กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระราชบัญญัติเรื่องการหย่าร้าง
24:1 “เมื่อชายคนหนึ่งคนใดมีภรรยาและได้แต่งงานกับนางแล้ว และต่อมานางไม่เป็นที่ชอบในสายตาของเขาเพราะว่าเขาพบสิ่งที่เป็นมลทินในตัวนาง ดังนั้นก็ให้เขาทำหนังสือหย่าให้นางและใส่มือของนาง และส่งนางออกจากบ้านของเขา
24:2 และเมื่อนางออกจากบ้านของเขาแล้ว นางจะไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่งก็ได้
24:3 และถ้าสามีคนหลังนี้เกลียดชังนาง และทำหนังสือหย่าให้นางและใส่มือของนาง และส่งนางออกจากบ้านของเขา หรือถ้าสามีคนหลังนี้ที่ได้นางเป็นภรรยาของเขาถึงแก่ความตาย
24:4 สามีคนเดิมที่ได้ส่งนางออกไปนั้นจะรับนางหลังจากที่นางเป็นมลทินแล้วกลับมาเป็นภรรยาของเขาอีกไม่ได้ เพราะว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นมีบาป

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เรื่องชีวิตประจำวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการช่วยเหลือคนอื่น
24:5 เมื่อชายคนใดมีภรรยาใหม่ ๆ อย่าให้เขาออกไปทำสงคราม ทั้งอย่าให้เขารับหน้าที่การงานใด ๆ แต่จงให้เขาอยู่บ้านเป็นอิสระปีหนึ่ง และจงให้เขาทำให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานั้นรู้สึกร่าเริงยินดี
24:6 อย่าให้ชายคนใดยึดหินโม่หรือลูกโม่ที่ปฏิญาณไว้นั้นเป็นประกัน เพราะว่าสิ่งที่ยึดเป็นประกันนั้นเขาใช้เลี้ยงชีพของเขา
24:7 ถ้าพบชายคนใดกำลังลักพี่น้องชนชาติอิสราเอลคนหนึ่งคนใดไปและใช้เขาเป็นทาสหรือขายเขาเสีย ดังนั้นขโมยคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิต และท่านจะได้กำจัดความชั่วร้ายเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย
24:8 จงระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเรื้อนว่า ท่านได้เฝ้าระวังอย่างแข็งขันและกระทำตามบรรดาคำที่พวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีจะสอนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้บัญชาพวกเขาไว้อย่างไร ท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตามอย่างนั้น
24:9 จงระลึกถึงสิ่งที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำแก่มิเรียมตามทาง หลังจากท่านทั้งหลายออกมาจากอียิปต์แล้ว
24:10 เมื่อท่านให้พี่น้องของท่านยืมสิ่งใด ๆ ท่านอย่าเข้าไปในบ้านของเขาเพื่อเอาสิ่งที่เขาใช้เป็นของประกัน
24:11 ท่านจงยืนอยู่ภายนอก และคนที่ยืมจากท่านนั้นจะนำของประกันออกมาให้ท่าน
24:12 และถ้าเขาเป็นคนยากจน ท่านอย่าเอาของประกันนั้นเก็บไว้จนข้ามคืน
24:13 อย่างไรก็ตามเมื่อดวงอาทิตย์ตกท่านจงเอาของประกันนั้นมาคืนให้แก่เขา เพื่อเขาจะมีเครื่องห่มกายของตนเมื่อเวลานอน และอวยพรแก่ท่าน และนี่จะเป็นความชอบธรรมแก่ท่านต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
24:14 ท่านอย่ากดขี่ข่มเหงลูกจ้างที่เป็นคนยากจนและขัดสน ไม่ว่าเขาเป็นพี่น้องของท่าน หรือเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านภายในประตูเมืองของท่าน
24:15 ในวันนั้นท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างของเขาให้แก่เขา ทั้งจงจ่ายค่าจ้างนั้นก่อนดวงอาทิตย์ตก เพราะเขาเป็นคนยากจน และมีใจจดจ่ออยู่ที่ค่าจ้างนั้น เกรงว่าเขาจะกล่าวหาท่านต่อพระเยโฮวาห์ และเป็นความบาปต่อท่าน
24:16 อย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตร ทั้งอย่าให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดา จงให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่องด้วยบาปของคนนั้นเอง
24:17 ท่านอย่าบิดเบือนความยุติธรรมซึ่งควรได้แก่คนต่างชาติ ทั้งที่ควรได้แก่ลูกกำพร้าพ่อ ทั้งอย่ารับเสื้อผ้าของหญิงม่ายไว้เป็นของประกัน
24:18 แต่ท่านจงจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงไถ่ท่านออกจากที่นั่น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทำเช่นนี้
24:19 เมื่อท่านเกี่ยวข้าวของท่านในนาของท่าน และลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่ง ท่านอย่ากลับไปเอาฟ่อนข้าวนั้นมาเลย จงให้ฟ่อนข้าวนั้นเป็นของคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอวยพรท่านในกิจการทั้งหลายแห่งมือของท่าน
24:20 เมื่อท่านฟาดต้นมะกอก ท่านอย่าเก็บที่กิ่งเดิมซ้ำครั้งที่สอง จงให้เหลือไว้สำหรับคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย
24:21 เมื่อท่านเก็บผลองุ่นจากสวนองุ่นของท่าน ท่านอย่าไปเก็บซ้ำอีก จงให้เหลือไว้สำหรับคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย
24:22 และท่านจงจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทำเช่นนี้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope