กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอัน แล้วสิ้นชีวิตบนภูเขาเนโบ
34:1 และโมเสสก็ขึ้นไปจากที่ราบแห่งโมอับถึงภูเขาเนโบ ถึงยอดภูเขาปิสกาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองเยรีโค และพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินแห่งกิเลอาดทั้งหมดจนถึงดาน
34:2 และนัฟทาลีทั้งหมด กับแผ่นดินแห่งเอฟราอิมและมนัสเสห์ กับแผ่นดินแห่งยูดาห์ทั้งสิ้น จนถึงทะเลที่อยู่ไกลออกไป
34:3 และทางทิศใต้ กับที่ราบของหุบเขาแห่งเยรีโค นครแห่งต้นอินทผลัม จนถึงโศอาร์
34:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “นี่คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ต่ออับราฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ ว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า’ เราได้ให้เจ้าเห็นกับตาของเจ้าแล้ว แต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่นั่น”
34:5 ดังนั้น โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์จึงสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินแห่งโมอับ ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์
34:6 และพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินแห่งโมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์ แต่จนถึงทุกวันนี้หามีผู้ใดรู้จักหลุมฝังศพของท่านไม่
34:7 และเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี นัยน์ตาของท่านไม่ได้พร่ามัวไป หรือกำลังของท่านก็ไม่ได้ถดถอยลง
34:8 และชนชาติอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสส ณ ที่ราบแห่งโมอับสามสิบวัน แล้ววันเวลาแห่งการร้องไห้และการไว้ทุกข์ถึงโมเสสก็สิ้นสุดลง

โยชูวา ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ เป็นผู้นำคนอิสราเอลแทนโมเสส
34:9 และโยชูวาบุตรชายของนูนเต็มเปี่ยมด้วยวิญญาณแห่งสติปัญญา เพราะว่าโมเสสได้วางมือของท่านบนเขา และชนชาติอิสราเอลได้ตั้งใจฟังเขา และได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
34:10 และตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีผู้พยากรณ์คนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเหมือนอย่างโมเสส ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงรู้จักหน้าต่อหน้า
34:11 ในเรื่องบรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงส่งท่านให้กระทำในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน
34:12 และในเรื่องพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และในบรรดาเหตุการณ์อันน่ากลัวอย่างยิ่งทั้งสิ้น ซึ่งโมเสสได้สำแดงในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope