าพเจ้าควรจะหนีหรือ และมีใครบ้าง ซึ่งเป็นคนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อช่วยชีวิตของตนให้รอดเล่า ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไป”

6:11 And I said, Should such a man as I flee? and who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life? I will not go in.

6:12 และดูเถิด ข้าพเจ้ารับรู้ว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งเขามา แต่ว่าเขาได้กล่าวคำพยากรณ์นี้ต่อสู้ข้าพเจ้า เพราะโทบีอาห์และสันบาลลัทได้จ้างเขา

6:12 And, lo, I perceived that God had not sent him; but that he pronounced this prophecy against me: for Tobiah and Sanballat had hired him.

6:13 ฉะนั้นเขาจึงถูกจ้างมา เพื่อข้าพเจ้าจะได้กลัว และเมื่อกลัวแล้วจะทำบาป และเพื่อพวกเขาจะมีเรื่องไปรายงานชั่วร้าย เพื่อพวกเขาจะได้ติเตียนข้าพเจ้า

6:13 Therefore was he hired, that I should be afraid, and do so, and sin, and that they might have matter for an evil report, that they might reproach me.

6:14 “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบีอาห์และสันบาลลัทตามการงานเหล่านี้ของพวกเขา และทรงระลึกถึงโนอัดยาห์หญิงผู้พยากรณ์และผู้พยากรณ์คนอื่น ๆ ที่เหลือซึ่งหมายจะให้ข้าพระองค์กลัว”

6:14 My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works, and on the prophetess Noadiah, and the rest of the prophets, that would have put me in fear.

กำแพงเมืองได้สำเร็จ
6:15 ดังนั้น กำแพงจึงสำเร็จในวันที่ยี่สิบห้าของเดือนเอลูล ในเวลาห้าสิบสองวัน

The Wall is Finished
6:15 So the wall was finished in the twenty and fifth day of the month Elul, in fifty and two days.

6:16 และต่อมา เมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเมื่อประชาชาติทั้งปวงที่อยู่รอบพวกเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้ว เขาทั้งหลายก็หมดกำลังใจในสายตาของพวกเขาเอง เพราะเขาทั้งหลายดูออกว่างานนี้สำเร็จได้โดยพระเจ้าของเราทั้งหลาย

6:16 And it came to pass, that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes: for they perceived that this work was wrought of our God.

6:17 ยิ่งกว่านั้น ในวันเวลาเหล่านั้นขุนนางทั้งหลายของยูดาห์ได้ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึงโทบีอาห์ และจดหมายหลายฉบับของโทบีอาห์ก็มาถึงพวกเขา

6:17 Moreover in those days the nobles of Judah sent many letters unto Tobiah, and the letters of Tobiah came unto them.

6:18 เพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้ปฏิญาณไว้กับเขาแล้ว เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาราห์ และโยฮานันบุตรชายของเขาได้รับบุตรสาวของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของเบเรคิยาห์ เป็นภรรยาของตน

6:18 For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son in law of Shechaniah the son of Arah; and his son Johanan had taken the daughter of Meshullam the son of Berechiah.

6:19 เขาทั้งหลายพูดถึงการดีต่าง ๆ ของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และกล่าวบรรดาถ้อยคำของข้าพเจ้าให้เขาฟัง และโทบีอาห์ได้ส่งจดหมายหลายฉบับมาให้เพื่อให้ข้าพเจ้ากลัว

6:19 Also they reported his good deeds before me, and uttered my words to him. And Tobiah sent letters to put me in fear.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope